Hlavné menu


Poskytovanie dotácií

Vážení žiadatelia,

Vzhľadom na skutočnosť, že počet  žiadostí o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny podľa §9b ods. 1 písm. e)  predložených v rámci prvého kola vysoko prekračuje rozpočtový objem výdavkov určených na daný účel dotácii v tomto rozpočtovom roku, druhé kolo prijímania žiadostí na tento účel ministerstvo nebude vyhlasovať.

 

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že žiadosti o poskytnutie dotácie na rozpočtový rok 2024

  • na podporu rozvoja sociálnych služieb,
  • na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • na podporu rekondičných aktivít,
  • na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
  • na podporu edičnej činnosti,
  • na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí,
  • na podporu plnenia funkcií rodiny,
  • na podporu dobrovoľníckej činnosti

 

je možné podávať od 1. 11. 2023 do 31.12.2023 prostredníctvom informačného systému. Podávanie žiadostí si vyžaduje predchádzajúce registrovanie do informačného systému /ak žiadateľ nie je zatiaľ zaregistrovaný/. Po potvrdení registrácie bude nasledovať zadanie žiadosti do informačného systému zo strany žiadateľa. Postup podávania žiadostí je detailnejšie popísaný v časti Všeobecné informácie.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") poskytuje dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Dotácie, ktoré poskytuje priamo ministerstvo:


Dotácie, ktoré poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny:


V prípade záujmu o poskytnutie dotácie, ktoré sa poskytujú prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, odporúčame obrátiť sa priamo na miestny príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácie uvedené na tejto stránke sa vzťahujú iba na dotácie poskytované priamo ministerstvom.