Hlavné menu

Informácia k zvýšeniu FP z MPSVR v II. polroku 2023

Dňa 12.6. 2023 vláda SR schválila nariadenie, ktorým sa mimoriadne zvyšujú výšky finančného príspevku (FP) na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a v zariadeniach krízovej intervencie na mesiac na miesto v zariadení o 7 % oproti súčasnej výške tohto finančného príspevku poskytovaného z rozpočtu ministerstva v súlade s doteraz účinným nariadením vlády SR č. 234/2022 Z. z., a to na tretí a štvrtý štvrťrok 2023, t. j. s účinnosťou od júla 2023.

Výšky FP pre zariadenia podmienené odkázanosťou podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby - prijímateľa a formy sociálnej služby budú tak v II. polroku 2023 nasledovné:

Stupeň odkázanosti FO

Výška FP pri poskytovaní pobytovej formy v ZSS na mesiac/miesto

Výška FP pri poskytovaní ambulantnej formy v ZSS na mesiac/miesto

II. stupeň

138 eur

92 eur

III. stupeň

311 eur

208 eur

IV. stupeň

415 eur

277 eur

V. stupeň

587 eur

392 eur

VI. stupeň

725 eur

484 eur

Výšky FP pre zariadenia krízovej intervencie budú v II. polroku 2023 nasledovné:

Druh zariadenia krízovej intervencie

Výška FP na miesto/mesiac v zariadení krízovej intervencie

nocľaháreň

292 eur

útulok

292 eur

domov na pol ceste

292 eur

zariadenie núdzového bývania

292 eur

Žiadosti o poskytnutie novej výšky finančného príspevku pre II. polrok 2023 sa podávať nebudú.

Prijímateľom finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby, ktorí majú s MPSVR SR uzatvorenú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 z tejto zmeny nevyplývajú žiadne povinnosti, dodatky k existujúcim zmluvám o poskytnutí finančného príspevku sa uzatvárať nebudú.

MPSVR SR zašle prijímateľom finančného príspevku rozpis platieb pre jednotlivé zariadenia uvedené v Prílohe č. 1 zmluvy (v členení podľa druhu a formy sociálnej služby), a to pred vyplatením finančného príspevku na tretí štvrťrok 2023.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk