Cestovné náhrady

Podľa § 145 ods. 1 Zákonníka práce je každý zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancom náhradu výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce a to podľa osobitného predpisu, ktorým je  zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Zákon o cestovných náhradách  upravuje podmienky poskytovania náhrad výdavkov a iných plnení pri presne vymedzených právnych úkonoch a presne vymedzenému okruhu osôb (§ 1 ods. 1 a 2).

Zákon o cestovných náhradách rozlišuje náhrady, ktoré majú pre zamestnanca nárokový charakter a náhrady, ktoré majú  nenárokový (fakultatívny) charakter.

Nárokové cestovné náhrady je zamestnávateľ  po splnení podmienok ustanovených v zákone o cestovných náhradách   povinný zamestnancovi poskytnúť.. Podľa § 5 ods. 5 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v  znení neskorších predpisov nárokové cestovné náhrady nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti, ak sa poskytujú v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok.

Nenárokové cestovné náhrady sú upravené v zákone o cestovných náhradách a na rozdiel od nárokových cestovných náhrad zamestnávateľ nie je povinný ich zamestnancovi  poskytovať. Ich poskytovanie je založené na dohode

-          zamestnávateľa a zamestnanca v pracovnej zmluve alebo inej písomnej dohode, alebo

-          zamestnávateľa a odborovej organizácie, t. j. ich poskytovanie je dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo

-          ich poskytovanie závisí od rozhodnutia zamestnávateľa (napr. na základe vnútorného predpisu).

Nenárokové cestovné náhrady sa považujú u zamestnanca za predmet dane a sú pre neho zdaniteľným príjmom.

Právne úkony, pri ktorých sa poskytujú cestovné náhrady

-          pracovná cesta (tuzemská pracovná cesta, zahraničná pracovná cesta),

-          dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe

           (ďalej lem „dočasné pridelenie“),

-          vyslanie zamestnanca do členského štátu Európskej únie (ďalej len „vyslanie do štátu EÚ“),

-          vznik pracovného pomeru,  štátnozamestnaneckého pomeru  alebo obdobného pracovného vzťahu

           (ďalej len „vznik pracovného pomeru“),

-          výkon práce v zahraničí,

-          cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta pravidelného

           pracoviska a späť (ďalej len “cesta mimo rozvrhu pracovnej zmeny“).

Okruh osôb, ktorým sa poskytujú cestovné náhrady

-         zamestnanci v pracovnom pomere (§ 11 Zákonníka práce)  alebo v štátnozamestnaneckom pomere, ak osobitný

          predpis neustanovuje inak (zákon  o štátnej službe v znení neskorších predpisov),

-         členovia družstiev, ak podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovný vzťah,

-         fyzické osoby činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak je to v dohode o

          práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnuté (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti,

          dohoda o brigádnickej práci študentov – IX. časť Zákonníka práce),

-        osoby, o ktorých to ustanovuje priamo zákon o cestovných náhradách (napr. zahraniční zamestnanci, ktorí vykonávajú

          pracovné cesty u slovenského zamestnávateľa na základe dohody o vzájomnej výmen zamestnancov - § 16, rodinným

          príslušníkom zamestnanca, ktorý má podľa pracovnej zmluvy výkon práce v zahraničí – IV. časť),

-         osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis (napr. starostovia miest a obci, poslanci obecného zastupiteľstva,

          predseda vyššieho územného celku, poslanci vyššieho územného celku, audítori, daňoví poradcovia a pod.),

-         osoby, ktoré sú vymenované alebo zvolené do orgánov právnickej osoby a nie sú k právnickej osobe v

          pracovnoprávnom vzťahu (člen predstavenstva, člen dozornej rady, člen správnej rady, člen poradného orgánu, člen

          koordinačného orgánu, konateľ spoločnosti a pod.)

-         osoby, ktoré plnia pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu úlohy a nie sú k právnickej osobe alebo fyzickej osobe

          v pracovnoprávnom vzťahu ani v inom právnom vzťahu, ak poskytovanie cestovných náhrad je dohodnuté

          (napr. dobrovoľníci v občianskych združeniach).

 

Legislatíva 

 

 

 
 
publikované: 30.11.2011
 

Do you play pokies online? have a look at online pokies if you are from Australian to play the pokies game. Pokies Online