Aktivačný príspevok

 

Všeobecné informácie

Aktivačný príspevok motivuje občana v hmotnej núdzi, aby sa aktívne spolupodieľal na riešení sociálnej situácie seba a osôb s ním spoločne posudzovaných čo znamená, aby si aktívne hľadal uplatnenie na trhu práce, zvyšoval si kvalifikáciu a zručnosti, vykonával menšie obecné služby uskutočňované na základe dohody s úradom alebo obcou.

 

Podmienky nároku

Aktivačný príspevok patrí občanovi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia, ak splnili podmienky nároku na dávku.

Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patrí príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.

 

Oprávnená osoba

Oprávnenou osobou na aktivačný príspevok môže byť

 

  • občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný, ak

 

- si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

 

- sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo

 

- sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo obcou.

 

  • občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok ak

 

- študuje na strednej škole alebo

 

- študuje na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

 

  • občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ak

 

- si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia; to neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

 

- sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo

 

- sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo obcou.

 

  • dlhodobo nezamestnaný občan, ktorý sa zamestná, alebo  začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť od nástupu  do zamestnania alebo, od začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti   má nárok na aktivačný príspevok po dobu najviac 6 mesiacov v sume  63,07 € (1.900 Sk), ak

     

- sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jeho príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy, najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy alebo

 

- začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitného predpisu a pred začatím tejto činnosti mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi.

 

Výška aktivačného príspevku

Výška aktivačného príspevku je 63,07 € (1 900 Sk) mesačne.

 

Dĺžka poskytovania

Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi

 

  • počas zvyšovania kvalifikácie formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia,
  • počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,
  • počas vykonávania menších obecných služieb prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

 

Zánik nároku na aktivačný príspevok

Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak

 

  • občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,
  • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

 

Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení zákonných podmienok najskôr po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku.

 

 
 
publikované: 06.12.2011
 

Do you play pokies online? have a look at online pokies if you are from Australian to play the pokies game. Pokies Online