Hlavné menu

Voľné pracovné miesta

Postup zverejnenia štátnozamestnaneckého miesta , ktoré obsadzujeme výberovým konaním .
Výberové konania sa zverejňujú na Centrálnom informačnom systéme štátnej služby (CISŠS), link: https://cisss.gov.sk/employee-selection/list?Search.Status=published .

Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca obsadzuje služobný úrad výberovým konaním

a) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov služobného úradu v služobnom úrade (ďalej len „užšie vnútorné výberové konanie“),
b) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov všetkých služobných úradov (ďalej len „širšie vnútorné výberové konanie“) alebo
c) zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby (ďalej len „vonkajšie výberové konanie“).
Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca sa obsadzuje najskôr na základe vnútorného výberového konania. Ak nie je možné obsadiť štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca postupom podľa prvej vety, môže ho služobný úrad obsadiť na základe vonkajšieho výberového konania. Štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca sa môže obsadiť na základe vnútorného výberového konania alebo na základe vonkajšieho výberového konania.
V zmysle zákona o štátnej službe osobný úrad zabezpečuje zverejnenie štátnozamestnaneckého miesta najmenej 15 pracovných dní od realizácie výberového konania.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: Senior odborník SE pre oblasť legislatívy SE so zameraním na sociálne služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Organizačný útvar: odbor podpory a inovácií sociálnej ekonomiky/sekcia sociálnej ekonomiky

Dohodnutý druh práce: Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

Opis pracovných činností:

 • v spolupráci so Senior špecialistom SE v Centre znalostí odborne zastrešuje Zákon č. 112/20118 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len "zákon č. 112/2018") s dôrazom na oblasť sociálneho podnikania v
 • sociálnych službách alebo u poskytovateľov sociálnych služieb, poskytuje informácie a konzultácie k implementácii zákona Regionálnym centrám SE (RC SE) a sociálnym podnikom,
 • v spolupráci so Senior špecialistom SE Centra znalostí pripravuje podklady pre legislatívne úpravy Zákona č. 112/2018, prípadne súvisiacej legislatívy na základe aplikačnej praxe,
 • v spolupráci so Senior špecialistom SE a expertmi NP ISE II pripravuje a aktualizuje metodické usmernenia a príručky, pripravuje odborné stanoviská k otázkam týkajúcim sa aplikácie
 • ustanovení Zákona č. 112/2018 a konzultuje ich s Odborom koordinácie sociálnej ekonomiky MPSVR SR,
 • informuje a odborne usmerňuje RC SE a prenáša poznatky, výstupy a riešenia,
 • aktívne participuje na práci a výstupoch expertných skupín NP ISE II, v oblasti svojho zamerania participuje na príprave odborných vstupov do prípravy stratégií, akčných plánov a
 • návrhov verejnej politiky v oblasti sociálnych služieb s presahom do sociálneho podnikania,
 • koordinuje a podporuje prácu expertnej skupiny, pripravuje zadania odborných úloh, odborné podklady, spolupracuje na odborných výstupoch, 
 • v súvisiacich témach pripravuje osnovy vzdelávania zamestnancov NP ISE II, pripravuje odborný obsah,  monitoruje kvalitu vzdelávania, dáva návrhy na zlepšenia,
 • participuje na zbere informácií a štatistických údajov pre analytické úlohy Centra znalostí,
 • aktívne participuje na prenose odborných poznatkov a informácií v rámci NP ISE II, smerom k Odboru koordinácie sociálnej ekonomiky a k ostatným aktérom sociálnej ekonomiky,
 • na základe poverenia Senior špecialistu SE sa zúčastňuje na tuzemských a zahraničných pracovných stretnutiach nevyhnutných pre výkon svojej činnosti,
 • zúčastňuje sa na odborných podujatiach, vzdelávacích aktivitách, študuje odborné materiály pre potreby praxe,
 • vykonáva ďalšie súvisiace činnosti, ktoré vyplynú z potrieb národného projektu počas jeho realizácie a podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

 

Pravidelné miesto: Trenčín

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa

Študijný odbor: nevyžaduje sa

Odborná prax: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa a odborná prax minimálne 4 roky v oblasti sociálna ekonomika, sociálne podnikanie, alebo manažment a podnikanie, alebo právo a legislatíva, alebo ekonomika podniku, alebo verejné obstarávanie, alebo verejné financie.

Požiadavky

Jazykové znalosti: znalosť cudzieho jazyka výhodou

Počítačové znalosti: pokročilé znalosti a skúsenosti s prácou v prostredí MS Office a pokročilý používateľ internetu

Ďalšie požiadavky:

 • vodičský preukaz skupiny B
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty.

Plat: Platová trieda 9. v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mzdové podmienky budú upresnené na pracovnom pohovore v závislosti od skúseností uchádzača.

Požadované doklady a prílohy:

 • žiadosť,
 • motivačný list,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície“: Senior odborník SE pre oblasť legislatívy SE so zameraním na sociálne služby

Termín podávania žiadostí je: od 10.07.2024  do 16.07.2024

Predpokladaný nástup: dohodou

Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú, najdlhšie na 1 rok s možnosťou predĺženia

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Hricková Jana, Mgr.

Telefón: +421 22 0462 121

E-mail: jana.hrickova@employment.gov.sk

Vonkajšie VK/2024/0334

Počet obsadzovaných miest: 1

Organizačný útvar:  odbor analýz

Nadriadený organizačný útvar:  sekcia sociálneho poistenie a dôchodkového sporenia

Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii  hlavný štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec: nie

Druh štátnej služby:  dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá na ne nadväzuje.

 

Najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky a príprava zásadných materiálov v oblasti sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia.

Spolupráca na tvorbe legislatívnych opatrení za oblasť sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia; príprava analýz dopadov legislatívnych zmien.

Vypracovávanie kvantitatívno - kvalitatívnych analýz na úrovni ministerstva a tvorba podkladov na koncepčnú činnosť súvisiacu najmä so systémom sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia a alternatívnych foriem zabezpečenia v starobe a pri vzniku sociálnych udalostí.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Špitálska 4-6-8, Bratislava

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa

Študijný odbor: matematika a štatistika alebo ekonómia a manažment

Odborná prax:– nevyžaduje sa

Požiadavky

Jazykové znalosti: anglický jazyk – úroveň B2

 Skúsenosti v riadiacej pozícii: nevyžadujú sa

Vítané počítačové znalosti: Microsoft Office /Word, Excel, Outlook, Powerpoint /, MATLAB, STATA

Ďalšie požiadavky

1. svedomitosť a spoľahlivosť, 2. motivácia, 3. adaptabilita a flexibilita, 4. schopnosť pracovať pod tlakom, 5. komunikačné zručnosti, 6. analytické, koncepčné a strategické myslenie

Odborné znalosti:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Termín prihlásenia sa do výberového konania je do 22.7.2024.

Link na ústredný portál štátnej správy: VK/2024/0334 - hlavný štátny radca | CISŠS (gov.sk)

Žiadosť s dokladmi a prílohami v listinnej podobe s uvedením identifikátora výberového konania môžete v stanovenom termíne:

 • doručiť do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava alebo
 • zaslať poštou na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

UPOZORNENIE: prihlásenie do výberového konania podaním žiadosti v LISTINNEJ PODOBE musí obsahovať náležitosti uvedené v § 3 ods. 1 vyhlášky ÚV SR č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach:

1. názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,

2. identifikátor výberového konania, 3. titul, meno a priezvisko uchádzača,

4. dátum narodenia uchádzača,

5. rodné číslo alebo iné identifikačné číslo uchádzača,

6. pohlavie,

7. občianstvo uchádzača,

8. telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača,

9. korešpondenčnú adresu uchádzača,

10. zvolenú podobu doručovania písomností v súvislosti s výberovým konaním (elektronicky na emailovú adresu alebo v listinnej podobe).

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana

Telefón: 02/20462121

E-mail: jana.hrickova@employment.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu pre záujemcov a záujemkyne o zaradenie do výberu externých expertov a expertiek sociálneho začlenenia v kontexte realizácie Národného projektu Podpora poskytovania komunitných a kvalitných sociálnych služieb.

 

Organizačný útvar: sekcia sociálnej a rodinnej politiky, odbor sociálnych služieb

Počet obsadzovaných miest: 5

 

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

 • Tvorba stanovísk prepojených na politiku v oblasti sociálneho začlenenia alebo pre špecifické témy v oblasti sociálneho začlenenia;
 • Tvorba analytických, syntetických, konzultačných a iných odborných prác a postupov;
 • Ďalšie súvisiace činnosti v rámci projektu, ktoré vyplynú z potrieb NP počas jeho realizácie

 

Kvalifikačný predpoklad:

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odborná prax: preukázateľná prax v téme sociálneho začlenenia najmä v oblasti deinštitucionalizácie, aktivizácie a zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím, univerzálneho navrhovania, podpory ľudí s mentálnym postihnutím a poruchami autistického spektra alebo v oblasti včasnej intervencie minimálne 4 roky.

 

Požiadavky:

Jazykové znalosti: vítané: AJ – úroveň B1

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express

Ďalšie požiadavky: samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, analytické a koncepčné myslenie.

 

Forma: Dohoda o pracovnej činnosti          

Mzdové ohodnotenie: 28,65 EUR / hodinová sadzba brutto

 

Požadované doklady a prílohy:

 • žiadosť o zaradenie do výberového procesu
 • profesijný štruktúrovaný životopis;
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „Zaradenie do výberového procesu - externý expert/ka sociálneho začlenenia NP Podpora poskytovania komunitných a kvalitných sociálnych služieb.

 

Termín podávania žiadostí je: od 11.07.2024 do 25.07.2024

Predpokladaný nástup: od 15.08.2024

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lucia Gajanová

Telefón: +421 2 2046 2105

E-mail: lucia.gajanova@employment.gov.sk

Oznámenie výsledku výberového procesu, ktorým sa obsadzovalo pracovné miesto – Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov na odbor koordinácie sociálnej ekonomiky (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov).

Služobný úrad neevidoval žiadneho prihláseného uchádzača, z toho dôvodu je výberový proces neúspešný.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk