Príspevok na pohreb


Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

Hore


Podmienky nároku

Podmienky nároku sú:

  • zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
  • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby a území Slovenskej republiky,
  • trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého na území Slovenskej republiky, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Hore


Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je

  • plnoletá fyzická osoba,

Hore


Uplatnenie nároku

Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti.

Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na príspevok na pohreb na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého.

Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.

Hore


Konanie o nároku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého vyplatí príspevok na pohreb, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku a príspevok a uplatní si nárok na príspevok.

Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok nespĺňa podmienky nároku na príspevok, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku na pohreb.

Hore


Vrátenie príspevku

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého vyplatil príspevok na pohreb neprávom, je povinná príspevok na pohreb vrátiť.

Nárok na vrátenie príspevku na pohreb vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roku odo dňa, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku na pohreb.

Hore


Výška príspevku

Výška príspevku na pohreb je od 1. januára 2009

 79,670 € ( 2400 Sk).

Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Hore


Výplata príspevku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého vyplatí príspevok oprávnenej osobe najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom podala platiteľovi žiadosť o výplatu príspevku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého vyplatí príspevok oprávnenej osobe v hotovosti alebo ho poukáže na žiadosť oprávnenej osoby na jej účet v banke, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky

Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roka odo dňa uplatnenia nároku na príspevok.

Hore


Povinnosti žiadateľa

Oprávnená osoba - žiadateľ, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok na pohreb je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a je ho výplatu.

Hore


Zánik nároku

Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého.

Hore


Žiadosť

Legislatíva

 
 
publikované: 08.11.2011
 

Do you play pokies online? have a look at online pokies if you are from Australian to play the pokies game. Pokies Online