Hlavné menu

Poistenie v nezamestnanosti a poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce

Poistenie v nezamestnanosti slúži pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v tomto období . Zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje dávka v nezamestnanosti a postupujú finančné prostriedky, ktoré žiada príslušný orgán na výplatu podpory v čase skrátenej práce .
Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený .

Viac informácií o poistení v nezamestnanosti


Dobrovoľne sa môže poistiť :

  • fyzická osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená,
  • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a ktorá je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo má tieto poistenia prerušené.

Viac informácií o dobrovoľnom poistení v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na:

  • zamestnanca podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov),
  • obvineného vo väzbe a odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,
  • fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (ďalej len „poistné na financovanie podpory“)

Od 1. marca 2022 poistné na financovanie podpory platí zamestnávateľ za zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonaní športu.

Viac informácií o platení poistného na financovanie podpory

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk