Hlavné menu

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

O dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže v súlade s § 3 zákona o dotáciách požiadať:

 • obec (obec je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú alebo založenú obcou),
 • združenie obcí ,
 • vyšší územný celok (vyšší územný celok je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú alebo založenú vyšším územným celkom),
 • neverejný poskytovateľ sociálnej služby , ktorý poskytuje sociálne služby a je zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb,
 • osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie


Predmet dotácie - obec, združenie obcí, vyšší územný celok

Obec, združenie obcí, vyšší územný celok môže požiadať o dotáciu na:

 • nákup materiálno-technického vybavenia
  • priestorov na výkon odborných metód práce, odborných činností, pracovnej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti, rehabilitačnej činnosti, voľnočasových aktivít,
  • na výkon odborných metód práce v prirodzenom rodinnom prostredí a v otvorenom prostredí,
  • obytných miestností v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • vykurovacích zariadení a inej techniky v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach,
 • vytváranie bezbariérového prostredia a na nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
 • rekonštrukciu a stavebné úpravy
  • zariadení sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb,
  • zariadení dočasnej starostlivosti o deti, nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu,
  • zariadení sociálnych služieb poskytujúcich podporné služby, ,
  • centra pre deti a rodiny so špecializovaným programom alebo centra pre deti a rodiny s resocializačným programom
 • kúpu osobného motorového vozidla na podporu poskytovania terénnej formy sociálnej služby, opatrovateľskej služby alebo na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí alebo v otvorenom prostredí,
 • kúpu špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na poskytovanie sociálnych služieb
  • v domove sociálnych služieb,
  • v špecializovanom zariadení sociálnych služieb, na prepravnú službu alebo na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • v centre pre deti a rodiny na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou pre deti so zdravotným znevýhodnením,.
 • kúpu, výstavbu, rekonštrukcia alebo stavebné úpravy rodinného domu alebo bytu centra pre deti a rodiny na účel poskytovania starostlivosti v profesionálnej náhradnej rodine alebo v samostatne usporiadanej skupine zriadenej v samostatnom rodinnom dome s jedným bytom alebo v byte v bytovom dome

Predmet dotácie - neverejný poskytovateľ sociálnej služby a osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby a osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, môže požiadať o dotáciu na všetky účely uvedené v predchádzajúcom odseku, a okrem toho aj na:

 • mzdu alebo plat zamestnanca,
  • ktorý priamo vykonáva špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť, sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú odbornú činnosť,
  • ktorý poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, poskytuje podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života alebo
  • ktorý priamo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (okrem mzdy alebo platu zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • odmenu zamestnanca,
  • ktorý priamo vykonáva špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť, sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú odbornú činnosť,
  • ktorý poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, poskytuje podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života alebo
  • ktorý priamo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pokiaľ vykonáva túto činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti (okrem odmeny zamestnanca, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately),
 • preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 • poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 • zabezpečenie rekreačnej činnosti (podľa §18 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. ) pre dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk