Hlavné menu

Výzva za účelom vymenovania členov komory za mimovládne neziskové organizácie výboru

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak
ako predseda Výboru pre deti a mládež

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“),
v súlade s ustanovením čl. 10 ods. 3 štatútu výboru

vyhlasuje dňa 11. apríla 2022

výzvu za účelom vymenovania členov komory

za mimovládne neziskové organizácie výboru


podľa ustanovenia čl. 5 ods. 7 písm. b) štatútu výboru

Výbor pre deti a mládež je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa práv dieťaťa a pre problematiku mládeže. Pri svojej činnosti sa výbor riadi najmä princípmi najlepšieho záujmu dieťaťa, nediskriminácie a participácie. Štatút Výboru pre deti a mládež je dostupný na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Do výzvy sa môže platne zapojiť mimovládna nezisková organizácia, ktorá pôsobí v súlade so základnými zásadami činnosti výboru (čl. 3 ods. 2 štatútu výboru) a vyvíja v obla sti pôsobnosti výboru výskumnú, analytickú, publikačnú, vzdelávaciu, projektovú alebo inú obdobnú (napr. advokačnú) činnosť, s cieľom skvalitňovania verejných politík. Uvedené platí primerane aj v prípade nominácie zo strany akademickej inštitúcie.

Členovia výboru sa zúčastňujú na zasadnutiach výboru a svojimi poznatkami a odbornosťou prispievajú k napĺňaniu cieľov a úloh výboru (čl. 3 ods. 3 a ods. 4 štatútu výboru). Funkčné obdobie členov komory za mimovládne neziskové organizácie je 5 rokov od vymenovania.

Podmienky písomnej žiadosti organizácie uchádzajúcej sa o členstvo vo výbore:

Zaslaná žiadosť musí obsahovať nominačný list podľa priloženého vzoru s povinnými prílohami.

Podmienky písomného návrhu na vymenovanie za člena výboru:


1. nominačný list nominujúcej organizácie s povinnými prílohami;
2. stanovy nominujúcej organizácie, resp. iný obdobný dokument preukazujúci zameranie organizácie na oblasť spadajúcu do vecnej pôsobnosti výboru;
3. informácia o projektoch a ich výstupoch s dosahom na problematiku vo vecnej pôsobnosti výboru realizovaných nominujúcou organizáciou.

Povinnou prílohou nominačného listu je:

profesijný životopis nominovaného kandidáta vo formáte Europass obsahujúci údaje
o odbornej praxi, jej zameraní a trvaní, prípadne publikačnej činnosti;

motivačný list nominovaného kandidáta konkretizujúci tematické zameranie ako budúceho člena výboru

Písomný návrh sa predkladá v termíne do 11. mája 2022 (vrátane), a to výhradne:

a) poštou , na adresu:
PhDr. Andrea Hantabalová
tajomníčka Výboru pre deti a mládež

Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

b) v podateľni ministerstva , na vyššie uvedenej adrese.

Za rozhodujúci sa považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum podania písomnej žiadosti v podateľni Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Písomný návrh sa predkladá tlačenou formou a musí obsahovať originálne podpisy.

Žiadosti sa nepredkladajú elektronickou formou.

Kontaktná osoba:
PhDr. Andrea Hantabalová
tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Spoločný sekretariát výborov
E-mail:
andrea.hantabalova@employment.gov.sk
tel.: 02/2046 3126

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk