Hlavné menu

Dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti

O dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti môže v súlade s § 7 zákona o dotáciách požiadať registrované občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti.

Predmet dotácie

Občianske združenie môže požiadať o dotáciu na:

  • členský príspevok , ktorý súvisí s členstvom v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
  • cestovné náhrady, ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnou organizáciou v sociálnej oblasti.

Občianske združenie , ktoré zastupuje svojich členov alebo členov občianskych združení, ktoré združuje v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách na národnej a medzinárodnej úrovni a má najmenej 50 000 členov alebo zastupuje 50 000 členov občianskych združení , ktoré združuje, môže požiadať o dotáciu na účely uvedené v predchádzajúcom odseku, a okrem toho aj na:

  • mzdu alebo plat zamestnanca , ktorý priamo zastupuje práva, právom chránené záujmy a potreby členov občianskeho združenia alebo členov občianskych združení, ktoré občianske združenie združuje, v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách v sociálnej oblasti na národnej úrovni a na medzinárodnej úrovni,
  • preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
  • poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom
  • výdavky na energie, vodné a stočné a telekomunikačné služby,
  • nájomné za prenájom priestorov,
  • výdavky na prekladateľské služby.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk