Príspevok na bývanie

 

 

Všeobecné informácie

 

Príspevok na bývanie prispieva na úhradu nákladov spojených s bývaním, občanovi v hmotnej núdzi a osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, za splnenia zákonných podmienok.

 

Podmienky nároku

 

Príspevok na bývanie patrí občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na úhradu nákladov spojených s bývaním na pomoc v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku. Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa prehodnocujú raz za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

 

Podmienkami vzniku nároku na príspevok na bývanie sú:

 

1.  hmotná núdza,

 

2.  vlastníctvo bytu alebo rodinného domu;  táto podmienka neplatí u poberateľa starobného dôchodku, ale aj poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku,

 

3.  nájom bytu alebo rodinného domu; táto podmienka neplatí v osobitných prípadoch obdobne viď. ako sa uvádza v bode 2.

 

4.  nájom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,

 

5.  právo doživotného  užívania bytu alebo rodinného domu,

 

6.  uhrádzanie nákladov spojených  s bývaním  za predchádzajúcich 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo  preukázanie uznania  dlhu a dohody o splátkach; táto podmienka neplatí v osobitných prípadoch  obdobne viď.  ako sa uvádza v bode 2.

 

7.  podmienky nároku sa prehodnocujú raz za 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov; táto podmienka sa nesleduje v osobitných prípadoch obdobne viď. ako sa uvádza v bode 2.

 

8.  nárok zaniká, ak úrad zistí, že občan v hmotnej núdzi  nespláca dlh, ktorý predstavuje nedoplatky  spojené s bývaním; táto podmienka sa nesleduje v osobitných prípadoch obdobne viď. ako sa uvádza v bode 2.

 

Za  bývanie sa na účely príspevku na bývanie považuje aj bývanie spojené s poskytovaním starostlivosti v zariadení sociálnych služieb celoročne a bývanie v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom má občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, právo doživotného užívania.

 

Oprávnená osoba

 

Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, majú nárok na príspevok na bývanie, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje

 

- je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu, nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, 

 

- vlastník bytu, nájomca bytu alebo vlastník rodinného domu, nájomca  rodinného domu uhrádza náklady spojené s bývaním a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním.

 

- oprávnenou osobou je taktiež občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú ak je poberateľom starobného dôchodku; platí to aj vtedy, ak ide o poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku. 

 

- oprávnenou osobou je tiež občan v hmotnej núdzi, ktorý má v byte , resp. rodinnom dome právo doživotného užívania. 

 

 

Výška príspevku na bývanie

 

Výška príspevku na bývanie je  od 1.9.2009

 

55,80 € (1681,03Sk) mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,

 

89,20 € (2687,27Sk) mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

 
 
publikované: 06.12.2011
 

Do you play pokies online? have a look at online pokies if you are from Australian to play the pokies game. Pokies Online