Hlavné menu

Ministerstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Je dôležitým orgánom štátnej správy v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a koordinácie rodinnej politiky.

Rezort je najväčším poskytovateľom sociálnych a poradenských služieb v Slovenskej republike. Služby organizácií ministerstva využívajú denne tisícky občanov.

Práca a zamestnanosť

Úlohou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je neustále modernizovať legislatívu v oblasti práce s cieľom zvyšovať zamestnanosť . V rámci snahy vytvoriť vyvážený pracovný trh pritom rovnako dbá na ochranu zamestnancov a na požiadavky zamestnávateľov.

Viac o práci a službách zamestnanosti

Rodina a sociálna pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečuje systém sociálnej podpory tak, aby bol spravodlivý a ekonomicky udržateľný. Jeho úlohou je účinne bojovať proti chudobe a obmedziť závislosť na sociálnych dávkach .

Viac o sociálnej podpore

Sociálne poistenie a dôchodkový systém

Úlohou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zaistiť pokojnú budúcnosť pre všetkých . Rezort tvorí legislatívu v oblasti sociálneho poistenia a dôchodkov tak, aby ochránilo veľkú časť obyvateľstva pred rizikami v živote a zároveň zabezpečilo spravodlivé prerozdelenie dôchodkov v národnom hospodárstve.

Viac o sociálnom poistení a dôchodkoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť práce a zamestnanosti, oblasť sociálnu a rodinnú a oblasť rodovej rovnosti si uvedomuje hodnotu svojich aktív a dôležitosť poskytovaných služieb.

Spracovávané údaje a s nimi spojené informačné systémy a technológie predstavujú mimoriadne významné informačné aktíva, ktoré si vyžadujú vysokú úroveň ochrany pred novými formami útokov na ich bezpečnosť a spoľahlivosť. Efektívna reakcia na kybernetické bezpečnostné incidenty a ich eliminácia je dôležitou úlohou pri zabezpečení služieb poskytovaných v rámci rezortu. Súčasne je dôležitým faktorom pri ochrane národného kybernetického priestoru.

Vedenie MPSVR SR si stanovilo ako základný strategický cieľ kybernetickej
a informačnej bezpečnosti prevádzkovať otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor a to najmä v informačnej a komunikačnej infraštruktúre. Pre splnenie tohto strategického cieľa vedenie prijíma rozsiahle bezpečnostné opatrenia tak, aby sa dosiahla primeraná úroveň istoty, že táto infraštruktúra bude plniť svoje funkcie a slúžiť aj v prípade kybernetického útoku.

Vedenie MPSVR SR považuje zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti svojich systémov a informácií pred kybernetickými hrozbami za dôležitú úlohu všetkých zamestnancov
a prehlasuje svoju zodpovednosť a plnú podporu pri plnení tejto úlohy.

Pre splnenie strategického cieľa prijíma vedenie ministerstva Bezpečnostnú stratégiu kybernetickej a informačnej bezpečnosti vychádzajúcu z Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, ako aj zo strategických dokumentov pre oblasť kybernetickej bezpečnosti - Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 a Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020.

Stratégia definuje záujmy, zámery, úlohy a ciele v oblasti kybernetickej bezpečnosti MPSVR SR pre dosiahnutie spôsobilosti na zaručenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí
a informačných systémov celého rezortu.

Stratégia je základným dokumentom pre tvorbu bezpečnostných politík, smerníc, metodických pokynov, pravidiel pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Súbor týchto dokumentov tvorí „Politiku kybernetickej a informačnej bezpečnosti“ a špecifických interných riadiacich aktov podľa vyhlášky č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk