Hlavné menu

Informácie pre verejnosť

Usmernenie k podávaniu informácií v pôsobnosti rezortu práce

Každý má právo na prístup k informáciám Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Základné informácie o činnosti ministerstva pravidelne aktualizujeme na našej webovej stránke www.mpsvr.sk .

Konkrétne podnety a žiadosti vybavíte na príslušných útvaroch v tabuľke nižšie.

ÚTVAR

Žiadosti o informácie v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

POPIS

Žiadosti o informácie v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

KONTAKT

e-mail: info@employment.gov.sk

Poskytovanie informácií podľa z. č. 211/2000 Z. z. - MPSVR SR (gov.sk)

Inšpekcia práce

Bezplatné poradenstvo pre zamestnancov a zamestnávateľov o pracovnoprávnych predpisoch.

Podnet na vykonanie kontroly inšpektorátu práce zasielajte cez kontaktný formulár : Chcem sa poradiť - Národný inšpektorát práce (gov.sk)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Sekcie sociálnych vecí a rodiny poskytovanie štátnych sociálnych dávok , príspevok : pri narodení dieťaťa, na viac súčasne narodených detí, na dieťa, rodičovský príspevok, príplatok k prídavku na dieťa, na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, na starostlivosť o dieťa a príspevok na pohreb.

Sekcie služieb zamestnanosti (aktívne opatrenia na trhu práce) zahŕňajú príspevok : na aktivačnú činnosť, samostatnú zárobkovú činnosť, čiastočnú náhradu cestovných nákladov, absolventskú prax, dochádzkový príspevok a podporu mobility za prácou.

Štatistické údaje a vývoj nezamestnanosti na Slovensku .

Telefón : 02/20 455 921

e-mail : podnety@upsvr.gov.sk

Telefón : 02/20 444 897

e-mail : Podnety@upsvr.gov.sk

Štatistiky > ÚPSVaR (gov.sk)

Bonifikácia hypoték

Žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Gestorom Zákona č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Ministerstvo financií Slovenskej republiky .

Zoznam infoliniek : Uverova_pomoc_-_infolinka2.pdf (gov.sk)

e-mail : uverovapomoc@upsvr.gov.sk

Podpora opatrovateľských služieb

Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu a podmienky poskytnutia finančného príspevku sa predkladajú na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Bližšie informácie nájdete na: Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby > ÚPSVaR (gov.sk)

Kontakty na UPSVAR : Úrady PSVR > ÚPSVaR (gov.sk)

Kontaktný formulár : ÚPSVaR (gov.sk)

Sociálna poisťovňa

Poskytuje informácie o Vašom aktuálnom dôchodku, zmenách v dôchodku a stave riešenia Vašej žiadosti o dôchodok.

V prípade zamietnutej žiadosti, odvolanie voči Sociálnej poisťovni zasielate na Ústredie Sociálnej poisťovne.

Zoznam liniek nájdete na : Sociálna poisťovňa (socpoist.sk)

Ústredie Sociálnej poisťovne : Sociálna poisťovňa (socpoist.sk)

Výberové konania

Ktoré boli služobnými úradmi vyhlásené na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v štátnej službe podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nájdete na stránke Centrálneho informačného systému štátnej služby (CISŠS).

Link: Centrálny informačný systém štátnej služby (gov.sk)

Ďalšie kontakty

Informácie ohľadne registra sociálnych služieb.

Podávanie sťažností v zmysle Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

e-mail : is.sos@employment.gov.sk

Sťažnosti - MPSVR SR (gov.sk)

Do pôsobnosti MPSVR SR nepatrí :

  1. Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Gestorom uvedených zákonov je Úrad vlády SR .
  2. Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Gestorom zákona je rezort školstva .
  3. Udeľovanie pobytu.
  4. Príspevok na energie pre domácnosti.
  5. Problematika kanalizačných odpadov v obciach a mestách.
  6. Živnostenský zákon.
  7. Riešenie susedských sporov.

Kontakt pre verejnosť:

Úradné hodiny infoliniek
Pondelok – Piatok:
od 9:00 do 15:00

Email: okv@employment.gov.sk

tel.: 02/ 2046 1859; 02/ 2046 1839

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Kontaktný formulár

* povinné údaje

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk