Peňažný príspevok na opatrovanie

 

Všeobecné informácie

Opatrovanie je pomoc fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na opatrovanie. 

Účelom opatrovania je zabezpečiť pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. 

Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Podmienky nároku

Oprávnená osoba

Výška príspevku

Žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie

Konanie o priznanie peňažného príspevku

Výplata príspevku

Povinnosti fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok

Zánik nároku


 

Podmienky nároku

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne, ak: 

 • opatrovanie vykonáva oprávnená osoba,
 • opatrovanie sa poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá 
  1. je staršia ako 6 rokov,
  2. je odkázaná na opatrovanie; fyzická osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.                                                                                     .
 • sa vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na opatrovanie, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa fyzickej osobe s ŤZP poskytuje: 

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
 • týždenná sociálna služba alebo
 • celoročná pobytová sociálna služba.

 


 

Oprávnená osoba

Oprávnenou osobou na peňažný príspevok na opatrovanie je fyzická osoba, ktorá 

 • opatruje  fyzickú osobu s ŤZP a 
  1. je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra)., svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo
  2.  býva s fyzickou osobou s ŤZP. 

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť len jednej oprávnenej osobe.

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP. 

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak si fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP zvyšuje kvalifikáciu formou 

 • štúdia popri zamestnaní,
 • kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo
 •  externého štúdia  

a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP inou fyzickou osobou.

 

Fyzická osoba môže vykonávať opatrovanie, ak: 

 • je plnoletá,
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a
 • fyzická osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním. 

 

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie je dôchodkovo poistená najviac po dobu 12 rokov, ak 

 • podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu opatrovania fyzickej osoby s ŤZP a 
 • nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a
 • jej nebol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek. 

Ak je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie dôchodkovo poistená podľa predchádzajúceho odseku a je zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, tak príspevky na starobné dôchodkové sporenie za ňu uhrádza štát. 

Štát platí poistné na zdravotné poistenie za fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, ak nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou a jej príjem nepresahuje stanovenú hranicu.

 


 

Výška príspevku

Základná výška peňažného príspevku  na opatrovanie je mesačne

 • 111, 32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP   (suma v € je uvedená v samostatnej tabuľke)
 • 148, 42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP (suma v € je uvedená v samostatnej tabuľke). 

Ak fyzická osoba s ŤZP alebo viacero fyzických osôb s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, navštevujú školské zariadenie alebo sa im poskytuje denná pobytová sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne: 

 • 98, 33 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP (suma v € je uvedená v samostatnej tabuľke)
 • 139,15 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP (suma v € je uvedená v samostatnej tabuľke). 

Ak  fyzická osoba opatruje viacero fyzických osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 144,71  % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (suma v € je uvedená v samostatnej tabuľke).

 Sumy peňažných príspevkov na opatrovanie určených podľa predchádzajúcich odsekov  možno zvýšiť o 49, 80 €  mesačne, ak: 

 • je opatrovanou fyzickou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a
 • fyzická osoba,  ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby 
  1. nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a
  2. nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia. 

Sumy peňažných príspevkov na opatrovanie určené podľa predchádzajúcich odsekov  sa znížia, ak je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší  ako 1,4 násobok sumy životného minima (platné sumy životného minima sú uvedené v samostatnej tabuľke). 

Ak je opatrovanou fyzickou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy peňažných príspevkov znížia, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje 3 násobok sumy životného minima (platné sumy životného minima sú uvedené v samostatnej tabuľke).

 

Ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP poberá: 

 • starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“  invalidný dôchodok),
 • výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok 

tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP a  suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne 

 • 46,38 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP (suma v € je uvedená v samostatnej tabuľke)
 • 61,12 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP (suma v € je uvedená v samostatnej tabuľke).

 


 

Žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie sa podáva písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie.  Žiadosť podáva fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie.

Žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť.

Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

 

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti o peňažný príspevok na opatrovanie informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť. 

 


 

Konanie o priznanie peňažného príspevku

Konanie o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie sa začína na základe písomnej žiadosti. 

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. 

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote podľa prvej vety, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní. 

Ak ste si teda podali žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má 60 dní na vypracovanie komplexného posudku a ďalších 30 dní na vyhotovenie rozhodnutia, teda spolu 90 dní od podania žiadosti.

 


 

Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok na opatrovanie a nárok na jeho výplatu vzniká zásadne právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. 

Peňažný príspevok na opatrovanie možno priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná fyzická osoba zomrela pred vypracovaním komplexného posudku, ktorý mal byť podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku na opatrovanie, ak sa preukáže, že boli splnené podmienky na jeho poskytovanie. 

Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca v eurách 

 • v hotovosti alebo
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie  priznal 
  1. na jej účet v banke  alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
  2. na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba, ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal, určí.

 


 

Povinnosti fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie je tiež povinná:

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu,
 • písomne oznámiť do ôsmich dní príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
  1. začatie poskytovania odľahčovacej služby,
  2. vykonávania zamestnania,
  3. pobytu v zdravotníckom zariadení,
  4.  zvyšovania kvalifikácie formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia,

  


 

Zánik nároku

Nárok na peňažný príspevok na opatrovanie zanikne: 

 • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
 • ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre fyzickú osobu s ŤZP,
 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie
  (napríklad ak fyzická osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je fyzickou osobou s ŤZP alebo hodnota majetku fyzickej osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €),
 • dňom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie.

 

Ak sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal pred smrťou fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti sa nevyplatia.

 

 
 
publikované: 07.12.2011
 

Do you play pokies online? have a look at online pokies if you are from Australian to play the pokies game. Pokies Online