Hlavné menu

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby

Zásady, princípy, podmienky a účel poskytovania dotácie

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby v súlade s § 9 ods. 1 až 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky slúži na riešenie krízovej životnej situácie alebo mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby.

V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 1500 eur .

Kedy je možné dotáciu poskytnúť?

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý sa ocitol v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii , na podporu riešenia tejto situácie.

Aké situácie sa prioritne považujú za krízovú životnú situáciu alebo mimoriadnu nepriaznivú sociálnu situáciu?

Za krízovú životnú situáciu alebo mimoriadnu nepriaznivú sociálnu situáciu sa považujú najmä situácie, v ktorých sa žiadateľ ocitol náhle, nečakane, nepredvídateľne. Nakoľko primárnym účelom dotácie na podporu humanitárnej pomoci je poskytnutie finančnej pomoci na rýchle vyriešenie krízovej životnej alebo mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa, je potrebné podať žiadosť bezprostredne po vzniku tejto udalosti.

Ide najmä o

  • následky živelných udalostí (záplavy, víchrica, prívalové dažde, požiar, výbuch a iné) napr. na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, obuvi, hygienických prostriedkov, prostriedkov osobnej spotreby, obnova zariadenia domácnosti vrátane nábytku
  • strata živiteľa rodiny resp. rodiča v rodine kde sú maloleté nezaopatrené deti, napr. na zabezpečenie výdavkov na pohreb, preklenutie doby do priznania pozostalostných dávok a pod.
  • vážne ochorenie alebo úraz člena domácnosti na zabezpečenie s tým súvisiacich mimoriadnych výdavkov
  • mimoriadne výdavky súvisiace s ochorením člena domácnosti, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia ani z prostriedkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
  • mimoriadny výdavok na zabezpečenie opravy alebo kúpy zariadenia nevyhnutného na zabezpečenie základných životných potrieb (napr. kotol na kúrenie, zariadenie na ohrev vody, šporák, pračka a pod. alebo na nevyhnutný nábytok ako posteľ, skriňa a pod.) osamelých osôb s nízkym príjmom.

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je možné poskytnúť aj v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie, teroristického útoku ak bol vyhlásený núdzový stav alebo ak bola vyhlásená mimoriadna situácia (§9 ods. 3) . V rámci toho istého vyhláseného núdzového stavu alebo tej istej vyhlásenej mimoriadnej situácie je možné dotáciu poskytnúť maximálne do sumy 1 500 eur, avšak ak dôjde k značným škodám na majetku v rámci toho istého vyhláseného núdzového stavu alebo tej istej vyhlásenej mimoriadnej situácie dotáciu je možné poskytnúť maximálne do sumy 3 000 eur. To znamená, že v rámci toho istého vyhláseného núdzové stavu alebo tej istej vyhlásenej mimoriadnej situácie je možné pri značných škodách poskytnúť dotáciu maximálne do sumy 3 000 eur (limit na jednu žiadosť je 1 500 eur).

V tomto prípade, je potrebné žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 doručená ministerstvu do troch mesiacov odo dňa vyhlásenia núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Dotáciu nie je možné poskytnúť ak

  • má žiadateľ dlhy voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, daňovému úradu, colnému úradu, úradu práce, sociálnych veci a rodiny alebo iný záväzok voči štátnemu rozpočtu,
  • je v domácnosti žiadateľa vykonávaná exekúcia,
  • žiadateľ nezúčtoval v predchádzajúcom období poskytnutú dotáciu.

Dotácia sa neposkytuje na

  • splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek alebo riešenie dlhodobej nepriaznivej sociálnej situácie

Dlhodobo nepriaznivá sociálna situácia nie je sama osebe dôvodom k priznaniu predmetnej dotácie a nie je ju možné považovať za krízovú životnú situáciu alebo mimoriadne nepriaznivú sociálnu situáciu. V prípade žiadateľov, ktorí sú dlhodobo bez príjmu alebo s veľmi nízkym príjmom, je potrebné, aby si pred podaním žiadosti o dotáciu prioritne uplatnili dostupnú (nárokovateľnú) pomoc, ktorou je napr. pomoc v hmotnej núdzi, jednorazová dávka v hmotnej núdzi, dávky sociálneho poistenia, dávky zo zahraničia a pod..),

  • na obnovu bytového fondu z dôvodu opotrebovanosti, rekonštrukcie bytových zariadení

Dotáciu na účel obnovy bytového fondu je možné poskytnúť len v prípade, že obydlie bolo poškodené živelnou udalosťou a to za podmienky, že žiadateľ je vlastníkom poškodenej nehnuteľnosti (bytu, rodinného domu) a nejedná sa o nelegálnu stavbu.

Ako požiadať o dotáciu

Žiadateľom o dotáciu môže byť len plnoletá fyzická osoba. Žiadateľom môže byť v rámci jednej domácnosti len jeden člen, nakoľko sa posudzuje situácia celej domácnosti.

V príslušnom rozpočtovom roku možno dotáciu poskytnúť najviac v sume 1500 eur (§9 ods. 1 a 2). Výšku sumy poskytnutej dotácie na základe posúdenia žiadosti schvaľuje ministerstvo. Znamená to, že žiadateľovi nemusí byť poskytnutá dotácia v sume, ktorú on požaduje . Neschválenie dotácie ministerstvo oznamuje žiadateľovi písomne.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive. K žiadosti je potrebné doložiť aj čestné vyhlásenie o tom, že občan má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom a čestné vyhlásenie, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia.

Originál vyplnenej a podpísanej žiadosti a vyhlásenia je potrebné zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Upozornenie

Dotácie, ako finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, sú účelovo určené a časovo viazané a ich použitie podlieha kontrole podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk