Hlavné menu

Dotácia na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na

 • podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
 • odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov,
 • podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života,
 • podporu prorodinných opatrení na pracovisku,
 • podporu výkonu rodičovských práv a povinností obidvomi rodičmi,
 • predchádzanie chudoby jednotlivcov a rodín,
 • predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb.

Predmet dotácie

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť na

 • mzdu alebo plat zamestnanca , ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti,
 • odmenu zamestnanca , ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
 • preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 • poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 • náhradu cestovných výdavkov zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti,
 • služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností,
 • nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností,
 • rekonštrukciu alebo stavebné úpravy priestorov , v ktorých sú poskytované aktivity alebo činnosti na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb,
 • právne služby alebo psychoterapiu pre fyzickú osobu z cieľovej skupiny, pre ktorú sú poskytované aktivity alebo činnosti na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb,
 • materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností.

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby alebo občianske združenie, ak majú v predmete činnosti aktivity alebo činnosti zamerané na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí,
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak ide o aktivity alebo činnosti na predchádzanie chudoby jednotlivcov a rodín a predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb.

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 20 000 eur.

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť žiadateľovi, ak má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít alebo činností, na ktoré žiada poskytnutie dotácie; podmienka zabezpečenia krytia z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov sa považuje za splnenú, ak aktivity alebo činnosti, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie, sú zabezpečované aj výkonom dobrovoľníckej činnosti okrem dobrovoľníckej činnosti podporenej podľa § 9c Zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách.

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí nemožno poskytnúť na aktivity alebo činnosti, ktoré sú aktivitami alebo činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a) , b) alebo písm. k) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk