Hlavné menu

Inštitút sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky je prierezovou analytickou zložkou MPSVR SR a sústreďuje sa predovšetkým na:

 • posudzovanie vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy, kde plní úlohu gestora v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov,
 • monitoring a hodnotenie sociálnej oblasti a oblasti trhu práce vo väzbe na sociálno-ekonomické ukazovatele,
 • vypracovanie koncepcií, prognóz a odhadov valorizácií pre potreby vybraných prvkov rozpočtu kapitoly ministerstva,
 • koordináciu rezortného štátneho štatistického zisťovania,
 • tvorbu komplexného informačného systému sociálnej sféry a prepájanie databáz sociálneho zabezpečenia.


Viac informácií o Inštitúte sociálnej politiky nájdete v Organizačnom poriadku .

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje na zabezpečenie pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Inštitút sociálnej politiky vytvoril v súlade s platnou legislatívou jednoduchý nástroj na orientačný výpočet peňažného príspevku na opatrovanie v podobe online kalkulačky.

Pomocou kalkulačky si dokážete overiť, či má opatrovateľ starajúci sa o blízku osobu s ŤZP nárok na priznanie peňažného príspevku vrátane jeho predpokladanej výšky. Nárok na peňažný príspevok a jeho výška sa určí na základe niekoľkých údajov o opatrovateľovi a jednej alebo dvoch opatrovaných osobách podľa ich skutočnej životnej situácie. Výšku peňažného príspevku je možné vypočítať nielen pre aktuálne obdobie, ale aj spätne od júla 2020. 

 


 Kalkulačka peňažného príspevku na opatrovanie
 Opatrovateľ
i Možnosť "áno" ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá podľa § 40 ods. 8 zákona č. 447/2008 Z. z.:
 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok.
Prípadne podľa § 40 ods. 9 zákona č. 447/2008 Z. z. poberá súbežne aj iné dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo iné dôchodky starobného dôchodkového sporenia.
i Pod zamestnaním sa rozumie činnosť podľa § 41 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (§ 40 ods. 13 zákona č. 447/2008 Z. z.

i Podľa § 18 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. sa za príjem zo zamestnania nepovažuje preplatok na dani z príjmov, preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie, vrátené poistné (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) zaplatené bez právneho dôvodu, príspevok na rekreáciu a príspevok za ubytovanie odídenca.
 Opatrované osoby osoba 1 osoba 2
 Nezaopatrené dieťa
i Pod nezaopatreným dieťaťom sa rozumie dieťa podľa § 3 zákona č. 600/2003 Z. z.
 Mesačný čistý príjem opatrovanej osoby s ŤZP a spoločne posudzovaných osôb vydelený ich počtom
i Pod príjmom na účely poskytnutia peňažného príspevku sa rozumie príjem podľa § 18 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. (napr. príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky nemocenského poistenia, dávka v nezamestnanosti, dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia, dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, príjem z prenájmu a ďalšie). Okruhy spoločne posudzovaných osôb bližšie definuje § 18 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. (napr. manžel alebo manželka osoby s ŤZP alebo rodičia, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa žijúce s nimi v domácnosti).
 Poberanie dôchodku pre bezvládnosť
i Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť bola dávka dôchodkového zabezpečenia, ktorá sa podľa § 70 zákona č. 100/1988 Zb. v  znení účinnom do 31. decembra 2000 priznávala k dôchodku.
 Rozsah opatrovateľskej služby (ak sa poskytuje) v hodinách za mesiac
i Peňažný príspevok sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje podľa § 40 ods. 20 zákona č. 447/2008 Z. z.:
 • opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
 • týždenná pobytová sociálna služba,
 • celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste alebo v zariadení núdzového bývania).
 Poberanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu
i Osobná asistencia podľa § 20 zákona č. 447/2008 Z. z..
Poznámky:
Po zmene hodnôt použite vždy na prepočet nárokov tlačidlo "Vypočítaj". Na obnovenie pôvodných hôdnot stlačte tlačidlo "Reset". Oddeľovač desatinných miest je bodka. Výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie, ani neurčuje jeho záväznú výšku.
Inštitút sociálnej politiky © 2023

 

 

Inštitút sociálnej politiky spracoval údaje z informačného systému sociálnych služieb (IS SoS) do interaktívnej mapy sociálnych služieb.

Mapa má informatívny charakter a slúži na aktívne vyhľadávanie poskytovateľov sociálnych služieb v danej oblasti s uvedením dostupných informácií o poskytovateľovi. Mapa obsahuje údaje o ambulantnýchpobytových sociálnych službách a nezahŕňa sociálne služby, ktoré sú poskytované terénnou alebo telefonickou formou.

Údaje spracované za obdobie: január 2024
Kontakt: isp@employment.gov.sk

Register poskytovateľov sociálnych služieb nájdete vo verejnej časti Informačného systému sociálnych služieb (IS SoS), ktorý umožňuje vyhľadávanie sociálnych služieb, poskytovaných  poskytovateľmi sociálnych služieb a tiež vyhľadávanie subjektov s akreditáciou.

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR každoročne pripravuje a predkladá na rokovanie vlády SR Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Cieľom správy je informovať o stave a vývoji sociálnej situácie obyvateľstva na Slovensku na základe sociálno-ekonomických ukazovateľov.

Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru, ktoré predkladajú ústredné orgány štátnej správy do medzirezortného pripomienkového konania.

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov obsahuje postup a zásady pre posudzovanie v jednotlivých oblastiach vybraných vplyvov. Posudzovanie vplyvov v rámci metodiky vychádza z dostupných údajov a informácií a je vždy hodnotením prínosov, nákladov a vedľajších účinkov zmien, ktoré prináša predkladaný materiál.

Jednotná metodika stanovuje postup ministerstiev a ostatných orgánov verejnej moci pri posudzovaní vybraných vplyvov predkladaných materiálov

 • na rozpočet verejnej správy
 • na podnikateľské prostredie
 • na sociálnu oblasť
 • na životné prostredie
 • na informatizáciu spoločnosti
 • na služby verejnej správy pre občana (od 1. 4. 2016)
 • na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (od 1. 6. 2021)

Dohľad a kontrolu nad správnosťou procesu posudzovania vybraných vplyvov vykonáva Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá bola zriadená k 1. októbru 2015.

Dňa 27. septembra 2023 schválila vláda Slovenskej republiky Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28786/1 , ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“)  najmä s cieľom plnenia reformy Komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (zlepšovanie podnikateľského prostredia)  s názvom "ochrana pred neopodstatneným goldplatingom". Tieto zmeny a doplnenia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „jednotná metodika“) nadobudli účinnosť dňa 1. októbra 2023.

Aktualizovaná jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov s vyznačenými zmenami  - NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023

Zdôvodnenie MH SR k zavedeniu princípu „one in – one out“ a „one in - two out“ v SR

Reforma Goldplating - od 1.10.2023

Ex post hodnotenie nelegislatívnych materiálov - od 31.3.2023

Reforma ex post - Ex post konzultácie

Reforma 1in2out - Virtuálny účet regulácií - účinnosť od 1.6.2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je gestorom metodiky za oblasť sociálnych vplyvov a vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Úlohy gestora metodiky pre analýzu sociálnych vplyvov vykonáva Inštitút sociálnej politiky (odbor analýz, prognóz a posudzovania vplyvov) a úlohy gestora metodiky pre analýzu vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu vykonáva sekcia sociálnej a rodinnej politiky.

 • Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (.pdf)
 • Doložka vybraných vplyvov (.pdf,  .docx) - NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023
 • Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (.pdf, .docx) - NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023
 • Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (.pdf, .docx) - NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023
 • Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia (.xlsx) - NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023
 • Analýza sociálnych vplyvov (.pdf, .docx)
 • Analýza vplyvov na životné prostredie (.pdf.docx) - NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023
 • Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (.pdf, .docx) - NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023
 • Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana (.pdf, .docx)
 • Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (.pdf, .docx) - znenie účinné od 10.6.2022

 

Materiály sa zasielajú na adresu dolozka@mhsr.sk. Ďalšie informácie k procesu posudzovania vybraných vplyvov

 

Rezortné štatistické výkazníctvo

Štatistický úrad Slovenskej republiky zostavuje v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. a v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami každoročne Program štátnych štatistických zisťovaní na príslušný rok

Krátkodobé a dlhodobé zisťovania, organizované MPSVR SR uvádzame nižšie. 


Administratívne zdroje údajov

Administratívne zdroje sú údaje z registrov a iné súbory informácií, ktoré sú potrebné pre štátnu štatistiku, a ktoré získali, zhromaždili, spracovali alebo uchovali orgány verejnej moci alebo verejnoprávne inštitúcie a právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi alebo na základe osobitných zákonov. 

Administratívne zdroje údajov pod gesciou MPSVR SR:


Kódex postupov

Kódex postupov pre európsku štatistiku je základom spoločného rámca kvality Európskeho štatistického systému. Je samoregulačným nástrojom a vychádza zo 16 zásad, ktoré sa týkajú inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a štatistických výstupov. Súbor ukazovateľov najlepších postupov a noriem pre jednotlivé zásady poskytuje usmernenia a referenčné kritériá pre preskúmavanie vykonávania kódexu postupov, čím sa v rámci Európskeho štatistického systému zvyšuje transparentnosť.

Štatistické orgány, medzi ktoré patria štatistický orgán Európskej únie (Eurostat), národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky (zaradené do zoznamu v súlade s čl. 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike), sa zaväzujú, že budú dodržiavať Kódex postupov pre európsku štatistiku.

 

 • Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu.
Predkladateľom projektu bolo MV SR, ostatné verejné organizácie, spolu s MPSVR SR, boli v projekte zapojené ako partneri.

Prijímateľ projektu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kód projektu: 314010I760
Výška poskytnutého NFP: 13 864 905,02 EUR
Obdobie realizácie projektu: apríl 2017 – september 2021
Zmluva: CRZ 

Národný projekt s názvom „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“ bol obsahovo zameraný na posilnenie analytických kapacít v inštitúciách štátnej správy. Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie a zlepšenie analytických útvarov na 14 ústredných orgánoch štátnej správy a vybudovanie analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary zatiaľ nemajú zriadené. Cieľom bolo taktiež prostredníctvom projektu vytvoriť udržateľný rámec fungovania analytických útvarov s dôrazom na konzistentné metodické postupy, kvalitu výstupov, rovnaké pracovné podmienky a zabezpečenie ľudských zdrojov. 
Víziou predkladaného projektu bola štátna správa v Slovenskej republike disponujúca analytickými kapacitami, ktoré sú schopné pripravovať relevantné výstupy analytického charakteru vrátane odporúčaní pre tvorbu verejných politík.

Podrobnosti o projekte TU .

 

 

 • Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu
prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/.

Prijímateľ projektu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Kód projektu: 314011D977
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 2 328 202,55 EUR
Obdobie realizácie projektu: máj 2016 – február 2022
Zmluva: CRZ   

Hlavná stránka projektu  

Predpokladom efektívnej tvorby kvalitných verejných politík je vysoko odborná činnosť analytických útvarov inštitúcií verejnej správy, ktorá si vyžaduje kvalitné ľudské zdroje. Analytické útvary predstavujú relatívne úzky tím špecialistov, predovšetkým s ekonomickým vzdelaním, ktorí ovládajú problematiku príslušného rezortu na úrovni tvorcu hospodárskej politiky. Ich úlohou je analytické spracovanie navrhovaných opatrení v gescii príslušného ministerstva, ich monitorovanie a hodnotenie.

Cieľom projektu bolo posilnenie analytických kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni. Tento cieľ projektu bol realizovaný zabezpečením špičkového vzdelávania a stáží v oblasti analýz verejných politík.

Do vzdelávacích aktivít sa mohli zapojiť analytickí zamestnanci ministerstiev a niektorých orgánov štátnej správy, zapojených do projektu ako partneri podľa zoznamu nižšie.

Vzdelávanie bolo realizované formou účasti zamestnancov na krátkych kurzoch (väčšinou 1 týždeň) organizovaných najlepšími inštitúciami v zahraničí. Kritériom pre výber inštitúcie bolo umiestnenie na popredných miestach v rebríčkoch Shanghai Academic Ranking of World Universities  a RePEc - ekonomické inštitúcie alebo inštitúcia ponúkala kvalitné vzdelávanie v oblasti analýz. Stáže v dĺžke trvania 1 až 4 mesiace mohli byť organizované v popredných medzinárodných a medzivládnych inštitúciách alebo v inštitúciách verejnej správy krajiny dosahujúcej excelentné výsledky.

Realizované mohli byť len vzdelávania alebo stáže spĺňajúce kritériá, ktorých cieľom bolo zabezpečiť využiteľnosť nadobudnutých vedomostí a skúseností v práci analytika. Pri výbere vhodných podujatí boli zohľadnené predovšetkým nasledovné požiadavky:

- Vzdelávanie alebo stáž bola v súlade s požiadavkami na budovanie kapacít analytických zamestnancov žiadateľa a partnerov vyplývajúcich z ich poslania a činností.

- Zameranie a obsah podujatí korešpondovalo s potrebami analytických útvarov z hľadiska budovania odborných kapacít so zameraním na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných verejnou správou.

- Vybrané vzdelávacie podujatia boli vysoko odborné na medzinárodnej úrovni a boli zabezpečované renomovanými inštitúciami v rámci EÚ a mimo EÚ.

- Účasť na identifikovaných podujatiach a stážach podporil medzinárodný aspekt a možnosti spolupráce na medzinárodnej úrovni.

 •  

Partneri:

 1. 1.   Finančné riaditeľstvo SR
 2. 2.   Kancelária prezidenta SR
 3. 3.   Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
 4. 4.   Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 5. 5.   Ministerstvo financií SR (hlavný partner)
 6. 6.   Ministerstvo hospodárstva SR
 7. 7.   Ministerstvo kultúry SR
 8. 8.   Ministerstvo obrany SR
 9. 9.   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 10. 10. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
 11. 11. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
 12. 12. Ministerstvo vnútra SR
 13. 13. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 14. 14. Ministerstvo zdravotníctva SR
 15. 15. Ministerstvo životného prostredia SR
 16. 16. Najvyšší kontrolný úrad SR
 17. 17. Protimonopolný úrad SR
 18. 18. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 19. 19. Úrad pre verejné obstarávanie
 20. 20. Úrad vlády SR
 21. 21. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

 

Inštitút sociálnej politiky (ISP) vznikol ako hlavný analytický útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2017. Naším poslaním je zlepšovať verejné politiky a stratégie týkajúce sa práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom analytických nástrojov, dát a dôkazov. Tím ISP hodnotí sociálne vplyvy zákonov a strategických materiálov, analyzuje účinnosť a efektívnosť politík a skúma rôzne témy dôležité pre Slovensko a patriace do portfólia nášho rezortu.

Popritom spolupracujeme s ďalšími analytikmi vo verejnom sektore a v akademických inštitúciách a zúčastňujeme sa zahraničných kurzov a školení v medzinárodných organizáciách a na špičkových svetových univerzitách.

Do tímu ISP priebežne hľadáme posily. Zaujímate sa o verejné politiky? Máte výborné analytické zručnosti? Váš životopis a motivačný list radi privítame na adrese kariera.isp@employment.gov.sk.

Pre študentov a čerstvých absolventov máme pripravený ISP Traineeship/Fellowship Programme. Tieto programy umožňujú získať relevantné skúsenosti s analytickou prácou v oblasti sociálnych politík a politík trhu práce.

 

Zaslaním e-mailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom znení:

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, IČO: 681156, uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.employment.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu kariera.isp@employment.gov.sk alebo na nasledujúcu adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava.

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest prebieha štandardným postupom podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe formou výberového konania.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk