Hlavné menu

12.06.2024

Lepšia dostupnosť a kvalita sociálnych služieb v roku 2025 vďaka vyššiemu príspevku o 26 miliónov eur

Poskytovatelia sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach dostanú od januára 2025 vyšší finančný príspevok. Štát zvýši podporu oproti roku 2024 o takmer 26 miliónov eur. Umožňuje to schválené nariadenie vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré stanovilo výšku valorizácie príspevku pre zariadenia podmienené odkázanosťou a zariadenia krízovej intervencie na rok 2025. V budúcom roku rezort práce vynaloží na tento účel spolu vyše 262 miliónov eur. Viac finančných prostriedkov prispeje k udržateľnosti a dostupnosti sociálnych služieb a pomôžu stabilizovať zamestnancov, vrátane zlepšenia ich odmeňovania.
 

Medziročné zvýšenie finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou zohľadňuje nárast minimálnej mzdy na 750 eur v roku 2024. Zohľadňuje tiež zvýšenie prevádzkových nákladov nevyhnutných na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie. Príspevok sa poskytuje mesačne a líši sa podľa formy sociálnej služby (pobytová alebo ambulantná) a stupňa odkázanosti prijímateľov. Týka sa verejných aj neverejných zariadení, ako sú zariadenia podporovaného bývania, pre seniorov, opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia a denné stacionáre. Podporené sú aj vybrané zariadenia krízovej intervencie, vrátane verejných nocľahární, útulkov, domovov na polceste, zariadení núdzového bývania a neverejných nocľahární.

„Je našou povinnosťou, aby sme zabezpečili dostupnosť sociálnych služieb pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc. Vieme, že dopyt po službách dlhodobej starostlivosti sa naďalej zvyšuje, preto naň musíme reagovať. V budúcom roku vyčleníme 262 miliónov eur na podporu poskytovateľov sociálnych služieb. Táto suma pomôže financovať 31 273 miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou, z toho 26 259 v pobytových a 5 014 v ambulantných zariadeniach. Okrem toho podporíme 2 042 miest v zariadeniach krízovej intervencie. Zvýšením financovania chceme tiež stabilizovať zamestnancov, ktorí sa denne starajú o tých najzraniteľnejších a vykonávajú fyzicky aj psychicky náročnú prácu,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Napríklad v zariadeniach podmienených odkázanosťou v pobytovej forme sa finančný príspevok v najvyššom, VI. stupni odkázanosti, zvýši o 55 eur na 825 eur mesačne na prijímateľa. V ambulantnej forme sa zvýši o 37 eur na 550 eur mesačne. Zariadenia krízovej intervencie, ako sú nocľahárne, útulky, domovy na polceste a zariadenia núdzového bývania, dostanú o 25 eur viac na každé miesto, čo znamená 375 eur mesačne a 4500 eur ročne na jedno miesto.

Nariadenie vlády v budúcom roku zároveň počíta aj s nárastom miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou. Pri pobytovej forme sa očakáva zvýšenie o 700 miest, pri ambulantnej forme sociálnej služby o 200 miest (obe formy v VI. stupni odkázanosti). Pôjde aj o novovybudované kapacity, ktoré vzniknú realizáciou z Plánu obnovy a odolnosti.

Finančný príspevok je jedným zo zdrojov spolufinancovania sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách. Pokrýva časť nákladov na mzdy a platy zamestnancov v zariadeniach podmienených odkázanosťou a časť prevádzkových nákladov v zariadeniach krízovej intervencie.

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc (inej fyzickej osoby)

Výška finančného príspevku pri POBYTOVEJ FORME

Výška finančného príspevku pri AMBULANTNEJ FORME

II. stupeň

188 eur

125 eur

III. stupeň

375 eur

250 eur

IV. stupeň

488 eur

325 eur

V. stupeň

675 eur

450 eur

VI. stupeň

825 eur

550 eur

V rámci reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR sa v súčasnosti pripravuje Reforma financovania sociálnych služieb, ktorá má nadobudnúť účinnosť od januára 2026. Súčasťou tejto reformy bude aj nový systém osobného rozpočtu – príspevok na starostlivosť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk