Hlavné menu

Dotácia na podporu edičnej činnosti

O dotáciu na podporu edičnej činnosti môže v súlade s § 8 zákona o dotáciách požiadať:

  • registrované občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti,
  • osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie alebo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktorých vykonávanie sa nevyžaduje akreditácia § 10 zákona č. 305/2005 Z. z. .

Žiadateľ musí mať registráciu na vydávanie časopisov alebo periodík , s výnimkou žiadateľov o dotáciu na podporu edičnej činnosti na úhradu výdavkov súvisiacich s tvorbou a vydávaním elektronických časopisov alebo periodík, časopisov a periodík v Braillovom písme, vo zväčšenej tlači alebo vo zvukovom formáte.

Predmet dotácie

Žiadatelia môžu požiadať o dotáciu na:

  • mzdu alebo plat zamestnanca , ktorý sa podieľa na tvorbe a vydávaní časopisov a periodík,
  • odmenu zamestnanca , ktorý sa podieľa na tvorbe a vydávaní časopisov a periodík, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
  • preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
  • poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
  • kancelársky materiál a tlačiarenské služby,
  • služby súvisiace s prevádzkou elektronických časopisov a periodík.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk