Hlavné menu

Poskytovanie informácií podľa z. č. 211/2000 Z. z.

Žiadosti o informácie v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vybavuje Odbor právnych služieb.

Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

 • prostredníctvom elektronického formulára,
 • písomne prostredníctvom pošty na adrese:

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  Špitálska 4, 6, 8
  816 43 Bratislava,
 • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@employment.gov.sk
  (Neslúži pre žiadosti o vypracovávanie stanovísk, riešenie konkrétnych životných situácií a pod. V takýchto prípadoch využite e-mailovú adresu okv@employment.gov.sk),
 • písomne osobným podaním v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 v podateľni Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • ústne - osobne v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 v kancelárii odboru právnych služieb - klapka 2441,
 • telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00
  tel.: 02 / 2046 2441

V prípade, že náklady spojené so sprístupnením informácií prekročia sumu 1,66 €, vybrané položky budú spoplatnené na základe platného sadzobníka.

Sadzobník upravujúci úhradu nákladov za sprístupnenie informácií (.pdf)

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie - rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43  Bratislava

Rozklad musí obsahovať:

 • meno a adresu žiadateľa,
 • obsah podania,
 • čoho sa žiadateľ domáha,
 • skutočnosť, podľa ktorej možno identifikovať porušenie zákona,
 • podpis žiadateľa.


Ak rozklad tieto údaje neobsahuje, bude odložený.

O rozkladoch po prerokovaní v Rozkladovej komisii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodne minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk