Hlavné menu

31.05.2024

Tri projekty rezortu práce cielene pomáhajú v regiónoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR cielene pomáha v regiónoch po celom Slovensku. Príkladom adresnej pomoci je obec Kvakovce v Prešovskom kraji. Túto obec s viac ako 400 obyvateľmi rezort podporuje viacerými projektami, ktoré realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzi tieto projekty patria „Právo na prvé zamestnanie“, „Podpora udržania pracovných návykov“ a humanitárny projekt „Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením“. Každý z týchto projektov je zameraný na riešenie rôznych výziev v regiónoch a zároveň sa vzájomne dopĺňajú a synergicky pôsobia tam, kde je to najviac potrebné.
 

"Právo na prvé zamestnanie" od apríla podporil vznik takmer 500 nových pracovných miest

Traja noví pracovníci, ktorí budú pomáhať s udržiavaním čistoty a poriadku v obci Kvakovce nastúpia do práce už 1. júna 2024. Projekt „Právo na prvé zamestnanie“ zabezpečuje tri plné pracovné úväzky s príspevkom 16 517,70 eur na obdobie do 31. mája 2025. „Toto je konkrétny príklad ako dokáže rezort práce cielene pomôcť. Aj táto obec zamestná troch mladých pracovníkov vo veku 18 až 21 rokov, ktorí budú pomáhať pri udržiavaní verejného poriadku. Okrem čistoty a poriadku v obci sa ich zapojením v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá zvýši aj turistický potenciál tejto lokality,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Cieľom projektu je podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie u zamestnávateľa. Celková alokovaná výška finančnej pomoci predstavuje spolu 13 mil. eur do konca tohto roka. V rámci projektu 411 oprávnených žiadateľov požiadalo o príspevok pre 528 nových pracovných miest. O projekt Právo na prvé zamestnanie je už od jeho začiatku záujem a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny postupne uzatvárajú so žiadateľmi dohody. Prínosom projektu je okrem vytvorenia a podpory vôbec prvých pracovných skúseností pre mnohých uchádzačov o zamestnanie, aj pomoc zamestnávateľom, ktorí neraz čelia nedostatku pracovnej sily a zároveň majú priestor na získanie zamestnanca bez pracovných zlozvykov, ktorého si môžu takpovediac pracovne vychovať,“ dodal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Podpora udržania pracovných návykov v regiónoch pokračuje

Rezort práce pomáha v regiónoch aj druhým projektom Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2 , ktorý nadväzuje na projekt Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 1 . Je tak zabezpečená kontinuálna podpora ľudí bez práce pri zvyšovaní zamestnateľnosti, udržiavaní pracovných návykov a rozvoji zručností prostredníctvom aktivačných prác pre obce, mestá a samosprávne kraje. Projekt Podpora udržania pracovných návykov, ktorý realizuje Ústredie práce od marca minulého roka, pomohol aktivizovať približne 16 000 uchádzačov o zamestnanie pre 1 528 žiadateľov po celom Slovensku.

Celková dohodnutá výška finančného príspevku pre pokračujúce 2. kolo predstavuje 2,5 milióna eur. V rámci PUPN 2 evidujeme aktuálne 1 669 žiadostí pre podporu 18 641 pracovných miest.

Zmeny v poskytovaní v humanitárnej pomoci od 1. júna prinášajú účinnejšiu pomoc

Obec Kvakovce podporuje rezort práce aj v iných oblastiach. Zapojila sa do projektu „Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením 1“ s príspevkom na pracovné miesta v celkovej výške 30 606,48 eur. Vďaka zmenám v zákone o dotáciách, platných od 1. júna 2024, sa obec môže opäť zapojiť aj do projektu Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením 2 . V rámci pokračovania tohto projektu od 1. júna obec Kvakovce vytvorí osem pracovných miest, z toho štyri novovytvorené a štyri udržané. Pracovníkov opäť využije najmä pri oprave verejných budov a ďalšieho majetku v obci, pričom ich pracovné zameranie zahŕňa murárske, maliarske a obkladačské práce. Príspevok v celkovej výške 55 242,74 eur pokryje projekt do 31. decembra 2024.

Aj malá obec ako Kvakovce dokáže vďaka rôznym opatreniam ministerstva práce získať podporu vo výške viac ako 102-tisíc eur.

Na ministerstve práce naďalej podnikáme systematické kroky k adresnej pomoci obciam a ľuďom, ktoré boli zasiahnuté zemetrasením. Doteraz v rámci humanitárnej pomoci vyčlenilo ministerstvo práce takmer 3,1 milióna eur. Z toho 1,7 milióna eur už bolo vyplatených v prvom kole humanitárnej pomoci. Aktuálne v prebiehajúcom druhom kole postupne vyplácame spolu 1,4 milióna eur domácnostiam,“ priblížil minister práce Erik Tomáš. Ako ďalej dodal: „Zároveň chcem potešiť aj starostov obcí, ktoré tento prírodný živel zasiahol. V rámci druhého kola spúšťame výzvu o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby. Obce tak opäť majú možnosť získať dotáciu v maximálnej výške 15-tisíc eur. Podmienkou však naďalej zostáva, že tieto prostriedky musia použiť na nákup potrebného materiálu pre svojich občanov. K celkovej sume 3,1 milióna eur tak pribudne ešte ďalších približne 500-tisíc eur.“

Rezort práce za celé obdobie podporí región zasiahnutý zemetrasením sumou v celkovej výške 3,6 milióna eur. V spolupráci aj s inými ministerstvami táto podpora nekončí. S mojimi kolegami pracujeme na tom, aby sme postupne vyriešili všetkých 6 požiadaviek, ktoré sú uvedené v memorande od starostov obcí zasiahnutých zemetrasením a vyhoveli aj ich ďalším potrebám," dodal na záver minister práce Erik Tomáš.

Finančné prostriedky vyššie uvedených projektov sú poskytované zo štátneho rozpočtu SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk