Hlavné menu

27.05.2024

Kompromis samospráv a poskytovateľov sociálnych služieb prinesie kratšie čakacie doby pre odkázané osoby

Zástupcovia samospráv a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb s podporou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dospeli k zásadnému kompromisu v novom nastavení financovania sociálnych služieb. Zmena zákona o sociálnych služieb, konkrétne paragrafu 75, jasne stanovuje lehotu pre umiestnenia odkázaného človeka do zariadenia. Klient zároveň prestane byť rukojemníkom sporov medzi zainteresovaými stranami. Ide do dočasné riešenie na rok 2025, ktoré predchádza prijatiu komplexnej Reformy financovania sociálnych služieb. Tá začne platiť od januára 2026.
 

Paragraf 75 zákona o sociálnych službách (č. 448/2008 Zb.z.) v súčasnosti stanovuje povinnosť obce poskytovať finančný príspevok na prevádzku (FPP) sociálnych služieb neverejnému poskytovateľovi, ktorého si klient vybral. Jeho výška sa určuje podľa počtu klientov daného zariadenia a je odstupňovaná podľa stupňa odkázanosti.

Nový kompromis prináša zmenu, kedy obec bude povinná do 30-tich pracovných dní od podania žiadosti o poskytnutie sociálnej služby, zabezpečiť žiadateľovi sociálnu službu u verejného alebo neverejného (zazmluvneného) poskytovateľa. Po tejto lehote musí akceptovať výber občana a spolufinancovať sociálnu službu poskytovaním FPP.

Obec týmto zároveň získa prehľad o poskytovaní sociálnej služby svojich obyvateľov odkázaných na pomoc.

„K téme financovania sociálnych služieb je to dlhodobý spor medzi samosprávami a poskytovateľmi sociálnych služieb. Prinášame zásadný kompromis medzi oboma stranami aj s pomocou ministerstva práce. V súčasnosti platí, že obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi ihneď po uzavretí zmluvy medzi klientov a zariadením, bez toho, aby do tohto procesu akokoľvek vstúpila. Po novom bude táto povinnosť platiť až vtedy, keď obec do 30 pracovných dní klienta neumiestni do zariadenia - verejného alebo neverejného. To znamená, že klient nebude čakať dlhšie ako 30 pracovných dní. Odkázaný človek je tak na prvom mieste a prestane byť rukojemníkom sporov. Som veľmi rád, že sa obnovuje sociálny dialóg, ktorý je nevyhnutný aj pri pripravovanej reforme financovania sociálnych služieb, ktorá vstúpi do platnosti od januára 2026. Všetkým stranám zároveň ďakujem za tento kompromis, ktorý je potrebný predovšetkým pre všetkých odkázaných“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Ako doplnil, neverejní poskytovatelia sociálnych služieb plnia nezastupiteľnú funkciu a v súčasnosti pokrývajú 37 percent všetkých klientov v pobytových zariadeniach.

Úprava sa bude týkať nových žiadateľov o poskytnutie alebo zabezpečenie sociálnej služby, teda po účinnosti novely zákona.

„Nové riešenie by sa malo dostať do NR SR už na jeseň tohto roka a platiť bude dočasne na rok 2025. Súčasťou tejto dohody je aj spolupráca na príprave novej legislatívy reformy financovania sociálnych služieb, ktorá začne platiť od januára 2026. Predovšetkým tým zvýšime flexibilitu a možnosť výberu, aby si klient sám zvolil na základe posudku konkrétneho poskytovateľa služby ako aj vhodnú formu poskytovania tejto služby,“ doplnil štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš.

Prijatie kompromisu v prospech občana na rok 2025 v podobe zmeny paragrafu 75 zákona o sociálnych službách vítajú všetky strany - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR ako aj zástupcovia samospráv. Následne ju nahradí už spomínaná komplexná reforma financovania sociálnych služieb, ktorá v rámci plnenia míľnika Plánu obnovy a odolnosti SR vstúpi do platnosti od roku 2026.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk