Rodičovský príspevok


Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Podmienky nároku na rodičovský príspevok 
Oprávnená osoba    
Výška rodičovského príspevku    
Výplata rodičovského príspevku
Zvýšenie, zníženie, odňatie, vrátenie rodičovského príspevku 
Konanie o nároku 
Povinnosti oprávnenej osoby 
Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní rodičovského príspevku 
Zánik nároku 


Podmienky nároku

Oprávnená osoba má  nárok na rodičovský príspevok, ak:

a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa,
b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt  na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobyt")

Riadna starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je starostlivosť poskytovaná dieťaťu  v záujme  všestranného fyzického vývinu a  psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.

Podmienka riadnej starostlivosti  o dieťa sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne aleboinou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. To platí rovnako , ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo súd schváli dohodu rodičov.

Ak je v rodine viac detí do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „členský štát"), a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej  oprávnenej osobe, ak

a)aspoň jedna z nich má nárok na materskéalebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku
b) štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.
Hore


Oprávnená osoba

Oprávnená osoba podľa tohto zákona je

a) rodič dieťaťa,
b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
c) manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.
Hore


Výška príspevku

Výška rodičovského príspevku je

-      199,60 eura mesačne (od 1. januára 2013)
-      ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok v sume   199,60 eura  sa zvyšuje     o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne
-       rodičovský príspevok je mesačne 50 % sumy rodičovského príspevku, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky  ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti; rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uvedenému v § 5 ods. 1, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku  a sumou  materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom  štáte.

Obdobná dávka ako materské vyplácaná v členskom štáte v cudzej mene sa prepočíta na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v prvý deň v mesiaci, za ktorý si oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok, a zaokrúhľuje sa  na najbližší eurocent nadol.

Sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru sa upravujú od 1. januára koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima  podľa osobitného predpisu.  Upravené sumy rodičovského príspevku sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

Sumy rodičovského príspevku ustanoví každoročne opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra.

Rodičom, ktorým vznikol nárok na rodičovský príspevok vo výške 164,22 eura pred 1. januárom 2011, sa  po 1. januári 2011 automaticky bez žiadosti oprávnenej osoby zvyšuje na sumu 190,10 eura alebo zvýšeného o 25 % na  ďalšie súčasne narodené dieťa. Po 1. januári aj tento rodič môže popri poberaní rodičovského príspevku pracovať a je na jeho rozhodnutí akou formou  zabezpečí starostlivosť o dieťa.

Rodičom, ktorým v roku 2010 vznikol nárok na rodičovský príspevok v sume 256 eur, sa  príspevok  v tejto sume bude vyplácať   aj po 1. januári 2011 až kým dieťa nedovŕši vek dvadsiatich mesiacov.  Po uplynutí uvedenej doby  sa aj tomuto rodičovi bude vyplácať rodičovský príspevok v sume 190,10 eura mesačne. Takisto rodič, ktorý poberá rodičovský príspevok vo výške 256 eur, môže po 1. januári 2011 súčasne vykonávať zárobkovú činnosť.
Hore


Výplata príspevku

O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len „platiteľ").

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo  na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, platiteľ je povinný jej žiadosti vyhovieť.

Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Výplata rodičovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak

a) vznikol dôvod na prešetrenie, či

  • oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na  rodičovský príspevok, na jeho   výplatu alebo či sa rodičovský príspevok   vypláca v správnej sume,  alebo
  • je na výplatu rodičovského príspevku naďalej príslušný platiteľ na území Slovenskej republiky, alebo

b) na poskytovanie rodičovského príspevku je príslušná inštitúcia iného členského štátu.

Výplata rodičovského príspevku sa obnoví, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvody, pre ktoré sa  jeho výplata zastavila. Výplata rodičovského príspevku sa obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na jeho zastavenie. Rodičovský príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu  podľa tohto zákona za toto obdobie boli splnené.

Výplata rodičovského príspevku sa obnoví, ak sa výplata zastavila a príslušná inštitúcia iného členského štátu rozhodla o neposkytnutí rodičovského príspevku alebo o poskytnutí rodičovského príspevku v nižšej sume, ako v sume 199,60  € . Výplata rodičovského príspevku sa obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba túto skutočnosť preukáže platiteľovi. Rodičovský príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty alebo za jeho časť, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli podľa tohto zákona  splnené a oprávnená osoba si uplatnila nárok v inom členskom štáte, ale príslušná inštitúcia tohto členského štátu za toto obdobie alebo za jeho časť neposkytla rodičovský príspevok.
Hore


 Zvýšenie, zníženie, odňatie a vrátenie rodičovského príspevku

Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie rodičovského príspevku,  rodičovský príspevok sa vypláca vo vyššej sume od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto  skutočnosť nastala.

Ak zaniknú dôvody, pre ktoré sa rodičovský príspevok vypláca vo výške 50 %, suma rodičovského príspevku sa zvýši od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa začalo riadne plniť povinnú školskú dochádzku, najskôr po troch mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom sa rodičovský príspevok začal vyplácať vo výške 50%.

Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie vyplácaného rodičovského príspevku,  rodičovský príspevok sa vypláca v nižšej sume od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala.

Rodičovský príspevok sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa rodičovský príspevok vyplatil,

a) ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti rozhodujúce na nárok na rodičovský príspevok,
b) ak sa rodičovský príspevok vyplácal neprávom,
c)  na žiadosť oprávnenej osoby,
d) ak rodičovský príspevok poskytuje príslušná inštitúcia členského štátu v rovnakej sume alebo vo vyššej  sume, ako je 199,60 €.,
e) ak príslušná inštitúcia členského štátu neposkytuje rodičovský príspevok z dôvodu, že oprávnená osoba si neuplatnila nárok na rodičovský príspevok

Ak sa rodičovský príspevok vyplácal vo vyššej sume, ako patril, suma rodičovského príspevku sa  zníži od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa rodičovský príspevok  vyplatil vo vyššej sume.

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že sa rodičovský príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, je povinná vrátiť rodičovský príspevok alebo vrátiť jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril. Právo na vrátenie rodičovského príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty rodičovského príspevku.

Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy rodičovského príspevku vyplatené neprávom, môžu sa zrážať aj z bežne vyplácaného rodičovského príspevku alebo neskôr priznaného rodičovského príspevku, zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu,  z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku starobného dôchodkového sporenia a z dávok sociálneho zabezpečenia do sumy, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.

Rodičovský príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.
Hore


Konanie o nároku

Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej  žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.

Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené,  a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na  ktoré  sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať  len na účel rodičovského príspevku.

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

O priznaní rodičovského príspevku, o zvýšení  a o zániku nároku na rodičovský príspevok ( dieťa dovŕšilo 3 (príp. 6 rokov veku) alebo smrť oprávnenej osoby ) sa nevydáva písomné rozhodnutie.

Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení výplaty rodičovského príspevku  a o odňatí rodičovského príspevku alebo o jeho znížení nemá odkladný účinok.

Na konanie o  rodičovskom príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem  § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až 68  všeobecného predpisu o správnom konaní,  ak tento zákon neustanovuje inak.
Hore


Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik  nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi  zmeny týchto skutočností.
Hore


Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní rodičovského príspevku

Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú  príslušné na poskytovanie údajov na účely rodičovského príspevku (ďalej len „zúčastnené právnické osoby a fyzické osoby"), sú povinné spolupracovať s platiteľom; na účely kontroly trvania podmienok nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a výplatu sú na žiadosť platiteľa povinné oznamovať osobné údaje o oprávnenej osobe a o dieťati, ďalšie údaje o riadnej starostlivosti o dieťa a o zárobkovej činnosti oprávnenej osoby podľa.

Platiteľ môže navštíviť oprávnenú osobu v mieste jej pobytu a je oprávnený požadovať od všetkých   zúčastnených právnických osôb a fyzických osôb  informácie a vysvetlenia súvisiace s podmienkami trvania nároku na rodičovský príspevok.  Tieto osoby sú povinné poskytnúť potrebné informácie.

Platiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním rodičovského príspevku. Informácie o týchto skutočnostiach poskytuje len vtedy, ak by ich zamlčaním bol vážne ohrozený život alebo zdravie fyzických osôb alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitného predpisu.
Hore


Zánik nároku

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká

a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek ( do troch rokov veku, do šiestich rokov veku, ktoré má  dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej  starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia  o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe,
b) smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.
Hore


Žiadosť

Legislatíva

 
 
publikované: 05.12.2011
 

Do you play pokies online? have a look at online pokies if you are from Australian to play the pokies game. Pokies Online