Hlavné menu

DOBROVOĽNÉ SPORENIE NA DÔCHODOK - doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami .

Doplnkové dôchodkové sporenie má umožniť účastníkom získať:

 • doplnkový dôchodkový príjem v starobe a
 • doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác , do ktorých patria práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu a práce zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnanca, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.

Vstup do tretieho piliera:

 • pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce je vstup do III. piliera povinný a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Znamená to, že zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť do 30 dní zamestnávateľskú zmluvu s DDS, ktorú si zamestnanec vyberie.
 • pre ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do III. piliera dobrovoľný . Ak sa zamestnanec, resp. iná osoba staršia ako 18 rokov rozhodne pre sporenie v III. pilieri, musí s vybranou DSS uzatvoriť účastnícku zmluvu. Zamestnávateľ takýchto osôb nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť.

V sporiacej fáze platia účastníci, prípadne zamestnávatelia za svojich zamestnancov – účastníkov, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré môžu účastníci investovať v jednom alebo viacerých príspevkových fondoch vybranej DDS. Prestup medzi jednotlivým fondmi v rámci jednej DDS pritom nie je spoplatnený.

 • Za zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce, ktorí majú uzatvorenú účastnícku zmluvu, platí príspevky zamestnávateľ, a to od prvého dňa výkonu danej práce. Zamestnanec počas obdobia vykonávania týchto prác príspevky môže, ale nemusí platiť.
 • Ostatní zamestnanci si ako účastníci doplnkového dôchodkového sporenia platia príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sami. Za týchto zamestnancov môže príspevky platiť aj ich zamestnávateľ, ak uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu.

Vo výplatnej fáze sa po ukončení sporenia z doplnkového dôchodkového sporenia účastníkovi vyplácajú dávky . Aké dávky sa konkrétnemu účastníkovi budú vyplácať závisí aj od toho v akom období uzatvoril účastnícku zmluvu a či je jej súčasťou dávkový plán .

 • Účastníkom, ktorí svoju zmluvu uzavreli od 1.1.2014 resp. podpísali dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil ich dávkový plán upravuje dávky, ktoré im môžu byť vyplatené zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.
 • Pre účastníkov, ktorí svoju zmluvu uzavreli do 31.12.2013 a súčasťou ich zmluvy je dávkový plán , sú dávky, ktoré im môžu byť na základe tejto zmluvy vyplácané, upravené v dávkovom pláne. Zmeny zákona ich dávky neovplyvňujú.

Účastníkom sa môže stať:

 • zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva),
 • iná osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku.

Účastník si sporí finančné prostriedky v DDS, ktorá tieto prostriedky investuje za účelom ich zhodnotenia. Výsledná suma závisí od výšky finančných prostriedkov, ktoré účastník, resp. jeho zamestnávateľ, odviedli počas celého obdobia sporenia do DDS a od miery ich zhodnotenia.

Výška mesačných príspevkov účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je dohodnutá v účastníckej zmluve.

Výška príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za svojich zamestnancov - účastníkov - je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS. Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo ich zamestnávateľ dohodne so splnomocnenými zástupcami zamestnancov.

Ak ide o zamestnancov, ktorí nevykonávajú tzv. rizikové práce, zamestnávateľ si v zamestnávateľskej zmluve dohodne podmienky, výšku, lehotu splatnosti a spôsob platenia príspevkov za svojich zamestnancov, ktorí sú účastníci doplnkového dôchodkového sporenia. Zamestnávateľ nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť. Zamestnávateľ má právo platenie jeho príspevkov podmieniť príspevkami zamestnancov.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva účastníkov vykonávajúcich uvedené rizikové práce je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platí za týchto zamestnancov príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie povinne. Výška jeho príspevkov je najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Účastník vykonávajúci rizikové práce počas obdobia výkonu uvedených prác príspevky platiť môže, ale nemusí.

Každá DDS je povinná vytvoriť a spravovať jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond a najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

Majetok výplatného doplnkového dôchodkového fondu môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika. Majetok príspevkového doplnkového dôchodkového fondu môžu tvoriť akciové, dlhopisové, peňažné a iné investície.

Pri rozhodovaní o výbere konkrétneho doplnkového dôchodkového fondu je vhodné porovnať investičnú stratégiu daného fondu s investičnými ambíciami konkrétneho účastníka. Zameranie a ciele investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu sú uvedené v štatúte každého doplnkového dôchodkového fondu. Vo všeobecnosti možno povedať, že pri dlhšom období sporenia môže byť krátkodobá strata spôsobená investovaním do rizikovejších aktív, ako sú napríklad rôzne druhy akcií, v budúcnosti vyvážená podstatne vyšším výnosom. Naopak, pri kratšom období sporenia je vhodné zvažovať konzervatívnejšie investície do nástrojov ako dlhopisy prípadne nástroje peňažného trhu, ktoré sú síce typickejšie spojené s nižším výnosom, no tento fakt je kompenzovaný podstatne nižším rizikom straty.

Účastníci majú pre uľahčenie svojho rozhodovania k dispozícii kľúčové informácie doplnkového dôchodkového fondu, ktoré poskytujú záujemcovi o doplnkové dôchodkové sporenie alebo účastníkovi prehľadné základné informácie o príslušnom doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré sú nevyhnutné na to, aby záujemca alebo účastník mohol správne pochopiť povahu a riziká ponúkaného doplnkového dôchodkového fondu a na základe týchto informácií potom prijať rozhodnutie o sporení.

Kľúčové informácie poskytujú DDS v listinnej forme na svojich pobočkách, ale aj v elektronickej podobe na svojich internetových stránkach.

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu od 1.1.2014 (nemajú dávkový plán) sa z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:

 • doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku, 
 • doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, 
 • jednorazové vyrovnanie, 
 • predčasný výber. 

Podmienky výplaty týchto dávok sú upravené v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu do 31.12.2013 (majú dávkový plán) sa z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:

 • doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku, 
 • doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, 
 • jednorazové vyrovnanie, 
 • odstupné. 

Podmienky výplaty týchto dávok sú upravené priamo v dávkovom pláne, ktorý je súčasťou účastníckej zmluvy.

(resp. účastníkov, ktorí podpísali dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil ich dávkový plán) 

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku

Účastníkovi, ktorý požiada DDS o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak

 • mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku z I. piliera alebo,
 • mu vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo,
 • dovŕšil 62 rokov veku. Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku 

Účastníkovi, ktorý požiada DDS o vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu tzv. „rizikových prác“, trvalo najmenej 10 rokov a účastník dovŕšil 55 rokov veku.

Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania 

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu:

 • vyplácania invalidného dôchodku pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada,
 • splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok,
 • zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo
 • zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a v žiadosti požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Podmienky vyplatenia predčasného výberu

Účastníkovi, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku a požiada o predčasný výber, sa vyplatí suma predčasného výberu zodpovedajúca súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa predchádzajúceho dňu určenému v žiadosti o vyplatenie predčasného výberu a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom. Príspevky, ktoré za účastníka odviedol jeho zamestnávateľ na základe zamestnávateľskej zmluvy, nie je možné vyplatiť prostredníctvom predčasného výberu. 

Predčasný výber sa vyplatí iba raz v priebehu desiatich rokov trvania účastníckej zmluvy. Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia tejto účastníckej zmluvy.

(súčasťou ich zmluvy je dávkový plán) 

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku 

Účastník musí dosiahnuť minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom, ktoré nesmie byť kratšie ako 10 rokov a súčasne aj potrebný vek určený dávkovým plánom, ktorý nesmie byť nižší ako 55 rokov.

Ak účastník najneskôr ku dňu podania žiadosti o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, považuje sa podmienka minimálneho obdobia doplnkového dôchodkového sporenia za splnenú.

Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku

Účastník musí dosiahnuť minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom z dôvodu výkonu rizikových prác alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, pričom toto obdobie nesmie byť kratšie ako 5 rokov a súčasne dovŕšiť aj potrebný vek určený dávkovým plánom, ktorý nesmie byť nižší ako 40 rokov.

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania

Účastník musí o vyplatenie jednorazového vyrovnania v prvom rade požiadať. Jednorazové vyrovnanie sa mu vyplatí z dôvodu:

 

 • vyplácania invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení, na ktorý mu vznikol nárok po uzatvorení účastníckej zmluvy pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, 
 • splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, 
 • zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorému musí predchádzať súhlas Národnej banky Slovenska, 
 • zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov. 

 

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a okrem vyplácania tohto doplnkového starobného dôchodku súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Podmienky vyplatenia odstupného

Odstupné sa vyplatí účastníkovi v prípade, že nesplnil podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku. Suma odstupného zodpovedá 80 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu určenému v žiadosti o vyplatenie odstupného, ak do dňa doručenia tejto žiadosti nepožiadal o inú dávku, na ktorú splnil podmienky vyplácania podľa dávkového plánu. Zo zvyšných 20 % sa 15 % považuje za kladný výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a 5 % predstavuje odplatu za odstupné, na ktorú má nárok doplnková dôchodková spoločnosť.

Účastník podáva žiadosť o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu Žiadosť o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia obsahuje:

 

 • meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska účastníka,
 • druh dávky alebo dávok, ktoré účastník žiada vyplatiť alebo vyplácať, a ak ide o doplnkový starobný dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodok, aj formu týchto dôchodkov (doživotný / dočasný),
 • požadovanú výšku jednorazového vyrovnania vyjadrenú percentuálne alebo pevnou sumou, ak účastník žiada jednorazové vyrovnanie súčasne s doplnkovým starobným dôchodkom,
 • vyhlásenie účastníka, že je oboznámený s tým, že doživotný doplnkový starobný a výsluhový dôchodok sa nestávajú predmetom dedenia ak účastník žiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu do poisťovne,
 • číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dávka prevedená, ak účastník nežiada zaslanie poštovou poukážkou,
 • prílohy, z ktorých vyplýva preukázanie skutočností nevyhnutných na posúdenie splnenia podmienok vyplácania dávok.

 

A. úvodné informácie

 • aktuálna výška nasporenej sumy
 • predpokladaný vek, v ktorom účastník môže odísť do starobného dôchodku – môže byť odlišný od skutočného dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí
 • , v ktorom účastník môže odísť do doplnkového starobného dôchodku podľa dávkového plánu

B. prognózy nasporenej sumy a dôchodkových dávok

 • mesačná prognóza dočasného doplnkového starobného dôchodku k predpokladanému veku odchodu do starobného dôchodku z I. piliera – 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie (pesimistický, základný a optimistický scenár)
 • mesačná prognóza dočasného doplnkového starobného dôchodku k veku odchodu do doplnkového starobného dôchodku podľa dávkového plánu – 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie (pesimistický, základný a optimistický scenár)

C. súhrnné informácie o transakciách na účte a o odplatách

 • čisté zhodnotenie za predchádzajúci rok (zhodnotenie/znehodnotenie znížené o odplaty, náklady a poplatky)
 • čisté zhodnotenie za celé obdobie doplnkového dôchodkového sporenia v DDS, ktorá výpis zasiela (zhodnotenie/znehodnotenie znížené o odplaty, náklady a poplatky)
 • odplaty, náklady a poplatky zúčtované v predchádzajúcom roku vyčíslené na účastníka

 

Vzorové výpisy jednotlivých DDS nájdete tu:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk