Hlavné menu

Aktuality

11.07.2024

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU: INTEGRÁCIA ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN VRÁTANE MIGRANTOV

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a zapojenie sa do národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021-2027 s názvom „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov".

Tlačová správa

Viac

02.07.2024

Práca namiesto dávok. Kto odmietne pracovnú ponuku, príde o dávku v hmotnej núdzi

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš predstavil legislatívny zámer na zvýšenie zamestnanosti slovenských občanov, vrátane marginalizovaných skupín. Cieľom je aktivovať nezamestnaných ľudí, ktorí sú primárne poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, aby sa zamestnali.

Tlačová správa

Viac

28.06.2024

Viac peňazí pre zdravotne znevýhodnené deti a nový projekt odľahčovacej služby. Plnenie záväzkov z okrúhleho stola

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zvyšuje príplatok k príspevku na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím zo 100 Eur na 200 Eur. Cieľom je uľahčiť záťaž pre rodiny, ktoré sa starajú o deti so zdravotným znevýhodnením. Vyplýva to z legislatívneho návrhu ministerstva práce, ktorý dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh je výsledkom rokovaní so zástupcami rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením vrátane komisárky Zuzany Stavrovskej.

Tlačová správa

Viac

 
21.06.2024

Predčasný 13. dôchodok nebude vyšší ako starobný 13. dôchodok. Odstránili sme nepomer

Na podnet ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny parlament schválil rýchlu zmenu zákona o sociálnom poistení, ktorou odstránil nepomer medzi 13. predčasným dôchodkom a 13. riadnym starobným dôchodkom. Ako je už známe, nový 13. dôchodok je stanovený ako priemerný dôchodok za predchádzajúci rok, a to pri všetkých druhoch dôchodkov.

Tlačová správa

Viac

20.06.2024

Konferencia o sociálnoprávnej ochrane detí sústredila odborníkov z viacerých krajín

Dnes, vo štvrtok 20. júna 2024, sa konala medzinárodná konferencia „Sociálnoprávna ochrana detí v medzinárodnom kontexte“. Sústredila odborníkov na výmenu poznatkov a skúseností v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, s dôrazom na odňatie detí zo starostlivosti rodičov a medzinárodné únosy detí. Konferenciu organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Centrom pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tlačová správa

Viac

18.06.2024

Neštátne akreditované centrá pre deti a rodiny získajú od augusta o 800 eur viac na dieťa

Financovanie vybraných miest v neštátnych akreditovaných centrách pre deti a rodiny (CDR) sa od augusta 2024 výrazne zvýši. Vyplýva to z novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, za ktorú dnes hlasovalo 136 poslancov Národnej rady SR. Maximálna výška príspevku na jedno miesto sa navýši o 40 percent, čo predstavuje mesačne o 800 eur viac na dieťa. Tento krok je nevyhnutný pre zabezpečenie špecializovanej a vysoko odbornej starostlivosti pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré takúto starostlivosť potrebujú.

Tlačová správa

Viac

 
12.06.2024

Vyššie príspevky na opatrovanie a osobnú asistenciu získa viac ako 84-tisíc poberateľov

Od júla dostanú opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, vyššiu hodinovú sadzbu na osobnú asistenciu a upravený peňažný príspevok na opatrovanie. Vláda SR schválila nariadenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré od 1. júla 2024 stanovuje základnú výšku opatrovateľského príspevku na 615,50 eur mesačne, čo zodpovedá čistej minimálnej mzde pre rok 2024. Hodinová sadzba osobnej asistencie sa zvýši zo súčasných 5,52 eur na 5,83 eur.

Tlačová správa

Viac

12.06.2024

Lepšia dostupnosť a kvalita sociálnych služieb v roku 2025 vďaka vyššiemu príspevku o 26 miliónov eur

Poskytovatelia sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach dostanú od januára 2025 vyšší finančný príspevok. Štát zvýši podporu oproti roku 2024 o takmer 26 miliónov eur. Umožňuje to schválené nariadenie vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré stanovilo výšku valorizácie príspevku pre zariadenia podmienené odkázanosťou a zariadenia krízovej intervencie na rok 2025. V budúcom roku rezort práce vynaloží na tento účel spolu vyše 262 miliónov eur. Viac finančných prostriedkov prispeje k udržateľnosti a dostupnosti sociálnych služieb a pomôžu stabilizovať zamestnancov, vrátane zlepšenia ich odmeňovania.

Tlačová správa

Viac

05.06.2024

Vláda schválila predĺženie odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v agrosektore

Vláda dnes schválila návrh na predĺženie odvodovej úľavy z poistného na sociálne poistenie pre určitých zamestnávateľov v poľnohospodárstve a akvakultúre. Predĺženie dočasnej výnimky pre vybraný okruh zamestnávateľov má platiť od 1. júla 2024 do konca tohto roka. Nadviaže tak na súčasnú platnosť nariadenia, ktoré vyprší 30. júna 2024. Cieľom je prispieť ku konkurencieschopnosti slovenských podnikov v týchto odvetviach na otvorenom európskom trhu.

Tlačová správa

Viac

 
04.06.2024

Ministerstvo práce pripravuje projekt BARNAHUS - dom komplexnej pomoci pre dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje národný projekt Barnahus určený pre deti, ktoré sú obeťami alebo svedkami trestných činov. Hlavným cieľom je zaistiť, aby deti a dospievajúci, ktorí boli vystavení rôznym typom zneužívania a trestným činom, dostali primerané posúdenie, liečbu a podporu pod jednou strechou. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) ako gestor Národnej stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti už zahájilo kroky pre vybudovanie služby Barnahus. Vzniknú na štyroch miestach, konkrétne v Komárne, Rimavskej Sobote, Rožňave a v Prešove. Indikatívna finančná alokácia na tento projekt predstavuje sumu 32 mil. Eur.

Tlačová správa

Viac

03.06.2024

Rodičovský dôchodok sa už vypláca. Minister práce Erik Tomáš predstavil elektronický účet poistenca Sociálnej poisťovne

Rodičovský bonus zostáva platný aj pre rok 2024 a jeho maximálna suma sa zvyšuje. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš. Minister zároveň informoval o spustení pilotnej prevádzky informatívneho výpočtu dôchodku aj pre mladších poistencov.

Tlačová správa

Viac

31.05.2024

Tri projekty rezortu práce cielene pomáhajú v regiónoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR cielene pomáha v regiónoch po celom Slovensku. Príkladom adresnej pomoci je obec Kvakovce v Prešovskom kraji. Túto obec s viac ako 400 obyvateľmi rezort podporuje viacerými projektami, ktoré realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzi tieto projekty patria „Právo na prvé zamestnanie“, „Podpora udržania pracovných návykov“ a humanitárny projekt „Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením“. Každý z týchto projektov je zameraný na riešenie rôznych výziev v regiónoch a zároveň sa vzájomne dopĺňajú a synergicky pôsobia tam, kde je to najviac potrebné.

Tlačová správa

Viac

 
Späť123456 ... 116

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk