Hlavné menu

Zákonník práce

Zákonník práce upravuje právne postavenie zamestnancov v tzv. súkromnej sfére.

Podľa Zákonníka práce má každý právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania. Tieto práva má každý zamestnanec bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie.

Zamestnávateľ má podľa Zákonníka práce právo na slobodný výber zamestnancov. Zamestnávateľ určuje podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak Zákonníka práce, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk