Hlavné menu

Rada vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj

Rada vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj je stálym poradným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti ochrany a podpory rodín a demografického vývoja. Jej poslaním je podporovať integráciu a synergiu príslušných štátnych, odborných a spoločenských inštitúcií pôsobiacich v oblasti rodinnej politiky s cieľom navrhovania efektívnych riešení za účelom dosiahnutia zlepšenia plnenia funkcií rodiny, priaznivého demografického vývoja a zmiernenia procesu populačného starnutia obyvateľstva Slovenskej republiky.

Rada vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 358 z 26. mája 2022 . Zároveň bol uvedeným uznesením schválený aj Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj.

Kontakt:

Spoločný sekretariát poradných orgánov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
e-mail.: sspo@employment.gov.sk
Tel: +421 2 2046 3116

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) predložilo návrh Národného strategického rámca na podporu rodiny a demografického vývoja do roku 2030 (ďalej len „strategický rámec“) na medzirezortné pripomienkové konanie.

Návrh Strategického rámca bol vypracovaný v súlade s princípmi tvorby verejných stratégií a to participatívnym spôsobom so zapojením relevantných aktérov. Pre účely prvotných expertíz a spracovania východiskovej analýzy prioritných oblastí bola ustanovená expertná pracovná skupina zložená z odborníkov pre problematiku demografie, ekonomiky a trhu práce, zosúladenie rodiny a práce a návratovej migrácie. Do práce boli zapojení aj zástupcovia rôznych sektorov spoločnosti (verejná správa, nezávislí odborníci, občiansky sektor). Na tvorbe participovali aj členovia Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj.

minister práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky
predseda rady

štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky
podpredseda rady

tajomníčka rady

 

Za verejnú správu:

Veronika Reháková
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Monika Nádaská
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Juraj Valachy
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ladislav Šimko
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Katarína Kožuchová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Hana Rajkovičová
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Katarína Bartal
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Michal Krivošík
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Daniel Gerbery
Inštitút pre výskum práce a rodiny

Adriana Ďatková
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Mária Chorváthová
Združenie miest a obcí Slovenska

Richard Rybníček
Únia miest Slovenska

Iveta Ďurišová
Združenie samosprávnych krajov SK8

Zuzana Podmanická
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Branislav Šprocha
INFOSTAT, Inštitútu informatiky a štatistiky

Tamara Čipková
Univerzita Komenského v Bratislave

Martina Nagyová
Národné centrum zdravotníckych informácií

Mária Šmídová
Konferencia biskupov Slovenska

Ľubica Szabóová Vysocká
Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

 

Za mimovládne neziskové organizácie:

František Drozd
Familiaris 

Tomáš Kováčik
Asociácia za život a rodinu

Pavel Hrica
Cesta von

Ján Tkáč
DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže

Ľubica Gálisová
Fórum pre pomoc starším

Anna Verešová
Fórum života

Patrik Daniška
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku,o.z.

Eva Marková
JEDEN RODIČ, n.o.

Milada Bohovicová
Návrat OZ

Peter Beňa
Aliancia za rodinu

Matej Stuška
Rodičia.sk

Iveta Stankovičová
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť

Renáta Ocilková
Slovenská spoločnosť pre rodinu

Juraj Šúst
Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Emília Bezáková Chovancová
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Monika Jucková
Únia centier a poradní pre rodinu

Jana Tuhá
Únia materských centier

Juraj Polakovič
Združenie Manželské stretnutia

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk