Hlavné menu

Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti preventívneho alebo podporného charakteru, a to na:

  • preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na stabilitu rodinných vzťahov, rozvoj rodičovských kompetencií, predchádzanie negatívnym javom v rodine, zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu, upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby,
  • aktivity alebo činnosti podľa písmena a) špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • výchovu k manželstvu a rodičovstvu,
  • svojpomocné skupiny zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny a podporu rodín k samostatnosti a nezávislosti,
  • utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,
  • edičnú činnosť a propagačné aktivity súvisiace s aktivitami alebo činnosťami uvedenými vyššie

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť na:

  • mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti uvedené vyššie
  • odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti uvedené vyššie, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
  • preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platené zamestnávateľom,
  • poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
  • náhradu cestovných výdavkov zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti uvedené vyššie,
  • výdavky spojené s prehlbovaním kvalifikácie a supervíziou zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti uvedené vyššie,
  • kúpu alebo prenájom pozemku určeného na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska a na výdavky spojené so stavebnými úpravami a zariadením detského ihriska podľa odseku 1 písm. e) vrátane výdavkov spojených s bezbariérovým usporiadaním a vybavením týchto priestorov podporujúcim inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením,
  • služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností uvedených vyššie,
  • nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností uvedených vyššie,
  • materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností uvedených vyššie.

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

  • nezisková organizácia alebo občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu, ak majú v predmete činnosti aktivity alebo činnosti zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny, na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných alebo kultúrnych hodnôt, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, na ktoré sa nevyžaduje akreditácia,
  • obec; obec je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú obcou alebo založenú obcou,
  • združenie obcí,
  • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak ide o aktivity alebo činnosti podľa odseku 1 písm. a), b), e) a f) zákona o dotáciách.

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 10 000 eur, a ak ide o dotáciu na výdavky podľa odseku 2 písm. g), najviac v sume 50 000 eur.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk