Hlavné menu

04.06.2024

Ministerstvo práce pripravuje projekt BARNAHUS - dom komplexnej pomoci pre dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje národný projekt Barnahus určený pre deti, ktoré sú obeťami alebo svedkami trestných činov. Hlavným cieľom je zaistiť, aby deti a dospievajúci, ktorí boli vystavení rôznym typom zneužívania a trestným činom, dostali primerané posúdenie, liečbu a podporu pod jednou strechou. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) ako gestor Národnej stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti už zahájilo kroky pre vybudovanie služby Barnahus. Vzniknú na štyroch miestach, konkrétne v Komárne, Rimavskej Sobote, Rožňave a v Prešove. Indikatívna finančná alokácia na tento projekt predstavuje sumu 32 mil. Eur.
 

Barnahus v preklade znamená Dom pre deti. Toto centrum je určené pre deti a dospievajúcich vo veku od 3 do 18 rokov, ktoré sú obeťami alebo svedkami trestných činov. Barnahus je navrhnutý tak, aby predišiel opakovanému vypočúvaniu detí rôznymi agentúrami na rôznych miestach, čo môže byť pre dieťa veľmi traumatické. Práve tu môžu získať všetky príslušné terapeutické služby od vhodných profesionálov v priateľskom prostredí, ako aj poradenstvo a podporu pre rodiny.

„Na Slovensku zatiaľ obdobný projekt nemáme. Tento model sa snaží zmierniť ťažkú situáciu, v ktorej sa dieťa nachádza. Podporuje jednotný postup a koordináciu relevantných účastníkov, ako sú polícia, prokuratúra, súdna medicína, pediatria a ďalší, aby sa ich práca vzájomne doplňovala bez duplicitných krokov,“ upresnil štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Riaditeľka Národného koordinačného stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch Mária Vargová priblížila prípravné kroky vzniku Barnahus centra: „Ak chceme robiť niečo pre deti, v prvom rade musíme to robiť s nimi. Názor detí je pre nás dôležitý. Aj preto sme organizovali stretnutia, na ktorých mali práve deti možnosť vyjadrovať svoje predstavy o tom, ako zlepšiť bezpečnosť v inštitúciách a zabezpečiť dostatočný komfort pri komunikácii s nimi. Práve ich intuitívny pohľad zhmotňuje do veľkej miery model Barnahus.“

Na Slovensku vzniknú dokopy štyri Barnahus miesta - v Komárne, Rimavskej Sobote, Rožňave a v Prešove. Pri výbere lokalít sa primárne zohľadňovali štatistické údaje Ministerstva vnútra SR, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj absencia podobných služieb v regiónoch.

Model Barnahus vychádza z nasledovných desiatich štandardov, ktoré musia byť adaptované na podmienky danej krajiny:

  1. Najlepší záujem dieťaťa. Účasť dieťaťa. Zabránenie neprimeraného oneskorenia
  2. Multidisciplinárna a medziinštitucionálna spolupráca
  3. Zákaz diskriminácie
  4. Prostredie vhodné pre deti
  5. Medziinštitucionálne plánovanie a riadenie prípadu
  6. Forenzné rozhovory
  7. Lekársky posudok a liečba
  8. Vyšetrenie duševného zdravia a liečba
  9. Školenia, supervízia/dohľad a vedenie
  10. Prevencia

Aktuálne rezortu práce ako gestorovi národného projektu plynú úlohy v podobe prípravy národného projektu Budovanie/zriaďovanie domov komplexnej pomoci pre deti zažívajúce násilie , adaptácie vyššie uvedených štandardov na podmienky SR, vytvorenia postupov pre deti, analýzy právnych predpisov a legislatívy a v neposlednom rade odbornej prípravy zamestnancov.

Model Barnahus bol po prvýkrát zavedený na Islande už v roku 1998. Jeho implementácia prebieha vo viacerých európskych krajinách vyplývajúc z Národnej stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti, ktorá bola prijatá uznesením vlády SR č. 594/2023. V rámci strategického cieľa č. 3 - Predchádzanie všetkým formám inštitucionálneho násilia plní NKS za rezort práce úlohu vybudovania domov komplexnej pomoci.

Národný projekt Budovanie/zriaďovanie domov komplexnej pomoci pre deti zažívajúce násilie , sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

https://eurofondy.gov.sk/

Prezentácia_Barnahus

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk