Zakonnik práce

Prvá časť upravuje:

 

 • pôsobnosť Zákonníka práce,
 • závislá práca,
 • subsidiárna a delegovanú pôsobnosť Zákonníka práce,
 • dočasné vysielanie zamestnávateľ, zamestnanec, zástupcovia zamestnancov, zákaz diskriminácie,
 • riešenie sporov,
 • právne úkony,
 • neplatnosť právneho úkonu,
 • zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov,
 • platobná neschopnosť zamestnávateľa a uspokojovanie nárokov zamestnancov z pracovného pomeru pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa,
 • prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov,
 • dohoda o sporných nárokoch,
 • smrť zamestnanca,
 • zánik práva,
 • počítanie času (dôb),
 • doručovanie,
 • výklad niektorých pojmov.

 

Druhá časť upravuje:

 

 • predzmluvné vzťahy,
 • pracovná zmluva,
 • skúšobná doba,
 • vznik pracovného pomeru,
 • povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • pracovný pomer na určitú dobu,
 • pracovný pomer na kratší pracovný čas,
 • delené pracovné miesto,
 • domácka práca a telepráca,
 • zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť,
 • uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok,
 • preradenie na inú prácu, pracovná cesta,
 • dočasné pridelenie, skončenie pracovného pomeru,
 • dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď,
 • výpovedná doba,
 • výpoveď daná zamestnávateľom,
 • zákaz výpovede,
 • výpoveď daná zamestnancom,
 • okamžité skončenie pracovného pomeru,
 • skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu,
 • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe,
 • hromadné prepúšťanie,
 • pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní,
 • odstupné,
 • odchodné,
 • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru,
 • základné povinnosti zamestnanca, základné povinnosti vedúcich zamestnancov,
 • výkon inej zárobkovej činnosti,
 • obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru (tzv. konkurečná doložka),
 • pracovný poriadok.

 

Tretia časť obsahuje:

 

 • pracovný čas,
 • rovnomerné rozvrhnutie pracovného času,
 • nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času,
 • konto pracovného času,
 • pružný pracovný čas,
 • začiatok a koniec pracovného času,
 • prestávky v práci,
 • nepretržitý denný odpočinok,
 • nepretržitý odpočinok v týždni,
 • dni pracovného pokoja,
 • pracovná pohotovosť,
 • pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase,
 • práca nadčas,
 • nočná práca,
 • evidencia,
 • dovolenka,
 • dovolenka za kalendárny rok,
 • základná výmera dovolenky,
 • dovolenka pri pružnom pracovnom čase,
 • dovolenka za odpracované dni,
 • dodatková dovolenka,
 • krátenie dovolenky.

 

Štvrtá časť obsahuje:

 

 • mzda,
 • mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty,
 • minimálne mzdové nároky,
 • mzda za prácu nadčas,
 • mzda a náhrada mzdy za sviatok,
 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,
 • mzda pri výkone inej práce,
 • naturálna mzda,
 • mzda v cudzej mene,
 • splatnosť mzdy,
 • výplata mzdy,
 • zrážky zo mzdy a poradie zrážok,
 • normovanie práce,
 • priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.

 

Piata časť obsahuje:

 

 • prekážky z dôvodov všeobecného záujmu,
 • iné úkony vo všeobecnom záujme,
 • náhrada mzdy pri výkone občianskej povinnosti a inom úkone vo všeobecnom záujme,
 • náhrada mzdy pri plnení brannej povinosti a pri plnení úloh odbornej prípravy v ozbrojených silách,
 • štúdium popri zamestnaní a ďalšie vzdelávanie,
 • dôležité osobné prekážky v práci,
 • dočasné prerušenie výkonu práce,
 • prekážky na strane zamestnávateľa,
 • prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase,
 • spoločné ustanovenie o prekážkach v práci,
 • čo sa považuje výkon práce,
 • náhrady výdavkov poskytované zamestnancom v súvislosti s výkonom práce.

 

Šiesta časť obsahuje:

 

 • Ochrana práce - povinnosti zamestnávateľa,
 • kontrola odborovým orgánom.

 

Siedma časť obsahuje:

 

 • pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov,
 • stravovanie zamestnancov,
 • vzdelávanie zamestnancov,
 • pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti,
 • úprava pracovného času určitých skupín zamestnancov,
 • materská dovolenka a rodičovská dovolenka,
 • prestávky na dojčenie,
 • pracovné podmienky mladistvých zamestnancov,
 • zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti mladistvých zamestnancov,
 • práce zakázané mladistvým zamestnancom,
 • lekárska preventívna prehliadka mladistvých zamestnancov vo vzťahu k práci.

 

Ôsma časť obsahuje:

 

 • predchádzanie škodám,
 • všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu,
 • zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať,
 • zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov,
 • rozsah a spôsob náhrady škody,  
 • všeobecná zodpovednosť zamestnávateľab za škodu,
 • zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach,
 • zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody,
 • zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania,
 • zodpovednosť za škodu v niektorých osobitných prípadoch,
 • plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním,
 • bezdôvodné obohatenie.

 

Deviata časť obsahuje:

 

 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • dohoda o vykonaní práce,
 • dohoda o pracovnej činnosti,
 • dohoda o brigádnickej práci študentov,
 • dohoda o pracovnej činnosti.

 

Desiata časť obsahuje:

 

 • účasť zamestnancov v pracovnoprávnychv vzťahoch a jej formy,
 • odborová organizácia,
 • zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník,
 • dohoda so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom,
 • voľba členov zamestnaneckej rady,
 • voľba zamestnaneckého dôverníka a volebné obdobie,
 • prerokovanie,
 • právo na informácie,
 • kontrolná činnosť,
 • podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana,
 • právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie,
 • podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenia iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi,
 • osobitný vyjednávací orgán,
 • dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady,
 • dohoda o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi,
 • európska zamestnanecká rada ustanovená podľa zákona,
 • zloženie európskej zamestnaneckej rady ustanovenej podľa zákona, 
 • informovanie európskej zamestnaneckej rady ustanovenej podľa zákona a prerokovanie s ňou,
 • informovanie zástupcov zamestnancov zamestnávateľa na území Slovenskej republiky a spôsob prepojenia medzi nadnárodnou a národnou úrovňou,
 • ochrana informácií,
 • ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpečujúcich iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi,
 • postup pri zmene štruktúry zamestnávateľa.

 

 
 
publikované: 30.11.2011
 

Do you play pokies online? have a look at online pokies if you are from Australian to play the pokies game. Pokies Online