Platové pomery starostov obcí a primátorov miest

Plat

Podľa § 3 ods. 1 zákona patrí starostovi obce, respektíve primátorovi mesta plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov.

Priemernú mesačnú mzdu v národnom hospodárstve a počet obyvateľov za predchádzajúci kalendárny rok zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky obvykle v priebehu mesiaca marec. Po zverejnení priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a počtu obyvateľov obce za predchádzajúci kalendárny rok, sa prepočíta plat starostu spätne od začiatku kalendárneho roka a v prípade, že by plat starostu klesol pod zákonom stanovenú sumu, bola by výška platu starostu obce za mesiac január až marec príslušného kalendárneho roka spätne dorovnaná. Takto prepočítaný plat starostu na základe štatistických údajov, musí opäť  prerokovať aj obecné zastupiteľstvo a jeho presná výška musí byť uvedená v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Podľa § 3 ods. 2 zákona patrí starostovi obce, respektíve primátorovi mesta plat odo dňa zloženia predpísaného sľubu.

Podľa § 4 ods. 2 zákona prvej vety plat starostu obce (alebo primátora mesta) nesmie byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona.

Podľa § 4 ods. 2 druhej vety zákona môže obecné zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím (uznesením) zvýšiť až o 70%.

 

Výpočet priemerného platu na účely odstupného a náhrady za nevyčerpanú dovolenku

Priemerným mesačným platom na účely výpočtu odstupného, výpočtu priemerného platu na účely dovolenky a na účely náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku sa vypočíta ako priemer platu za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Avšak len za predpokladu, že starosta obce (primátor mesta) poberal plat starostu obce (primátora mesta) predchádzajúcich dvanásť mesiacov. To znamená, že priemerný mesačný plat za obdobie dvanástich mesiacov je podiel súčtu platov za toto obdobie a čísla 12. Ak je obdobie poberania platu starostu obce (primátora mesta) kratšie ako 12 mesiacov, priemerný mesačný plat sa vypočíta ako podiel súčtu platov za príslušné obdobie a počtu mesiacov. To znamená, že ak je toto obdobie kratšie, plat starostu obce (primátora mesta) sa vypočíta ako podiel súčtu platov za toto kratšie obdobie a skutočný počet mesiacov, ktoré starosta obce (primátor mesta) poberal,(teda aj menej ako 12), a nie ako jedna dvanástina platov za toto obdobie.

 

Odstupné

Podľa čl. 69 ods. 3 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie.

Štvorročné obdobie, na ktoré sa volí starosta obce (primátor mesta) je volebným obdobím.

Podľa § 5 ods. 2 zákona po zániku mandátu starostu obce (primátora mesta) skončením funkčného obdobia patrí starostovi obce (primátorovi mesta) odstupné, ktorého výška závisí od dĺžky vykonávania mandátu. Na účely § 5 ods. 2 písm. a) je funkčným obdobím volebné obdobie starostu obce (primátora mesta) zvoleného na štyri roky.To, že toto obdobie nevykazuje znaky ucelených štyroch rokov, teda sa nezhoduje s dátumom začiatku funkčného obdobia (deň zloženia sľubu) nie je dôvodom pre nevyplatenie odstupného za vykonávanie mandátu starostu obce (primátora mesta) počas štyroch rokov. Volebné obdobie starostu obce (primátora mesta) je podľa čl. 69 ods. 3 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky štvorročné a ak výkon mandátu starostu obce (primátora mesta)  trval nepretržite (od zloženia sľubu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce (primátora mesta) sa považuje za štvorročné funkčné obdobie na účely vyplatenia odstupného podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona.

Odstupné vo výške trojnásobku priemerného platu patrí starostovi obce (primátorovi mesta) iba ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov.

 
 
publikované: 05.12.2011
 

Do you play pokies online? have a look at online pokies if you are from Australian to play the pokies game. Pokies Online