Hlavné menu

Elektronické služby, formuláre a žiadosti

Európske formuláre sa používajú v Európskej únii pre vzájomnú komunikáciu a výmenu informácií medzi inštitúciami v oblasti sociálneho zabezpečenia a pri posudzovaní nároku na žiadanú dávku.
Tieto formuláre jednotného formátu sú k dispozícii vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch únie a sú pripravené tak, aby v ktorejkoľvek členskej krajine pracovníci príslušného úradu získali potrebné informácie, hoci formulár bude spracovaný napríklad v slovenskom jazyku.

Séria E 400 - Rodinné dávky

 

 

Voľné pracovné miesta

 Podrobné informácie pre nahlasovanie voľných pracovných miest

 Nahlasovanie voľných pracovných miest

Video návody

Textové návody

 

 

Neštátne služby zamestnanosti

 

 

Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP

 Podrobnejšie informácie o module PPZP

 Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP

Návody

 

 

Štátne sociálne dávky

 

Posúdenie zdravotného stavu

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok (.pdf) (.rtf)

 

Náhradné výživné

Žiadosť o náhradné výživné

 

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

 

Potvrdenia

 • Potvrdenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa (formát A5) (.pdf) (.rtf)
 • Potvrdenie o nároku na materské (.pdf) (.rtf)
 • Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa (formát A5) (.pdf) (.rtf)
 • Potvrdenie ošetrujúceho lekára na úcely posúdenia nároku na príspevok pri narodení dietata alebo príspevok rodicom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá (.pdf) (.rtf)
 • Potvrdenie riaditela školy na účely posúdenia nároku na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá (.pdf) (.rtf)

Uvedená služba umožňuje fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o dávku pomoc v hmotnej núdzi.

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Ak je domácnosť v hmotnej núdzi, neznamená to, že má vždy nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, pretože pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje iba do sumy nárokov stanovenej v zákone o pomoci v hmotnej núdzi, nie do sumy životného minima.

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká fyzickej osobe v hmotnej núdzi, ak spĺňa podmienky nároku na dávku a jednotlivé príspevky a úhrn súm uvedených v zákone je vyšší ako úhrn súm príjmu.

Žiadosť je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne - poštou alebo osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť nie je spoplatnená.

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

 

 1.  Podrobnejšie informácie o pomoci v hmotnej núdzi
 2.  Elektronická služba Rozhodovanie o pomoci v hmotnej núdzi 
 3.  Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi
 4.  Príloha k žiadosti – potvrdenie o úhrade nákladov spojených s bývaním
 5.  Potvrdenie o príjme/mzde
 6.  Žiadosť o osobitný príspevok
 7.  Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti občana
 8.  Potvrdenie o pracovnej neschopnosti občana na účely posúdenia zdravotného stavu posudkovým lekárom

 

Dotácie na podporu výchovy dieťaťa

 

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Sociálne služby

 

Upozornenie na novú povinnosť subjektov, ktoré majú udelenú akreditáciu vzdelávacieho programu.

V súlade s § 87 ods. 2 zákona č. 331/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov je subjekt, ktorému bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, povinný desať dní pred dňom začatia vykonávania každého vzdelávacieho programu písomne oznamovať ministerstvu termín jeho začatia a ukončenia. 

Tlačivo na splnenie tejto oznamovacej povinnosti: vo formáte .docx alebo vo formáte .odt

Vyplnené tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu:

Akreditačná komisia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska č. 4,6,8
816 43 Bratislava

Uvedená služba umožňuje fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o kompenzačný príspevok baníkom.

Kompenzačný príspevok baníkom je štátna sociálna dávka, ktorú poskytuje štát zamestnancom, ktorí ukončili svoje zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti.

Nárok na tento príspevok má oprávnená fyzická osoba, ktorej pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky trval najmenej 3 roky a jeho pracovný pomer skončil z dôvodu uskutočnenia útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky.

Oprávnenej osobe nevzniká nárok na kompenzačný príspevok, ak jej je priznaný

 • osobitný príspevok baníkom, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok,
 • invalidný dôchodok, úrazová renta, invalidný výsluhový dôchodok, náhrada za stratu na služobnom plate alebo náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku, ak ich suma je rovnaká alebo vyššia ako suma kompenzačného príspevku, na poberanie ktorého by mala oprávnená osoba nárok, ak by jej nebola priznaná táto dávka.

Žiadosť je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne - poštou alebo osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Vzory formulárov žiadostí pre listinné podanie sú vypublikované na odkaze Podrobnejšie informácie o príspevku (na tejto stránke nižšie). Žiadosť nie je spoplatnená.

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

 

 Podrobnejšie informácie o príspevku

 Elektronická služba Podávanie žiadosti o kompenzačný príspevok baníkom

Uvedená služba umožňuje fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Príspevok je určený na pomoc splácať úver na bývanie z dôvodu nárastu ich úrokovej sadzby.

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá: má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR, je spotrebiteľ zo zmluvy o úvere na bývanie (dlžník alebo spoludlžník) a má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1.1.2024 a mesačná splátka úveru sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie.

Hranica príjmu na poskytnutie príspevku:

 • priemerný mesačný príjem dlžníka a spoludlžníkov za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť je maximálne vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve,
 • pri nesplnení tejto podmienky príjmu príspevok bude možné poskytnúť aj v prípade, ak priemerný mesačný príjem dlžníka a spoludlžníkov za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti neprevýši 1,6 - násobok priemernej mzdy (ak žiadosť bude podaná v januári 2024 bude posudzovaný príjem za obdobie júl 2023 až december 2023).

 

Úver na bývanie bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ak zmluva o úvere bola uzatvorená pred 1.1.2024.

Nehnuteľnosť, na ktorý je poskytnutý úver slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu dlžníka alebo spoludlžníka a ich blízkych osôb, alebo fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom dlžníka alebo spoludlžníka.

Nárok na príspevok vzniká iba na 1 zmluvu o úvere na bývanie a na 1 tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie.

Úver musí byť riadne splácaný v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v úverovej zmluve, pričom sa prihliada aj na omeškanie úhrady mesačnej splátky, ak túto uhradí do konca nasledujúceho mesiaca.

Výška príspevku je 75% zo zvýšenia splátky úveru oproti predošlým splátkam z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby, maximálne vo výške 150 € mesačne.

Úrad vypláca príspevok mesiac dozadu, najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky.

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

 Podrobnejšie informácie o príspevku

 Elektronická služba Podávanie žiadosti o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

 

 

Uvedená služba umožňuje elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o poskytnutie príspevku v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.

Žiadosť o príspevok spolu s prílohami poskytovateľ predkladá elektronickými prostriedkami, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom a musí byť podaná z elektronickej schránky poskytovateľa sociálnej služby.

 

Žiadosť o príspevok spolu s prílohami predkladajte na každú ID službu osobitne.

Pri výbere príslušnosti k úradu si vyberte úrad so sídlom v krajskom meste, podľa miesta poskytovania terénnej opatrovateľskej služby.

 

Pokiaľ prílohy prvotnej žiadosti vzhľadom na ich rozsah prekročia maximálnu povolenú kapacitu podania a nebude ich možné zaslať prostredníctvom ÚPVS, možno ich predložiť aj listinne, a to osobne do podateľne príslušného úradu so sídlom v krajskom meste v pracovné dni, v úradných hodinách zverejnených na webovom sídle úradu, alebo poštou na korešpondenčnú adresu úradu.

  

Lehoty na predloženie žiadosti:

- prvá žiadosť po podpísaní Dohody - najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom bola uzatvorená Dohoda (medzi PSS a úradom práce),

- ďalšie žiadosti - do 10. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac (najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca – v  prípade nemožnosti predloženia do 10. dňa z objektívnych dôvodov)

 

V zmysle Dohody o poskytovaní fin. príspevku  musí byť z predloženej Zmluvy uzatvorenej medzi PSS a klientom zrejmé, v ktorý kalendárny deň sa poskytuje opatrovateľská služba, počet hodín opatrovateľskej služby v daný deň a zároveň úkon musí byť vyjadrený v časovej jednotke.

Pokiaľ tieto údaje uzatvorená zmluva neobsahuje, poskytovateľ sociálnej služby je povinný s klientom uzatvoriť dodatok k zmluve obsahujúci tento rozsah údajov a dodatok predložiť úradu spolu so zmluvou“. Uvedené je potrebné z dôvodu výpočtu nároku na počet hodín vyplývajúci zo zmluvy na konkrétny mesiac a zároveň overenia súladu Zmluvy s Rozhodnutím prostredníctvom IS SoS.

 

Žiadosť je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie).

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

 

 Elektronická služba Podávanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci NP POS

 

logo e-sluzby Používateľská príručka elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk