Hlavné menu

Dotácie - novinky

Usmernenie k žiadosti o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny podľa § 9b ods. 1 písm. e) – detské inkluzívne ihriská pre rok 2024.

Oprávnený žiadateľ, ktorým je nezisková organizácia , občianske združenie (ak majú v predmete činnosti aktivity alebo činnosti zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny, tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných alebo kultúrnych hodnôt, alebo vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine na ktoré sa nevyžaduje akreditácia), obec alebo cirkevná organizácia, si môže podať žiadosť o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny podľa § 9b ods. 1 písm. e) v zákonom stanovenom termíne a to od 1.11. do 31.12. na nasledujúci rozpočtový rok.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné vytvoriť v systéme IS Dotácie ( http://dotacie.mpsvr.sk , všetky potrebné informácie, ako sa zaregistrovať a ako žiadosť správne vytvoriť a poslať nájdete na našej webovej stránke v časti Často kladené otázky) a následne zaslať originál žiadosti spolu s prílohami na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4-6-8, 816 43 Bratislava.

K samotnej žiadosti o poskytnutie dotácie musí žiadateľ priložiť nasledovné povinné prílohy:

  • čestné vyhlásenie žiadateľa nie staršie ako tri mesiace, že má vysporiadané fin. vzťahy so štátom (vzor je na stránke ministerstva v časti Poskytovanie dotácií),
  • čestné vyhlásenie žiadateľa nie staršie ako tri mesiace, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia – netýka sa obcí (vzor je na stránke ministerstva v časti Poskytovanie dotácií),
  • čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa nie staršie ako tri mesiace o tom, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku,
  • štatút neziskovej organizácie alebo stanovy občianskeho združenia preukazujúce predmet činnosti žiadateľa zameraný na podporu plnenia funkcií rodiny (ak je žiadateľom nezisková organizácia, alebo občianske združenie),
  • list vlastníctva k nehnuteľnosti, ak sa bude vybudovanie detského inkluzívneho ihriska realizovať na pozemku, ktorého vlastníkom je žiadateľ,
  • nájomná zmluva (na minimálny prenájom 5 rokov od podania žiadosti) a súhlas so stavebnými úpravami, ak nie je žiadateľ vlastníkom pozemku,
  • nákres a rozloha pozemku - návrh inkluzívneho ihriska so zakomponovaním minimálne troch inkluzívnych prvkov , pričom celkový výber všetkých prvkov a ich kombinácia bude v maximálnej miere podporovať cieľ projektu - podpora inklúzie. Návrh rozmiestnenia prvkov a špecifikácia povrchov tlmiacich pád budú spĺňať požiadavky platnej normy STN EN 1176 v zmysle jej jednotlivých častí. Prístup na ihrisko bude bezbariérový.
  • cenovú ponuku , alebo krycí list rozpočtu obsahujúci nákup a výstavbu jednotlivých hracích prvkov s dopadovými plochami,
  • doklad preukazujúci zabezpečenie min. 10% vlastných zdrojov , originál alebo overené potvrdenie banky o zostatku na účte žiadateľa. Výpis z účtu nie je postačujúci. Dotácia môže byť poskytnutá len žiadateľovi, ktorý má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít alebo činností, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie. Výnimku tvorí situácia, ak sú aktivity, alebo činnosti, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie, zabezpečované aj výkonom dobrovoľníckej činnosti. V takomto prípade sa považuje podmienka finančnej spoluúčasti za splnenú. Aby mohla byť podmienka finančnej spoluúčasti považovaná za splnenú, nesmie byť takýto výkon dobrovoľníctva podporený dotáciou na podporu dobrovoľníckej činnosti (§ 9c zákona), dobrovoľnícka činnosť bude vykonávaná podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Takáto spoluúčasť sa preukazuje zmluvou o dobrovoľníckej činnosti medzi žiadateľom a dobrovoľníkom.

Žiadateľ použije pre účely dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny na podporu inklúzie formou detského ihriska vlastný projekt , ktorý bude spĺňať podmienku viacgeneračného priestoru s prvkami pre všetky vekové kategórie detí, vrátane detí so špeciálnymi potrebami (nejde len o deti s obmedzenou schopnosťou pohybu, ale môže ísť aj o širšie spektrum zdravotných obmedzení, ako napr. zrakové, sluchové, mentálne a iné) a oddychovou zónou pre dospelých. Herné prvky budú bez váhového obmedzenia. Žiadateľ je povinný zakomponovať do projektu minimálne tri inkluzívne prvky , pričom technická správa projektu by mala objasniť princípy inklúzie zvoleného riešenia projektu. Z poskytnutej dotácie sa financujú iba samotné hracie prvky . Doprava, montáž a osadenie hracích prvkov ako samostatný výdavok nie je oprávneným výdavkom . Ak bude tento výdavok zahrnutý už v cene hracieho prvku, vtedy je oprávnených výdavkom. Oprávneným výdavkom sú i výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie do výšky 5% z dotácie. Detské inkluzívne ihrisko musí byť označené informačnou tabuľou podľa určeného dizajnu MPSVR SR, ktorý bude zverejnený na webovej stránke MPSVR SR. Povinná minimálna udržateľnosť projektu je 5 rokov (napr. formou minimálnej 5 ročnej záruky). Výber dodávateľa, výroba/ kúpa hracích prvkov, montáž, osadenie a terénne úpravy sú v réžii prijímateľa dotácie, musí však byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Poskytnutá dotácia musí byť riadne zúčtovaná , tak ako bude uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie. Pri zúčtovaní poskytnutej dotácie je možné preukázať povinnú, minimálne 10 % spoluúčasť formou spoluúčasti pri kúpe hracích prvkov, alebo formou terénnych úprav a dopadových plôch. Terénne úpravy a dopadové plochy (dopadové plochy patria medzi terénne úpravy) tvorí: betón, štrk, trávnik, guma, prípadne iné vyhovujúce povrchy. Dopadové plochy musia spĺňať požiadavky normy "STN EN 1177 Zariadenia a povrch detských ihrísk" (norma 1176 je na herné prvky a 1177 je na dopadové plochy). Rozsah povrchov závisí od individuálneho projektu a zvolených herných prvkov. Prístup na ihrisko a pohyb v hernom areáli by mal umožňovať bezbariérový pohyb. Zvolené herné prvky musia spĺňať požiadavky normy "STN EN 1176 Zariadenia a povrch detských ihrísk", čo žiadateľ dokladuje platnými certifikátmi vydanými oprávnenou autorizovanou osobou, nezávislou od výrobcu. Montáž herných prvkov musí byť zrealizovaná kompetentnou osobou/ osobami, podľa pokynov výrobcu. Ostatné náklady spojené s vybudovaním inkluzívneho ihriska nie sú oprávnenými výdavkami a nie je možné ich preukázať ako spolufinancovanie. K zúčtovaniu poskytnutej dotácie je potrebné predložiť aj faktúru, alebo zmluvu o dielo na kúpu osadených hracích prvkov, alebo na zabezpečenie terénnych úprav, dopadových plôch, či projektovej dokumentácie, výpis z účtu preukazujúci úhradu faktúry , kolaudačné rozhodnutie k predmetnému ihrisku.

Prijímatelia dotácie poskytnutej v rozpočtovom roku 2022 a 2023 v zmysle § 9b ods. 1 písm. e), ktorí ešte nezrealizovali výstavbu detského inkluzívneho ihriska, ak chcú realizovať výstavbu v zmysle tohto usmernenia, môžu požiadať MPSVR SR o zmenu pôvodne naprojektovaného detského inkluzívneho ihriska a na základe dodatku k pôvodnej zmluve o poskytnutí dotácie realizovať stavbu na základe podmienok stanovených pre rok 2024.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk