Hlavné menu

Inšpekcia práce

Inšpekcia práce je systém štátnych orgánov, ktoré presadzujú dodržiavanie predpisov upravujúcich pracovné vzťahy a pracovné podmienky .

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je ústredný orgán štátnej správy, ktorý zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky ochrany práce, riadi a kontroluje Národný inšpektorát práce a zodpovedá za výkon inšpekcie práce.

Inšpekcia práce pôsobí :

 • kontrolne,
 • ako poradenský orgán,
 • represívne.

Zo všeobecnej pôsobnosti inšpekcie práce sú vyňaté nasledovné taxatívne vymedzené pracoviská:

 • Ministerstva vnútra SR,
 • Policajného zboru SR,
 • Hasičského a záchranného zboru,
 • Ministerstva obrany SR,
 • Ozbrojených síl SR,
 • Zboru väzenskej a justičnej stráže SR,
 • Železničnej polície,
 • Colnej správy SR,
 • a niektoré chránené priestory.

Národný inšpektorát práce je orgán štátnej správy, ktorý zabezpečuje úlohy v oblasti inšpekcie práce s celoslovenskou pôsobnosťou, riadi a kontroluje inšpektoráty práce, zjednocuje a racionalizuje pracovné metódy inšpektorátov práce.

Je aj odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol inšpektorát práce.

Na webovej stránke Národného inšpektorátu práce sa nachádzajú:

 • informácie o záležitostiach inšpekcie práce a kontakty na Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce,
 • informačné letáky o niektorých pracovnoprávnych záležitostiach,
 • informácie o vysielaní zamestnancov do členských štátov Spoločenstva.

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré zabezpečujú vykonávanie inšpekcie práce u zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi. Majú krajskú pôsobnosť v rozsahu úloh ustanovených § 7 zákona č. 125/2006.

Inšpektoráty práce vykonávajú dozor nad dodržiavaním

 • pracovnoprávnych predpisov, napr. Zákonníka práce,
 • právnych predpisov upravujúcich štátnozamestnanecké vzťahy,
 • predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
 • záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a dodržiavaním povinnosti zamestnávateľa uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce.


Inšpekciu vykonávajú:

 • na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, a to aj na ich pracoviskách nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb,
 • vo všetkých priestoroch, v ktorých domácky zamestnanec (§ 52 Zákonníka práce) vykonáva dohodnutú prácu,
 • vo všetkých priestoroch, v ktorých zamestnanec vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 Zákonníka práce).


Inšpekciu práce vykonávajú inšpektori práce, ktorí sa pri výkone inšpekcie práce identifikujú preukazom.


Zoznam inšpektorátov práce

Zamestnávateľ je povinný inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce:

 • umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská a utvárať podmienky na nerušený a rýchly výkon inšpekcie práce,
 • poskytovať informácie o zistených neodstrániteľných nebezpečenstvách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo iných fyzických osôb,
 • umožniť odobratie nevyhnutne potrebného množstva vzoriek materiálov alebo látok na účely rozboru,
 • umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce,
 • predložiť na požiadanie alebo najneskôr v čase zisťovania totožnosti fyzických osôb nachádzajúcich sa na jeho pracoviskách doklady, ktorými preukáže pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo právny vzťah podľa osobitného predpisu k týmto osobám.


Zamestnávateľ je na požiadanie povinný poskytnúť inšpektorátu práce alebo inšpektorovi práce:

 • všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov dokladov a technických nosičov údajov,
 • meno osoby, ktorá vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, adresu miesta výkonu práce, dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu a predpokladaný rozsah prác,
 • meno domáckeho zamestnanca a adresu miesta výkonu práce.

Orgány inšpekcie práce sú v rozsahu svojej pôsobnosti aktívne aj pri tvorbe legislatívy a dohľade nad uvádzaním výrobkov na trh a do prevádzky podľa osobitných predpisov. Ide o dohľad podľa smerníc Európskej únie transponovaných do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je gestorom za prípravu právnych predpisov o bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na niektoré výrobky, prevažne vyhradené technické zariadenia.

Národný inšpektorát práce riadi výkon trhového dohľadu na inšpektorátoch práce a realizuje ďalšie úlohy (napr. poskytuje informácie a správy) súvisiace s kontaktom s orgánmi Európskej komisie a členských štátov.

Dohľad vykonávajú inšpektoráty práce (§ 7 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z.) v rozsahu ustanovenom § 27 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími príslušnými zákonmi, nariadeniami vlády SR a nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady.

Orgány inšpekcie práce sú orgánmi dohľadu nad bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami nad určenými výrobkami,:

 • ktoré sú uvádzané na trh alebo do prevádzky, a
 • ktoré v práci používa zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

 

Trhový dohľad vykonáva inšpekcia práce na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi.
Dohľad vykonáva aj na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb, a to aj u výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora určeného výrobku, a ak ide o určený výrobok uvedený na trh, aj u vystavovateľa na výstavách a veľtrhoch.

Koordinátorom transpozície smerníc Európskej únie o bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na výrobky do právnych poriadku Slovenskej republiky i výkonu trhového dohľadu je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Oprávnenia orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce (Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce) na úseku tzv. sociálnej legislatívy v doprave upravuje zákon č. 462/2007 Z. z.

Oprávnenia sa týkajú kontrol na cestách i v dopravných firmách zameraných najmä na denné a týždenné časy jazdy, prestávky v práci, doby denného a týždenného odpočinku, uchovávanie záznamových listov a karty vodiča podľa §34 a§ 35 uvedeného zákona. 

S tým súvisí ukladanie pokút za správne delikty, prerokovávanie priestupkov a ukladanie pokút za priestupky, ktoré upravuje §37 a§ 38 predmetného zákona.

Na cestách vykonávajú inšpektoráty práce dohľad nad dodržiavaním pracovného času v doprave v súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru SR.

Gestorom za transpozíciu smerníc Európskej únie o pracovnom čase v doprave a výkon dohľadu je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Medzinárodná organizácia práce vytvára nadnárodné (celosvetové) štandardy pre inšpekciu práce formou dohovorov, odporúčaní a protokolov k dohovorom. Prijímané sú na generálnych konferenciách na základe súhlasu väčšiny členských štátov, reprezentovaných zástupcami vlády, zamestnávateľov i zamestnancov.

Pre Slovenskú republiku sú po ratifikácii záväzné dva dohovory Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce, a to dohovor č. 81 z roku 1947 a dohovor č. 129 z roku 1969.

Zoznam prijatých dohovorov a odporúčaní Medzinárodnej organizácie práce vrátane tých, ktoré sú záväzné pre Slovenskú republiku a informácie o Medzinárodnej organizácii práce.

Európska únia nemá vlastné právne záväzné akty pre inšpekciu práce, ale zásadne vyžaduje, aby členské štáty dôsledne uplatňovali kontrolu zamestnávateľov, a to primerane vybavenou inšpekciou práce.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk