III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie

Dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) je príspevkovo definované, financované prostredníctvom kapitalizácie, vykonávané doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na základe zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. januára 2005.

 

Základná charakteristika doplnkového dôchodkového sporenia

 

Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník") spravované súkromnými spoločnosťami.

 

Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva svoju činnosť po splnení zákonom ustanovených podmienok na základe povolenia na vznik a činnosť DDS vydaného Národnou bankou Slovenska. Každá DDS je povinná vytvoriť a spravovať jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond a najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

 

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. „rizikových prác", t. j. prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo skončenia výkonu prác zamestnanca, ktorý je tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj.

 

Účastníkom sa môže stať zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosť (táto zmluva sa nazýva účastnícka zmluva) alebo iná fyzická osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku. Prostredníctvom doplnkového dôchodkového sporenia si účastník sporí finančné prostriedky v DDS, ktorá tieto prostriedky investuje za účelom ich zhodnotenia. Výsledná suma závisí od výšky finančných prostriedkov, ktoré účastník, resp. jeho zamestnávateľ počas celého obdobia sporenia do DDS odviedli a od miery ich zhodnotenia. Výška mesačných príspevkov účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je dohodnutá v účastníckej zmluve. Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve v rozsahu ustanovenom zákonom. Výška príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za svojich zamestnancov - účastníkov - je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS. Zamestnávateľ však nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť s výnimkou zamestnávateľa účastníkov vykonávajúcich uvedené rizikové práce, za ktorých zamestnávateľ platí príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie povinne, pričom účastník vykonávajúci tieto rizikové práce počas obdobia výkonu uvedených prác príspevky platiť môže, ale nemusí.

 

Fyzická osoba, ktorá dosiahne dôchodkový vek, môže poberať dôchodkový príjem až z troch zdrojov:

 

1. Sociálna poisťovňa jej bude vyplácať dôchodok z priebežného systému (prvý pilier) 2. V prípade, ak vstúpila do systému starobného dôchodkového sporenia (druhý pilier), dôchodok jej bude vyplácaný aj z prostriedkov, ktoré si ako sporiteľ nasporila na osobnom dôchodkovom účte, a to v závislosti od toho, ako tieto prostriedky dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) zhodnotila investovaním. Z prvého piliera sa však jej dôchodok primerane zníži.  3. Doplnkový dôchodkový príjem bude vyplácaný fyzickej osobe, ktorá si ako účastník doplnkového dôchodkového sporenia nasporila prostriedky na osobnom účte v systéme doplnkového dôchodkového sporenia (tretí pilier), ktoré DDS investovala za účelom ich zhodnotenia. 

 

Po ukončení obdobia sporenia (investovania) sa z doplnového dôchodkového sporenia po splnení zákonom ustanovených podmienok vyplácajú tieto dávky:

 • doplnkový starobný dôchodok vo forme:
  • doživotného doplnkového starobného dôchodku,
  • dočasného doplnkového starobného dôchodku,
 • doplnkový výsluhový dôchodok vo forme:
  • doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,
  • dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • odstupné.

 

Na Slovensku v súčasnosti ponúkajú svoje služby tieto doplnkové dôchodkové spoločnosti:

 • AXA d.d.s., a.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
 • Stabilita, d.d.s., a.s.

 

Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje dva druhy fondov:

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond,ktorého majetok môžu tvoriť akciové, dlhopisové, peňažné a iné investície. 

Výplatný doplnkový dôchodkový fond,ktorého majetok môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika.

 

Legislatíva 
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
 
publikované: 02.11.2011
 

Do you play pokies online? have a look at online pokies if you are from Australian to play the pokies game. Pokies Online