Hlavné menu

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Upozornenie: Rozhodujúcim pre poskytovanie dotácie nie je plnenie povinnej školskej dochádzky, vek dieťaťa, ale druh navštevovanej školy. Dotáciu je možné poskytovať len na dieťa navštevujúce materskú školu alebo základnú školu. Neposkytuje sa študentovi strednej školy. Gymnázium, či už ako štvorročný, päťročný alebo osemročný vzdelávací program je v zmysle školského zákona zaradené v rámci siete škôl a školských zariadení medzi stredné školy.

Od 1. mája 2023 sa dotácia na stravu poskytuje na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu. Cieľom je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku mali počas výchovy a vzdelávania v školskom zariadení adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom a tiež sa znížili náklady rodín spojené s poplatkami za stravovanie ich detí v školskom zariadení. Neprihliada na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

Informácie o dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa nájdete aj na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny .

Žiadateľom o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa môže byť:

 • zriaďovateľ materskej školy a zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa materskej školy a základnej školy, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,
 • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,
 • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je okresný úrad v sídle kraja alebo
 • v odôvodnených prípadoch aj materská alebo základná škola na základe písomnej dohody, ktorú spisuje škola so zriaďovateľom materskej alebo základnej školy s uvedením dôvodov. Akceptovateľné sú iba vážne dôvody, ktoré sú konkrétne zdôvodnené.

Žiadosť o dotáciu na stravu podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ dotácie s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa sídla materskej alebo základnej školy.

Žiadosť o dotáciu na stravu sa predkladá úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

Ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu podaná do 10. januára príslušného rozpočtového roka, dotáciu na stravu úrad poskytne preddavkovo v dvoch častiach, a to do  25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta, a do 25. augusta poskytne preddavkovo na obdobie od 1. septembra do 31. decembra.

Ak bola žiadosť o dotáciu na stravu podaná po 10. januári, bude dotácia na stravu poskytnutá preddavkovo najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o dotáciu na stravu podaná. Napríklad, žiadosť o dotáciu na stravu podaná:

 • 15.januára, dotácia na stravu bude poskytnutá preddavkovo najneskôr do 25. februára na obdobie od 1. februára do 31. augusta a následne do 25. augusta na obdobie od  1. septembra do 31. decembra;
 • 9.marca, dotácia na stravu bude poskytnutá preddavkovo najneskôr do 25. marca na obdobie od 1. marca do 31. augusta a následne do 25. augusta na obdobie od  1. septembra do 31. decembra;
 • 18.apríla, dotácia na stravu bude poskytnutá preddavkovo najneskôr do 25. mája na obdobie od 1. mája do 31. augusta a následne do 25. augusta na obdobie od  1. septembra do 31. decembra;
 • 10.septembra, dotácia na stravu bude poskytnutá preddavkovo najneskôr do 25. septembra na obdobie od 1. septembra do 31. decembra;
 • 18. októbra, dotácia na stravu bude poskytnutá preddavkovo najneskôr do 25. novembra na obdobie od 1. novembra do 31. decembra.

 

Žiadosť sa skladá z 3 častí: časť A - identifikácia žiadateľa, časť B – identifikácia materskej školy alebo základnej školy, časť C - Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa. Žiadateľ je povinný časť B vyplniť pre každé výchovné alebo vzdelávacie zariadenie samostatne, ostatné časti žiadosti (časť A , časť C) predkladá úradu len raz.

Prílohou k žiadosti sú doklady:

 • preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, ktoré nemôžu byť staršie ako tri mesiace,
 • zoznam detí, na ktoré možno poskytnúť dotácie na stravu s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu, tak ako je uvedené nižšie v tabuľke.

Upozornenie: k žiadosti netreba predkladať vyhlásenie rodičov o súhlase so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, pre ktoré sa žiada poskytnutie dotácie na stravu.

Upozorňujeme na podanie žiadosti o dotáciu na stravu v dostatočnom časovom predstihu tak, aby úrad mohol zabezpečiť vyplatenie dotácie na stravu včas a bez problémov.  

Od 1. mája 2023 môže byť dotácia na stravu poskytovaná:

na deti podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona, navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu (v tomto prípade je potrebné, aby rodič alebo fyzická osoba, ktorej dieťa je zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiadali žiadateľa, aby na toto dieťa podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu) (vyžaduje sa zoznam detí)
na deti podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, navštevujúce materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (vyžaduje sa zoznam detí)
na deti podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona, navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy,  je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vyžaduje sa zoznam detí)

Vzor žiadosti na stiahnutie 

Zoznam príloh k žiadosti o dotáciu na stravu v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 544/2010 Z.z. preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

Dotáciu na stravu od 1. mája 2023 je možno poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje: 

 • posledný ročník materskej školy alebo základnú školu (v tomto prípade je potrebné, aby rodič alebo fyzická osoba, ktorej dieťa je zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiadali žiadateľa, aby na toto dieťa podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu),
 • materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 • materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy,  je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Žiadateľ je povinný do 10. augusta príslušného rozpočtového roka úradu oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu na obdobie od 1. septembra do 31. decembra a predložiť aktualizovaný zoznam detí, ktorým sa poskytuje dotácia z titulu, že dieťa

 • navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
 • navštevuje materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 • navštevuje materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy,  je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Žiadateľ o dotáciu na stravu, má v prípade zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu (najmä zmena počtu detí oprávnených na dotáciu na stravu) povinnosť túto zmenu úradu oznámiť vždy do konca toho mesiaca, v ktorom k zmene došlo. V prípade, že túto zmenu nahlási, bude môcť žiadateľ zahrnúť do zúčtovania aj takéto dieťa resp. deti, ktoré neboli uvedené v zozname pri podávaní žiadosti resp. pri predložení jeho aktualizácie v termíne do 10. augusta.

Ak na základe oznámenia zmien v počte detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu z titulu hmotnej núdze domácnosti dôjde k naplneniu podmienky poskytovania dotácie na stravu na všetky deti v materskej škole z dôvodu, že viac ako 50 % detí v materskej škole, alebo základnej škole  je z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi môže úrad poskytnúť žiadateľovi doplatok sumy dotácie na stravu. Doplatok dotácie na stravu sa v takomto prípade poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena úradu oznámená, a to vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi už poskytnutou dotáciou na stravu na stanovené obdobie podľa zoznamu detí, ktorý bol prílohou žiadosti o dotáciu na stravu a sumou dotácie, ktorá zodpovedá počtu všetkých detí a to odo dňa, kedy zmena nastala do konca príslušného obdobia.

Uvedené sa poskytuje v záujme predchádzania finančným problémom, ktoré by mohli žiadateľom vzniknúť, v prípade významného nárastu počtu detí, ktorým by sa mala poskytovať dotácia na stravu, nakoľko by mohlo byť finančne náročné vykryť príslušné obdobie z vlastného rozpočtu žiadateľa do doby zúčtovania dotácie na stravu (marec nasledujúceho kalendárneho roka), čo v niektorých prípadoch môže predstavovať aj 3-4 mesiace.

Poskytnutú dotáciu na stravu za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Upozornenie:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad) žiadateľovi, ktorému bola do 30. apríla 2023 poskytnutá dotácia na stravu, sa do 25. mája 2023, poskytne doplatok tejto dotácie na obdobie od 1. mája 2023 do 31. augusta 2023 vo výške rozdielu medzi dotáciou na stravu podľa  zákona účinného od 1. mája 2023 a poskytnutou dotáciou na stravu podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2023.

Za tým účelom bude žiadateľ povinný do 10. mája 2023 príslušnému úradu predložiť zoznam detí, na ktoré bola poskytnutá dotácia a je  potrebné doplatiť rozdiel medzi dotáciou 1,30 € platnou do 30. apríla 2023 a dotáciou platnou od  1. mája 2023 a zároveň zoznam detí, na ktoré nebola dotácia poskytnutá, ale od 1. mája 2023 môže byť poskytnutá a ich rodičia prejavili záujem o stravovanie v školskej jedálni a o dotáciu.

V prípade, že tieto informácie žiadateľ úradu neposkytne, nebude možné zo strany úradu vypočítať doplatok a poskytnúť ho do 25. mája 2023 žiadateľovi.

Ak uvedený zoznam detí zašle žiadateľ v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona o dotáciách do konca mája 2023, bude môcť v zmysle § 4 ods. 8  písm. a) zákona dotáciu uplatniť v zúčtovaní dotácie za rok 2023 v roku 2024. Ak však zoznam detí nepošle ani v tomto termíne nebude možné na tieto deti uplatniť dotáciu ani vo vyúčtovaní!!!

 

Dotácia na stavu sa od 1. mája 2023 sa poskytuje v sume 

 • 1,40  € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu,
 • 2,10  € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole,  alebo
 • 2,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotácia na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Dotáciu je možné poskytnúť len v prípade, ak je dieťa prihlásené na stravovanie v školskom zariadení.

Od 1. mája 2023 sa vyžaduje aj písomná žiadosť rodiča, alebo fyzickej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o zaradenie dieťaťa do dotačného programu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk