Hlavné menu

Dotácia na podporu rekondičných aktivít

O dotáciu na podporu rekondičných aktivít môže v súlade s § 6 zákona o dotáciách požiadať:

 • registrované občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti,
 • odborová organizácia alebo združenie odborových organizácií, ak ide o rekondičné aktivity podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dotáciách.

Registrované občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti, môže požiadať o dotáciu na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím , ak rekondičné aktivity budú vykonávané mimo prirodzeného domáceho prostredia tejto fyzickej osoby.

Predmet dotácie

Registrované občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti, môže v rámci rekondičných aktivít požiadať o dotáciu na tieto účely:

 • mzdu alebo plat zamestnanca , ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • odmenu zamestnanca , ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
 • preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 • poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 • cestovné náhrady
  • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • sprievodcovi fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a
  • fyzickej osobe, ktorá sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • materiálové vybavenie .


Občianske združenie a odborová organizácia alebo združenie odborových organizácií môže požiadať o dotáciu na podporu predchádzania sociálnemu vylúčeniu a na podporu obnovovania psychickej kondície a fyzickej kondície fyzickej osoby, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

S účinnosťou od 1. septembra 2019 sa na základe zákona č. 222/2019 Z.z.  mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov:

 

 


 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk