Hlavné menu

Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie navrhuje, koordinuje a kontroluje opatrenia zamerané na práva seniorov a elimináciu negatívnych dôsledkov starnutia populácie. Rada nadväzuje na činnosť Výboru pre seniorov , ktorý bol odborným orgánom ľudskoprávnej rady vlády.

Výbor pre seniorov bol uznesením vlády SR č. 17/2014 zo dňa 8. januára 2014 transformovaný na Radu vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

Rada spolupracuje s

  • ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy,
  • mimovládnymi organizáciami,
  • vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami.

Kontakt:

Mgr. Viera Becková
tajomníčka Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8,
816 43 Bratislava
421-2-20461825
e-mail: Viera.Beckova@employment.gov.sk

Zasadnutie z 15. apríla 2024

 

Zasadnutie zo 7. marca 2023

 

Zasadnutie z 22. novembra 2022

 

Zasadnutie z 9. júna 2022

 

Zasadnutie z 10. marca 2022

 

Zasadnutie z 2. decembra 2021

Zasadnutie z 24. augusta 2021

 

Zasadnutie z 21. októbra 2019

Zasadnutie zo 7. júna 2019

Zasadnutie z 18. marca 2019

Zasadnutie z 8. októbra 2018

Zasadnutie z 18. júna 2018

Zasadnutie z 27. marca 2018

Zasadnutie z 9. novembra 2017

Zasadnutie z 30. júna 2017

Zasadnutie zo 17. marca 2017

Zasadnutie z 21. októbra 2016

Zasadnutie z 24. júna 2016

Zasadnutie z 23. novembra 2015

Zasadnutie z 26. júna 2015

Zasadnutie z 20. marca 2015

Zasadnutie z 13. októbra 2014

Zasadnutie z 19. mája 2014

Zasadnutie z 27. februára 2014

 

(ďalej len „rada vlády“)

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods.2 Štatútu rady vlády       

Erik TOMÁŠ
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a predseda rady vlády

členka rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 3 Štatútu rady vlády     

Zuzana DOLINKOVÁ
ministerka zdravotníctva SR a I. podpredsedníčka rady vlády

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 3 a ods. 5 písm. c)Štatútu rady vlády   

Michal KOTIAN
II. podpredseda rady vlády

členka rady vlády v zmysle čl. 5 ods.4 Štatútu rady vlády 

Viera BECKOVÁ
tajomníčka rady vlády

členovia rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. a) Štatútu rady vlády 

Ján HRINKO
štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Igor CHOMA
štátny tajomník Ministerstva dopravy SR

Tibor BERNAŤÁK
štátny tajomník Ministerstva kultúry SR

Daniela KLUČKOVÁ
štátna tajomníčka Ministerstva financií SR

Katarína ROSKOVÁNYI
štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR

Lucia KURILOVSKÁ
štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR

členovia rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. b) Štatútu rady vlády 

Božena KOVÁČOVÁ
Združenie miest a obcí Slovenska

Peter RAMPAŠEK
Konfederácia odborových zväzov SR

Iveta ĎURIŠOVÁ
Združenie samosprávnych krajov – SK8

Anna GHANNAMOVÁ
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Lucia HREBEŇÁROVÁ
Asociácia univerzít tretieho veku na Slovenska

Renáta BÁLINTOVÁ
Sociálna poisťovňa

Kvetoslava REPKOVÁ
Inštitút pre výskum práce a rodiny

Miroslav DZURECH
Slovenská katolícka charita

Peter DEVÍNSKY
Slovenská humanitná rada

členovia rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. c) Štatútu rady vlády

Anna KIRÁLYOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Margita FABIÁNOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Ján BUTALA
Jednota dôchodcov na Slovensku

Eva ARVAYOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku     

Michal KOTIAN
Jednota dôchodcov na Slovensku

Anna OŤAPKOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Jozef TOKÁR
Jednota dôchodcov na Slovensku

Eva ČÍŽOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Mária MUCHOVÁ
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Marta GREGUŠOVÁ
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Peter MACH
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Miloš NEMEČEK
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Ľubica GÁLISOVÁ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť

Peter GURÁŇ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť

Jana MORAVČÍKOVÁ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť

Zdena SKOKŇOVÁ
Občianske združenie regióny.sk

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. d) Štatútu rady vlády

Marián FILČÍK
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Preveruje podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky.

JUDr. Zuzana Stavrovská – komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

Správa o činnosti r. 2020

 

V Slovenskej republike v súčasnosti pôsobí 20 univerzít tretieho veku. 17 z nich je členom Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku. Prostredníctvom svojich materských univerzít sú lokalizované naprieč celou Slovenskou republikou.

Poslaním univerzít tretieho veku je poskytovať záujmové vzdelávanie občanom starším ako 45 rokov, vytvoriť priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní i odborných znalostiach. Ich činnosť je v súčasnosti koordinovaná centrami/ inštitútmi/ ústavmi celoživotného vzdelávania alebo oddeleniami pre vzdelávanie na rektorátoch jednotlivých univerzít. Veková hranica pre štúdium na univerzitách tretieho veku je takmer na všetkých univerzitách 45+, ale priemerný vek študentov sa pohybuje v rozmedzí 60 až 65 rokov. Takmer polovica z nich je poberateľom starobného dôchodku.

Základný model vzdelávania je trojročný, rozdelený na zimný a letný semester s rozsahom výučby od 16 do 30 vyučovacích hodín / semester. Záujemcovia o vzdelávanie musia spĺňať kritérium minimálnej vekovej hranice, ktorá je 45 rokov a ukončeného stredoškolského vzdelania. Účastníci trojročného vzdelávania získavajú Osvedčenie o absolvovaní, ktoré však nie je potvrdením o získaní stupňa vzdelania.

Vzdelávanie na univerzitách tretieho veku je v kontexte Národného programu aktívneho starnutia.

Zoznam univerzít a ich spôsoby realizácie vzdelávania nájdete na posledných stranách zverejnenej „Správy o súčasnom stave seniorského vzdelávania na Univerzitách tretieho veku“, alebo priamo na webovej stránke Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku.

 

Správa o seniorskom vzdelávaní

ponuky vzdelávania 

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV  

7. apríl / Svetový deň zdravia 2012 - "Starnutie a zdravie"
1. október / Medzinárodný deň starších osôb

RADA EURÓPY

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy Rec(2009)6 o starnutí a zdravotnom postihnutí v 21. storočí: udržateľné rámce, ktoré umožnia vyššiu kvalitu života v inkluzívnej spoločnosti

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk