Hlavné menu

Spoločenská zodpovednosť

Pojem „spoločenská zodpovednosť podnikov“ (ang. Corporate social responsibility - CSR) označuje dobrovoľné úsilie firiem, ktoré presahuje bežný rámec dodržiavania právnych predpisov. Ide o čoraz intenzívnejšie zapájanie všetkých kľúčových partnerov do každodenných aktivít firiem a inštitúcií .

Zapojenie interných a externých zainteresovaných strán firiem a inštitúcií v rámci spoločných kanálov komunikácie, umožňuje firmám a inštitúciám lepšie predvídať a využiť rýchlo sa meniace očakávania spoločnosti a prostredia.

SZP sa týka celého radu oblastí:

  • zodpovedné verejné obstarávanie,
  • starostlivosti o zamestnancov,
  • férový prístupu k zákazníkom,
  • etické riadenie podniku,
  • ochrana životného prostredia,
  • spolupráce s miestnou komunitou.

SZP tvorí základ cieľov stratégie Európa 2020 a výrazne prispieva k plneniu cieľov zmluvy o Európskej únii, ktoré sa týkajú trvalo udržateľného rozvoja a vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva.

Zodpovedné správanie sa podnikov je dôležité zvlášť vtedy, keď subjekty súkromného sektora poskytujú verejné služby . Pomoc pri zmierňovaní sociálnych vplyvov súčasnej hospodárskej krízy vrátane straty pracovných miest je súčasťou spoločenskej zodpovednosti podnikov.

SZP ponúka súbor hodnôt, na ktorých je možné budovať súdržnejšiu spoločnosť, a na ktorých je možné založiť prechod k udržateľnému hospodárskemu systému a zvýšeniu zamestnanosti.

V sociálnej oblasti
sa SZP prejavuje sledovaním a minimalizovaním negatívnych dôsledkov aktivít podnikov na prostredie, v ktorom pôsobia. Sú to napríklad zdravie a bezpečnosť zamestnancov, dodržiavanie politiky rovnosti príležitostí, vyváženosť pracovného a osobného života zamestnancov, firemná filantropia, pravidlá lobingu, boj proti korupcii, rast kvality života atď.

V environmentálnej oblasti sa zodpovedné podnikanie prejavuje monitorovaním a znižovaním negatívnych vplyvov firiem a inštitúcií na životné prostredie. Medzi najdôležitejšie patria napríklad recyklácia, používanie ekologických produktov, dodržiavanie štandardov ISO 14000 a EMAS, ochrana prírodných zdrojov, používanie alternatívnych energetických zdrojov, a pod.

„Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“ ( Howard R. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, 1953 ).

„Asi najlepšou cestou ako pochopiť spoločenskú zodpovednosť je uvažovať o nej ako o „dobrom susedstve“. V tomto koncepte sú obsiahnuté dve etapy. Na začiatku to znamená nerobiť veci, ktoré by mohli poškodzovať susedstvo. V druhom štádiu ide o dobrovoľné osvojenie si záväzku pomáhať riešiť problémy v susedstve.“ ( Elibert & Parket ).

„Spoločensky zodpovedné podnikanie je kontinuálny záväzok podnikov správať sa eticky, prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju, a zároveň prispievať k zlepšovaniu kvality života zamestnancov, ich rodín, rovnako ako lokálnej komunity a spoločnosti ako celku“ ( World Business Council for Sustainable Developpment ).

Viac sa o spoločensky zodpovednom podnikaní dozviete na: www.zodpovednepodnikanie.sk

Expertná skupina spoločensky zodpovedného podnikania, High Level Group on CSR (HLG), združuje zástupcov všetkých členských štátov, ktorí si vymieňajú skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti – zodpovedného podnikania.

Členovia expertnej skupiny budujú princípy spoločensky zodpovedného podnikania v jednotlivých členských štátoch predovšetkým na vládnej úrovni. Ich úlohou je získať podporu na vytváranie prostredia pre uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania pre firmy a zamestnávateľov. Zdieľajú stratégie a akčné plány prijaté vládami členských štátov.

Expertná skupina sa stretáva tri krát do roka.
Medzinárodné fóra sa konajú (Multistakes holders Forum) dva krát do roka.

Infromácie expertnej skupiny:


Správy z konferencií:

Výzva na zasielanie nominácií na Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám v roku 2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v tradícii udeľovania Ocenenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám. Od roku 2003 oceňuje minister nadštandardné úsilie v oblasti skvalitňovania sociálnych služieb, či vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Sociálnym činom sa rozumie mimoriadne humánna a  originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí,  marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.).

Na Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám je možné navrhnúť ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú, či fyzickú osobu, ktorá akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom, nad rámec svojich pracovných povinností, bola v roku 2023 nápomocná, a teda si  zaslúži si uznanie a celospoločenskú pozornosť.

Nomináciu môžu  poslať obce, fyzické osoby, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, štátne organizácie, štátne orgány, vyššie územné celky, podnikateľské subjekty alebo cirkevné organizácie do 26. júla 2024 vo forme:

 

Zaslané nominácie vyhodnotí komisia a spracuje návrhy na ocenenie, pričom bude prihliadať najmä na kreativitu, efektivitu a ciele aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.

Okrem Sociálneho činu roka odovzdá minister práce ocenenia aj zamestnancom centier pre deti a rodiny a zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na stiahnutie:

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk