Hlavné menu

Pomoc pre odídencov z Ukrajiny

Інформація для біженців з України

У зв’язку з конфліктом в Україні ми надаємо зведену інформацію для працівників з України, які приїхали з України, втекли з України, змушені були покинути територію України під час воєнних дій, біженців з України та подробиці про допомогу, матеріальні пільги. Міністерство праці, соціальних справ та сім’ї Словацької Республіки розширює сферу допомоги та готує підтримку сім’ям, які покинули Україну ще до війни.

Детальну інформацію про розвиток ринку праці для роботодавців та іноземців можна знайти тут словацькою та українською мовами.

Працівник і працедавець

ЛЕГАЛЬНА РОБОТА ЛЕГАЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ

Портал вакансій

Детальна інформація про всі матеріальні потреби доступна на веб-сайті Центрального управління праці, соціальних питань та сім’ї Словацької Республіки​.

Інформація про дозвіл на проживання та тимчасовий притулок у зв’язку з конфліктом в Україні розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки словацькою та українською мовами.

Допомога біженцям з України з проживанням www.pomocpreukrajinu.sk .

Інструкція з прийому дітей, які прибувають з України, у дитячі установи віком до трьох років

Зведену інформацію для  біженців з України, які приїжджають до Словаччини, можна знайти тут.

Інформація і допомога - ситуація в Україні

Не стань жертвою торгівлі людьми . Словацька Республіка для Вас безпечна країна

Не стань жертвою торгівлі людьми

 ІНФО ЛІНІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

  • +421 513 816 111
  • +421 259 765 111

-------------

V súvislosti s konfliktom na Ukrajine prinášame súhrnné informácie pre pracovníkov z Ukrajiny, odídencov z Ukrajiny a podrobnosti k pomoci, dávkam v hmotnej núdzi. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozširuje okruh pomoci a pripravuje podporu pre rodiny, ktoré odišli pred existujúcim vojnovým konfliktom z Ukrajiny.

Podrobné informácie k postupu na trhu práce pre zamestnávateľov a cudzincov nájdete tu v slovenčine a ukrajinčine .

Portál voľných pracovných miest

Na webe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR sú k dispozícii potrebné informácie

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny nájdete tu.

Pomoc utečencom z Ukrajiny s ubytovaním www.pomocpreukrajinu.sk .

Informácie o pomoci deťom , ktoré prichádzajú z Ukrajiny samotné, teda bez doprovodu rodičov, nájdete na tomto mieste .

Usmernenie týkajúce sa prijímania detí do jaslí.

Informácie súvisiace s povolením k pobytu a dočasnému útočisku v nadväznosti na konflikt na Ukrajine sú k dispozícii v slovenčine a ukrajinčine.

Súhrnné informácie pre odídencov z Ukrajiny prichádzajúcich na Slovensko nájdete tu.

Informácie a pomoc - situácia na Ukrajine.

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi. Slovenská republika je pre Vás bezpečnou krajinou.

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi

INFOLINKY PRE UKRAJINSKY HOVORIACE OSOBY

  • +421 513 816 111
  • +421 259 765 111

Usmernenie pre VÚC, obce/mestá a poskytovateľov sociálnych služieb k zabezpečeniu bezodkladného poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny, ktoré podali žiadosť o udelenie azylu, poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky alebo o poskytnutie dočasného útočiska

Aktualizácia k 31.03.2022

Koordinátori pre vyšší územný celok (VÚC) na zabezpečenie bezodkladného umiestnenia odídencov do pobytových sociálnych služieb

Koordinátorky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zabezpečenie bezodkladného umiestnenia odídencov do pobytových sociálnych služieb:

  • Mgr. Monika Benková, MBA - +4212 2046 3230
  • Mgr. Veronika Kováčová - +4212 2046 3210

Zoznam SHM pre riešenie mimoriadnej situácie spojenej s príchodom odídencov z Ukrajiny

Usmernenie pre pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, centier pre deti a rodiny, zariadení sociálnych služieb, charitných zariadení, veľkokapacitných centier, registračných centier a zariadení núdzového bývania

-------------

Aid for refugees from Ukraine

In the context of the conflict in Ukraine, we provide summary information for workers from Ukraine, those who have left Ukraine and details on aid, material need benefits. The Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic is expanding the scope of assistance and preparing support for families who have left Ukraine before the existing war conflict.

Detailed information on the labour market procedure for employers and foreigners can be found here in Slovak and Ukrainian .

Details on all material need benefits are available on the website of the Central Office for Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic .

Guidance for social service providers on the provision of social services to people arriving from Ukraine can be found here .

Helping refugees from Ukraine with accommodation www.pomocpreukrajinu.sk .

For information on assistance to children arriving from Ukraine alone, i.e. unaccompanied by their parents, please click here .

Guidance on the admission of children arriving from Ukraine to childcare facilities up to three years of age

Information on residence permits and temporary refuge following the conflict in Ukraine is available in Slovak and Ukrainian.

Summary information for refugees from Ukraine arriving in Slovakia can be found here.

Information and assistance - situation in Ukraine

Do not fall victim to human traffickers

HELPLINES FOR UKRAINIAN- SPEAKING PERSONS

  • +421 513 816 111
  • +421 259 765 111

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk