Hlavné menu

Rozpočet ministerstva na rok 2022

Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2022

(v eurách)

Položka Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Skutočnosť 31.12.2022 Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY 226 080 507 198 744 586 206 411 267 103,9
A. Záväzný ukazovateľ (111 + 131) 15 984 000 15 984 000 19 774 536 123,7
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 209 981 207 182 671 402 185 560 308 101,6
C. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj72) 115 300 89 184 96 886 108,6
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 3 850 459 608 4 174 818 977 4 146 168 137 99,3
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov EÚ a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „POO“) 3 607 248 654 3 974 201 093 3 945 561 433 99,3
z toho:
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111+131+11UA ), z toho: 3 571 284 852 3 949 438 046 3 920 798 678 99,3
kód zdroja 111 3 571 284 852 3 685 789 670 3 660 340 452 99,3
kód zdroja 131 0 246 830 375 246 572 932 99,9
kód zdroja 11UA 0 16 818 001 13 885 294 82,6
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 29 596 203 24 735 367 24 735 075 100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ďalej len „OOV“), kód zdroja 111+11UA 167 245 162 192 523 051 192 084 335 99,8
z toho:
kód zdroja 111 167 245 162 190 067 896 190 067 808 100,0
kód zdroja 11UA 0 2 455 155 2 016 527 82,1
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111) 10 985 992 11 644 581 11 644 580 100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 577/2021 12 624 14 584 14 556 99,8
z toho: aparát ústredného orgánu 802 865 763 88,2
- administratívne kapacity RO osobitne sledované 249 274 214 78,2
z toho: aparát ústredného orgánu 249 274 214 78,2
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie), z toho: 3 918 206 18 930 419 18 604 326 98,3
kód zdroja 111 3 918 206 6 456 461 6 355 595 98,4
kód zdroja 131 0 12 467 983 12 242 756 98,2
kód zdroja 11UA 0 5 975 5 975 100,0
A.5. POO - prostriedky na úhradu DPH 6 367 599 27 680 27 680 100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72) 115 300 89 184 79 658 89,3
C. Prostriedky EÚ 209 981 207 200 390 300 200 388 646 100,0
C.1 Prostriedky z POO 33 114 447 138 400 138 400 100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR
07C Sociálna inklúzia 3 173 986 789 3 345 149 738 3 322 644 555 99,3
07C0B OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD 1 248 873 1 397 701 1 397 700 100,0
07E Tvorba a implementácia politík 374 379 213 224 799 707 223 928 847 99,6
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR 39 724 395 346 642 484 342 713 137 98,9
06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR 238 328 537 221 273 308 221 271 362 100,0
spolu 06G 278 052 932 567 915 792 563 984 499 99,3
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR - MPSVR SR (gestor MIRRI SR) 23 375 485 35 028 985 34 395 278 98,2
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) 45 189 1 311 755 652 315 49,7
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR (gestor MZVaEZ SR) 570 000 570 000 538 369 94,5
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor MZ SR) 50 000 50 000 31 274 62,5
D. Limitované prostriedky
- dávky sociálnej inklúzie (pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny bez poistného plateného štátom, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť, kompenzačný príspevok baníkom) 1 733 634 658 1 850 606 423 1 841 961 818 99,5
- štátom platené poistné 381 347 950 429 347 950 429 347 950 100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia 185 250 507 165 250 507 165 250 004 100,0
- 13. dôchodok 517 619 341 512 681 790 512 650 237 100,0
- podpora sociálnych služieb 190 904 127 186 922 738 183 933 272 98,4
- individuálna štátna pomoc 3 194 673 3 298 014 1 603 333 48,6
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti 32 800 000 339 133 399 336 898 787 99,3
- výdavky na analytické jednotky 1 239 515 959 171 937 631 97,8
- výdavky určené na kompenzačné opatrenia v súvislosti s rastom cien energií 190 037 659 26 256 730 21 087 681 80,3
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk