Hlavné menu

INŠPEKCIA V SOCIÁLNYCH VECIACH

O ÚTVARE INŠPEKCIE V SOCIÁLNYCH VECIACH

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa zákona o inšpekcii v sociálnych veciach zriadilo Inšpekciu v sociálnych veciach ako SVOJ SAMOSTATNÝ ORGANIZAČNÝ ÚTVAR , ktorý svoje právomoci vykonáva samostatne, nezávisle a nestranne .

ÚLOHY INŠPEKCIE V SOCIÁLNYCH VECIACH

SPRÁVNY DOZOR

Správny dozor je typickou činnosťou orgánov verejnej správy. Účelom takejto činnosti je predovšetkým vyhodnotenie činnosti vzhľadom na jej súlad s povinnosťami určenými platnými právnymi predpismi, na ktorú nadväzuje právne relevantné reagovanie na zistené nedostatky .

Inšpekcia v sociálnych veciach vykonáva SPRÁVNY DOZOR nad dodržiavaním osobitných predpisov v oblasti sociálnych vecí pri:

 • POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb . o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • POSKYTOVANÍ PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • VYKONÁVANÍ OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VYVODZOVANIE ZODPOVEDNOSTI ZA PORUŠOVANIE POVINNOSTÍ


DOZOROVANÉ SUBJEKTY

Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach určuje subjekty občianskej spoločnosti (fyzické a právnické osoby) inak ministerstvu nepodriadené, ako aj organizačné súčasti štátu ako DOZOROVANÉ SUBJEKTY . Tieto majú povinnosti im dané právnymi predpismi v oblasti sociálnych vecí. Osobitosťou inšpekcie v sociálnych veciach je rôznorodá povaha a povinnosti dozorovaných subjektov, a to tak v oblasti sociálnych služieb, ako aj sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Dozorovanými subjektmi sú:

 • POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (verejní i neverejní)
 • FYZICKÉ OSOBY , ktorým bol priznaný PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA
 • FYZICKÉ OSOBY , ktoré vykonávajú OSOBNÚ ASISTENCIU alebo OPATROVANIE FYZICKEJ OSOBY s ťažkým zdravotným postihnutím
 • SUBJEKTY, ktoré vykonávajú OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY A SOCIÁLNEJ KURATELY
 • OSOBY , u ktorých je dôvodný predpoklad, že vykonávajú činnosti, ktoré majú charakter sociálnej služby bez zápisu do registra sociálnych služieb ( NEOPRÁVNENE POSKYTUJÚ SOCIÁLNU SLUŽBU )
 • OSOBY, u ktorých je dôvodný predpoklad, že vykonávajú činnosti, ktoré majú charakter opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje udelenie akreditácie, bez takto udelenej akreditácie (NEOPRÁVNENE VYKONÁVAJÚ OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY )


PLÁN DOZORNEJ ČINNOSTI

Inšpekcia v sociálnych veciach vykonáva dozor z vlastnej iniciatívy na základe PLÁNU DOZORNEJ ČINNOSTI NA NASLEDUJÚCI KALENDÁRNY ROK .

Plán dozornej činnosti vychádza z verejného záujmu, odborných informácií, poznatkov, vývoja a rizík v rôznych vecných oblastiach inšpekcie v sociálnych veciach, reálnych možností výkonu dozoru, ako aj z priorít v nasledujúcom období. Zohľadňuje predovšetkým osobitnú zraniteľnosť dotknutých fyzických osôb – cieľovej skupiny v oblasti sociálnych vecí. Tou sú najmä maloleté deti, seniori, osoby so zdravotným znevýhodnením alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

OZNÁMENIE PRE INŠPEKCIU V SOCIÁLNYCH VECIACH

Inšpekcia v sociálnych veciach vykonáva dozor z vlastnej iniciatívy, ak je to potrebné na základe oznámenia na výkon dozoru.

Oznámenie môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba, a to písomnou formou.

POVINNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI oznámenia sú:

 • MENO, PRIEZVISKO A ADRESA OZNAMOVATEĽA (ak je oznamovateľom fyzická osoba) resp. názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej konať (ak je oznamovateľom právnická osoba)
 • Údaje umožňujúce IDENTIFIKÁCIU DOZOROVANÉHO SUBJEKTU
 • OPIS SKUTOČNOSTÍ , na základe ktorých oznamovateľ oznamuje neplnenie zákonných povinností dozorovaným subjektom

Z OPISU SKUTOČNOSTÍ by malo byť zrejmé, že sa ním poukazuje napr. na nesplnenie si povinností poskytovateľa sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby vo vzťahu ku konkrétnemu prijímateľovi sociálnej služby, u konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby, alebo na neplnenie účelu poskytnutého peňažného príspevku na kompenzáciu konkrétnym poberateľom peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, na nedostatočnú kvalitu alebo rozsah poskytovanej osobnej pomoci fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na opatrovanie, a na ktorej zabezpečenie sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo peňažný príspevok na opatrovanie, alebo, že subjekt sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately porušil/nesplnil povinnosť pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately tak, ako mu ukladá zákon.

Inšpekcia v sociálnych veciach oznámenie posudzuje podľa jeho obsahu .

Ak oznámenie neobsahuje náležitosti, Inšpekcia v sociálnych veciach VYZVE OZNAMOVATEĽA , aby v lehote nie kratšej ako 7 dní nedostatky oznámenia odstránil a súčasne oznamovateľa poučí o tom, ako je potrebné nedostatky odstrániť.

INŠPEKCIA V SOCIÁLNYCH VECIACH NERIEŠI ANONYMNÉ PODANIE OSÔB.

Podľa zákona o inšpekcii v sociálnych veciach Inšpekcia v sociálnych veciach, ak o to požiada oznamovateľ, utají totožnosť oznamovateľa. Utajenie totožnosti oznamovateľa nie je možné vtedy, ak si Inšpekcia v sociálnych veciach plní povinnosť upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa alebo poskytuje informácie orgánu činnému v trestnom konaní, súdu a inému orgánu verejnej správy.

Podaním oznámenia nie je taktiež dotknutá OZNAMOVACIA POVINNOSŤ OZNAMOVATEĽA PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV .

Podobne, ak Inšpekcia v sociálnych veciach zistí, že oznámenie je podľa svojho obsahu podaním podľa predpisov upravujúcich správne konanie alebo súdne konanie, oznamovateľa poučí o správnom postupe a v prípade, ak ministerstvo zistí, že oznámenie je podľa svojho obsahu oznámením o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin, bezodkladne postúpi oznámenie alebo jeho časť príslušnému orgánu.

VÝKON INŠPEKCIE V SOCIÁLNYCH VECIACH

Pri výkone správneho dozoru Inšpekcia v sociálnych veciach primerane postupuje podľa ZÁKLADNÝCH PRAVIDIEL KONTROLNEJ ČINNOSTI stanovených zákonom o kontrole v štátnej správe.

Ide o postup, ktorého cieľom je dospieť ku zisteniu - jeho výsledkom teda nie je vydanie rozhodnutia, ale „úradné“ zistenie/overenie skutočného stavu (zahŕňajúce i porovnanie so stavom žiaducim, vymedzenie odchýlok, príčin a podobne). Toto zistenie je následne formalizované v podobe informačného resp. dokumentačného úkonu, ktorý nezakladá, nemení či neruší právne vzťahy, ale môže byť PODKLADOM (jedným z podkladov) pre prípadné začatie SPRÁVNEHO KONANIA .

Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach upravuje nad rámec zákona o kontrole v štátnej správe okrem iného:

 • náležitosti OZNÁMENIA na výkon dozoru,
 • UTAJENIE TOTOŽNOSTI oznamovateľa,
 • POVERENIE na výkon dozoru,
 • PRÁVA A POVINNOSTI zamestnancov Inšpekcie v sociálnych veciach,
 • oprávnenie VSTÚPIŤ BEZ SÚHLASU DO OBYDLIA DOZOROVANÉHO SUBJEKTU
 • oprávnenie HOVORIŤ BEZ PRÍTOMNOSTI TRETEJ OSOBY s fyzickými osobami,
 • vyhotovovanie OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOV
 • oprávnenie ukladať dozorovanému subjektu povinnosť prijať NEODKLADNÉ OPATRENIA na odstránenie zistených nedostatkov, pri ktorých možno dôvodne predpokladať vystavenie osoby ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu

VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI

Výsledným materiálom z dozoru, teda overenia dodržiavania povinností dozorovaným subjektom, je v prípade, ak Inšpekcia v sociálnych veciach zistí nedostatky, PROTOKOL O VÝSLEDKU VYKONANÉHO DOZORU . Ak neboli vykonaným dozorom nedostatky/porušenia povinností zistené, o výsledku dozoru sa spíše ZÁZNAM . Protokol aj záznam ministerstvo zverejňuje do 7 dní od ukončenia dozoru.

Inšpekciou v sociálnych veciach je aj vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie povinností ustanovených platnou právnou úpravou v oblasti sociálnych vecí. Ministerstvo preto zverejňuje aj právoplatné rozhodnutia vo veciach uloženia POKUTY alebo ZÁKAZU VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ . Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aj právoplatné rozhodnutia o POVINNOSTI PRIJAŤ NEODKLADNÉ OPATRENIE NA ODSTRÁNENIE ZISTENÝCH NEDOSTATKOV , pri ktorých možno dôvodne predpokladať vystavenie osoby, voči ktorej dozorovaný subjekt plní povinnosti, ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, voči ktorým účastník konania nepodal rozklad.

Účelom zverejňovania výsledkov inšpekčnej činnosti je zvyšovanie informovanosti o povinnostiach poskytovateľov sociálnych služieb, fyzických osôb, ktorým bol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, osobných asistentov a osôb, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a o ich plnení. Súčasne účelom je transparentnosť výkonu inšpekcie - inšpekčnej činnosti v sociálnych veciach.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk