Hlavné menu

Sociálne služby

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Štát prostredníctvom nich podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Zameranie sociálnych služieb:

 • prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca, rodiny alebo komunity,
 • zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti jednotlivca viesť samostatný život,
 • podpora začlenenia jednotlivca do spoločnosti,
 • prevencia sociálneho vylúčenia,
 • riešenie krízovej sociálnej situácie jednotlivca a rodiny.

Súčasťou podpory sociálneho začlenenia osôb v nepriaznivých sociálnych situáciách je aj problematika sociálne vylúčených spoločenstiev . V rámci tejto pôsobnosti ministerstvo koordinuje štátnu politiku, vypracováva stratégie a koncepčné materiály, analýzy a legislatívne zámery a koordinuje politiky s inými relevantnými oblasťami v záujme sociálnej integrácie sociálne vylúčených spoločenstiev. Vypracúva aj návrhy právnych predpisov v oblasti rozvoja životných podmienok sociálne vylúčených spoločenstiev.

Dňa 1. júna 2024 nadobudol účinnosť zákon č. 120/2024 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (v čl. IV). Týmto zákonom sa v oblasti sociálnych služieb

V zákone o sociálnych službách:

 •  v § 13 ods. 5 sa definuje zariadenie rodinného typu (zariadenie uvedené v § 34 až 41, ktoré poskytuje sociálne službu najviac pre šesť prijímateľov v jednej bytovej jednotke alebo dvanásť prijímateľov vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným vstupom k týmto bytovým jednotkám z verejnej komunikácie);
 •  v § 17 ods. 6 sa umožňuje poskytovateľovi v zariadení rodinného typu utvárať podmienky na prípravu stravy (namiesto poskytovania stravovania), ak má na to poskytovateľ vytvorené príslušné podmienky, utváranie podmienok na prípravu stravy sa uplatňuje samostatne na bytovú jednotku a funkčné dôsledky zdravotného stavu prijímateľov to umožňujú);
 •  v § 18 ods. 2 sa upravuje, čo zahŕňa utváranie podmienok na prípravu stravy (rozsah stravy a dohľad poskytovateľa pri príprave stravy prijímateľom);
 •  v § 26 sa umožňuje poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť aj v útulku;
 •  v § 61 ods. 10 sa upravuje oprávnenosť opatrovateľov v zariadeniach poskytovať vybrané úkony dodržiavania liečebného režimu podľa prílohy č. 4 zákona (ktoré mohol doposiaľ poskytovať len opatrovateľ v domácnosti), a to na základe poverenia poskytovateľa sociálnej služby udeleného  na návrh kvalifikovanej osoby zodpovednej za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení (t.j. musí ísť o poskytovateľa, ktorému bol pridelený číselný kód Úradom pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou ako zariadeniu sociálnej pomoci poskytujúceho ošetrovateľskú starostlivosť)
 •  v prílohe č. 4 sa úkony dodržiavania liečebného režimu spojili do jednej časti (časť I. písm. f) bez ohľadu na to, či sú vykonávané v domácom prostredí alebo v zariadení;

V zákone ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia:

 •  v § 26 ods. 5 sa upravuje, že povinnosti zabezpečiť pred výdajom stravy odber vzoriek pripravených hotových pokrmov, ich uchovanie a o odobratých vzorkách viesť dokumentáciu sa nevzťahuje na zariadenie rodinného typu, ktoré sa považuje za zariadenie spoločného stravovania podľa tohto zákona (ak poskytuje alebo zabezpečuje stravovanie);
 •  v § 26 ods. 7 sa upravuje, že povinnosť zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby sa nevzťahuje na zariadenia rodinného typu, a to na vstup zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v tomto zariadení. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb rodinného typu sa môže zúčastňovať prípravy alebo podávania pokrmov alebo nápojov a súvisiacej manipulácie s potravinami, ak má potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb v nadväznosti na vyššie uvedené zmeny: 

Vzhľadom na podnety z aplikačnej praxe zo strany miestnej samosprávy a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, týkajúce sa poskytovania finančných príspevkov neverejným poskytovateľom, MPSVR SR spracovalo nasledovné informačné materiály obsahujúce:

 • Informáciu o poskytovaní finančných príspevkov miestnou a regionálnou samosprávou podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o povinnostiach obcí a miest pri ich poskytovaní. Informuje o spôsobe, akým sa výška jednotlivých druhov finančných príspevkov určuje a poskytuje príklady ich výpočtov.

Informácia k poskytovaniu finančných príspevkov obcou podľa zákona o sociálnych službách na poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby

 

 • Stručné základné východiská k procesom v oblasti poskytovania finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Základné východiská pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (FPP) neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb (NPSS) v zariadeniach podmienených odkázanosťou

 

 • Informáciu o povinnosti každej obce (aj obce, ktorá aktuálne neposkytuje neverejným poskytovateľom FPP na svojom území na pre svojich obyvateľov) zverejňovať relevantné (finančné) údaje na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku (FPP) na svojom webovom sídle a aj na úradnej tabuli alebo spôsobom v obci obvyklým najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka, za účelom poskytovania FPP inou obcou neverejnému poskytovateľovi, so sídlom na území tejto obce, u ktorého bola zabezpečená sociálna služba inou obcou pre jej obyvateľa. Informácia obsahuje aj dôvody a nevyhnutnosť dodržiavania tejto povinnosti.

Informácia k povinnosti obcí a miest zverejňovať relevantné údaje na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na svojom území

Dňa 12.6. 2023 vláda SR schválila nariadenie, ktorým sa mimoriadne zvyšujú výšky finančného príspevku (FP) na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a v zariadeniach krízovej intervencie na mesiac na miesto v zariadení o 7 % oproti súčasnej výške tohto finančného príspevku poskytovaného z rozpočtu ministerstva v súlade s doteraz účinným nariadením vlády SR č. 234/2022 Z. z., a to na tretí a štvrtý štvrťrok 2023, t. j. s účinnosťou od júla 2023.

Výšky FP pre zariadenia podmienené odkázanosťou podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby  - prijímateľa a formy sociálnej služby budú tak v II. polroku 2023 nasledovné:

Stupeň odkázanosti FO

Výška FP pri poskytovaní pobytovej formy v ZSS na mesiac/miesto

Výška FP pri poskytovaní ambulantnej formy v ZSS na mesiac/miesto

II. stupeň

138 eur

92 eur

III. stupeň

311 eur

208 eur

IV. stupeň

415 eur

277 eur

V. stupeň

587 eur

392 eur

VI. stupeň

725 eur

484 eur

Výšky FP pre zariadenia krízovej intervencie budú v II. polroku 2023 nasledovné:

Druh zariadenia krízovej intervencie

Výška FP na miesto/mesiac v zariadení krízovej intervencie

nocľaháreň

292 eur

útulok

292 eur

domov na pol ceste

292 eur

zariadenie núdzového bývania

292 eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosti o poskytnutie novej výšky finančného príspevku pre II. polrok 2023 sa podávať nebudú.

Prijímateľom finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby, ktorí majú s MPSVR SR uzatvorenú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 z tejto zmeny nevyplývajú žiadne povinnosti, dodatky k existujúcim zmluvám o poskytnutí finančného príspevku sa uzatvárať nebudú.

MPSVR SR zašle prijímateľom finančného príspevku rozpis platieb pre jednotlivé zariadenia uvedené v Prílohe č. 1 zmluvy (v členení podľa druhu a formy sociálnej služby), a to pred vyplatením finančného príspevku na tretí štvrťrok 2023. 

Potreba prepájania poskytovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti najmä v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a fyzioterapie je v súčasnej dobe jedna z najaktuálnejších tém v poskytovaní pomoci a podpore viacerým skupinám obyvateľov, predovšetkým seniorom, osobám so zdravotným postihnutím, s chronickým ochorením a osobám odkázaným na dlhodobú pomoc inej osoby pri zvládaní každodenných aktivít. Jednou z odpovedí na potrebu koordinovaného prístupu pri poskytovaní podpory týmto osobám je systém dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktorý v Slovenskej republike absentuje.

Preto Vláda Slovenskej republiky, vychádzajúc z deklarácie riešenia sociálno-zdravotnej starostlivosti v Programovom vyhlásení vlády na roky 2020 – 2024, uznesením č. 546 z 29. septembra 2021 schválila Stratégiu dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike.

Zámerom Stratégie je navrhnutie vecných riešení, ktoré bude potrebné následne premietnuť do zmeny legislatívy s cieľom vytvoriť efektívny a fungujúci systém. Stratégia je vypracovaná v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, na ktorý je aj priamo prepojená. Všetky časti Stratégie sú vypracované s cieľom zlepšiť kvalitu života osôb odkázaných na dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť aj prostredníctvom zatraktívnenia a posilnenia formálnej aj neformálnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

 

V súlade s § 67a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) je povinnosťou neverejného poskytovateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby (ďalej len „výročná správa“) za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka. Predmetná povinnosť sa vzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom (považuje sa zaňho verejný poskytovateľ sociálnej služby s právnou formou neziskovej organizácie, ktorej jediným zakladateľom je obec alebo verejný poskytovateľ sociálnej služby s právnou formou nezisková organizácia, ktorej jediným zakladateľom je vyšší územný celok). Táto povinnosť v ustanovenej lehote do 15. júla príslušného kalendárneho roka vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu poskytovateľa sociálnej služby sa nevzťahuje na verejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorou je obec, právnická osoba zriadená obcou ako rozpočtová organizácia a právnická osoba zriadená vyšším územným celkom ako rozpočtová organizácia.

V záujme bezproblémového ukladania výročných správ Vám predkladáme metodický pokyn Ministerstva financií SR.

S cieľom zníženia administratívnej záťaže účtovných jednotiek bol novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zriadený register účtovných závierok (ďalej len „register“), do ktorého sú účtovné jednotky povinné od 1. januára 2014 ukladať svoje účtovné závierky, výročné správy a správy audítora. Mnohí neverejní poskytovatelia sú povinní ukladať svoju výročnú správu do registra aj v súlade so svojim hmotno-právnym predpisom, podľa ktorého boli zriadení alebo založení. Aby ju nemuseli ukladať opätovne na viaceré miesta, bola v § 67a ods. 1 zákona o sociálnych službách ustanovená povinnosť ukladať výročnú správu do registra. Poskytovateľ sociálnej služby teda nie je povinný predkladať výročnú správu na vyšší územný celok.

Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Do verejnej časti má prístup každý používateľ internetu, avšak do neverejnej časti registra má prístup iba subjekt verejnej správy. Keďže neverejný poskytovateľ má povinnosť uložiť výročnú správu do verejnej časti registra vyšší územný celok má prístup ku všetkým výročným správam týchto účtovných jednotiek na webovom sídle www.registeruz.sk. Povinnosť uložiť výročnú správu do registra sa vzťahuje na všetkých neverejných poskytovateľov sociálnych služieb bez ohľadu na ich právnu formu, teda či sú zriadení s cieľom dosahovania zisku alebo nie.

Samotné ukladanie výročnej správy prebieha výlučne elektronickou formou prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy SR. V prílohe tohto usmernenia sa nachádza metodický pokyn na ukladanie výročnej správy do registra účtovných závierok neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.

Na prístup do elektronickej podateľne Finančnej správy SR je potrebné, aby sa subjekty, ktoré ešte nemajú oprávnenie na takýto prístup zaregistrovali, vyplnením registračného formulára na webovom sídle www.financnasprava.sk, a to po kliknutí úplne vpravo na okienko Registrácia alebo priamo cez link https://www.financnasprava.sk/sk/registracia-na-portal. Pre úspešnú registráciu je potrebné postupovať podľa krokov, ktoré spätne prichádzajú na zadaný e-mail subjektu. Následne je potrebné ísť na daňový úrad, kde registrátor vykoná autorizáciu pre príslušný subjekt. V prílohe predkladáme dohodu o elektronickom podávaní, ktorú je potrebné vyplniť a na daňový úrad priniesť v 2 kópiách. Pri návšteve daňového úradu je potrebný občiansky preukaz prípadne splnomocnenie konať vo veci za subjekt. Po úspešnej autorizácii na daňovom úrade môže subjekt všetky dokumenty podávať elektronicky.

V súlade s § 67a ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktorým je fyzická osoba doručí do 15. júla vyššiemu územnému celku prehľad o poskytovaní sociálnej služby a údaje v nasledovnej štruktúre:
- prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch),
- prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
- stav a pohyb majetku a záväzkov,
- ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok.

Ak by sa vyskytli problémy alebo otázky v predmetnej problematike, môžete ich adresovať priamo na Ministerstvo financií Slovenskej republiky, odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15.

 

Vláda Slovenskej republiky dňa 28. júna 2022 schválila Národnú stratégiu rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030. Tento dokument je zameraný na zabezpečenie vytvorenia primeraných podmienok na podporu komplexného vývinu a sociálneho začlenenia všetkých detí s potrebou pomoci pri plnom rozvoji vývinového potenciálu, vrátane detí so zdravotným postihnutím, ako aj podporu detí, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom stratégie je prispieť k rozvoju koordinovaných a integrovaných služieb včasnej intervencie a služieb ranej starostlivosti.

Vláda Slovenskej republiky dňa 24. mája 2023 schválila Akčný plán na roky 2023-2025 k Národnej stratégii rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030, ktorý je zameraný na realizáciu konkrétnych opatrení a úloh vyplývajúcich zo stratégie. Napĺňaním cieľov sa prispeje k zabezpečeniu dostupnosti a udržateľnosti služieb, čo v konečnom dôsledku bude mať nielen vplyv na zvyšovanie kvality života detí a ich rodín, ale aj na celú spoločnosť.

Národná stratégia rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030

Akčný plán na roky 2023-2025

Cesta dieťaťa v ranom veku

V rámci plnenia opatrení a úloh vychádzajúcich z Národnej stratégie rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030 a Akčného plánu na roky 2023-2025 k predmetnej stratégii, bola zriadená pracovná skupina, ktorej členovia pracovali na príprave dokumentu Cesta dieťaťa v ranom veku.

Tento dokument predstavuje zjednocujúci rámec, ktorý slúži tak pre odbornú ako aj laickú verejnosť. Tento dokument poskytuje prehľad intervencií v prípade, ak sú pre dieťa od 0-7 rokov a jeho rodinu potrebné. V dokumente je popísaný spôsob,  ako sa dieťa a jeho rodina môže v systéme podpory a pomoci k univerzálnym, cieleným, ako aj indikovaným intervenciám v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, rezortu zdravotníctva a školstva dostať.

Cesta dieťaťa v ranom veku (december 2023)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo návrh Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovstva, ktorý Vláda SR schválila na svojom zasadnutí 12. apríla 2023.

Ide o ucelený pohľad a zároveň víziu do roku 2030, ktorá má pomôcť vytvárať a zlepšovať podmienky opätovného začleňovania ľudí bez domova do bežného života a preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku bezdomovstva. Bezdomovstvo, kedy ľudia v dôsledku určitej životnej situácie prišli o stabilné a vhodné bývanie alebo si ho aktuálne nedokážu zabezpečiť, rovnako tak vylúčenie z bývania sú najextrémnejšími prejavmi chudoby a sociálneho vylúčenia.

Navrhovaná Koncepcia je prvým strategickým materiálom, ktorý má zabezpečiť, aby štát pracoval a prijímal také opatrenia v rôznych oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre riešenie bezdomovstva a dotýkajú sa ľudí, ktorí sa ocitli v zraniteľnej životnej situácii až na ulici. Na pripravenú Koncepciu bude nadväzovať akčný plán s výhľadom na max. 5 rokov. Ten prinesie konkrétne opatrenia, ako čo najefektívnejšie a merateľne pomôcť ľuďom, aby nezostávali bez strechy nad hlavou a osamotení.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk