Hlavné menu

Európsky orgán práce ELA

ELA pomáha zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ o mobilite pracovnej sily a koordinácii sociálneho zabezpečenia presadzovali spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom a uľahčuje občanom a podnikom využívať výhody vnútorného trhu.

Európsky organ práce bol zriadený 31. júla 2019 nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1149 a jeho sídlom je Bratislava . Ide o prvú agentúru EÚ so sídlom v SR. Očakáva sa, že ELA dosiahne svoju plnú prevádzkovú kapacitu do roku 2024.

ELA prispieva k dobre fungujúcemu európskemu trh práce plnením týchto úloh:

  • uľahčuje jednotlivcom a zamestnávateľom prístup k informáciám a koordinuje sieť EURES ;
  • uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi v záujme jednotného, efektívneho a účinného uplatňovania a presadzovania príslušných právnych predpisov Únie;
  • koordinuje a podporuje zosúladené a spoločné inšpekcie ;
  • vykonáva analýzy a posudzovanie rizika v otázkach cezhraničnej mobility pracovnej sily;
  • podporuje členské štáty budovaním kapacít na účinné uplatňovanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov Únie;
  • podporuje členské štáty pri riešení problému nedeklarovanej práce a
  • vykonáva mediáciu pri sporoch medzi členskými štátmi týkajúcich sa uplatňovania príslušných právnych predpisov Únie.

Európsky orgán práce

European Labour Authority (europa.eu)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk