Hlavné menu

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sa riadi zákonom o verejnom obstarávaní .

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní .

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní sa ustanovujú finančné limity pre tovary, služby a stavebné práce v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.

Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sú zverejňované:

Postupy zadávania podlimitných zákaziek sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania.

S cieľom zvýšenia transparentnosti a zabezpečenia riadnej hospodárskej súťaže sú podklady k verejným obstarávaniam MPSVR SR zverejňované na profile verejného obstarávateľa (ÚVO).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk