Hlavné menu

Náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi , ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

Náhrada príjmu sa poskytuje len okruhu fyzických osôb, ktoré sa považujú podľa zákona o sociálnom poistení za zamestnancov, okrem osoby vo výkone väzby a osoby vo výkone trestu odňatia slobody.

Nárok na náhradu príjmu má zamestnanec, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného na výkon činnosti zamestnanca alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa zákona o sociálnom poistení za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ za kalendárne dni od prvého dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Najdlhšie do desiateho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Výška náhrady príjmu je:

  • v období od prvého do tretieho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
  • v období od štvrtého do desiateho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu,
  • v kolektívnej zmluve možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.


Zamestnancovi, ktorý si privodil dočasnú pracovnú neschopnosť sám, požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, patrí náhrada príjmu iba vo výške polovice.

Denný vymeriavací základ zamestnanca je podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol.

Denný vymeriavací základ zamestnanca, ktorý v rozhodujúcom období nemá vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, je denný vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší, ako denný vymeriavací základ určený z 2 násobku všeobecného vymeriavacieho základu podľa § 11 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu.

Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo najmenej 90 dní, je rozhodujúce obdobie.

Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo menej ako 90 dní, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia (okrem vzniku nemocenského poistenia z dôvodu zániku prerušenia nemocenského poistenia) do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

Spory vo veciach nároku na náhradu príjmu rozhodujú súdy

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk